studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Odvek sam želela da se bavim programiranjem, ali i da prenosim svoje znanje drugima. Zbog jasno definisanih predmeta, koji pružaju mnogo praktičnih znanja, i završnih projekata, odlučila sam da upišem ITS. Specifično za školovanje na ITS-u je to što sam, nakon programerskih znanja, stekla i veštine prezentovanja, pa samim tim i poželela da plasiram svoje znanje dalje. Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od „suvog programiranja”, ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje. Odmah nakon što sam diplomirala 2012. godine, dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS-u, što sam rado prihvatila. Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje. Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja, što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja.
Pogledajte ostale utiske studenata>>>

VANJA ČONIĆ, DIPLOMAC

PROFESORSKI TIM ITS-A

dr Bojan Ristić


Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je, kao profesor matematike i informatike, radio u nekoliko beogradskih srednjih škola. Sa te pozicije je prošao veći broj obuka iz oblasti izrade projekata i  upravljanja i rukovođenja, a takođe je učestvovao u timskoj izradi više razvojnih projekata u oblasti obrazovanja.
 
Saglasno navedenim radnim rezultatima, 2002. godine je prešao u Ministarstvo prosvete RS, gde je bio zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Ovim prelaskom je intenzivirao svoj naučno-stručni rad u oblasti obrazovanja, te je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu upisao magistarske studije iz oblasti obrazovnog menadžmenta, koje je završio 2008. godine. Nakon toga, radi svog daljeg naučnog napredovanja, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2010. odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti upravljanja razvojem privatnih srednjih škola, a na istom univerzitetu obavljao je poslove profesora na predmetima: Menadžment ljudskim resursima i Istraživanje tržišta.
 
U svojstu koautora, bio je angažovan na izradi strategija i razvojnih programa različitih ministarstava Republike Srbije. Autor je i većeg broja naučnih publikacija.

Od 2014. godine je direktor ITS-a.____________________________________________________________________________

Dr Aleksandar Stojanović

 

 

Dr Aleksandar Stojanović je doktorirao na Fakutetu za menadžment u Beogradu, a magistrao i diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Završio je i postdiplomske studije iz oblasti organizacije i informatike na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Izabran je  za  docenta  na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autor je više stručnih i naučnih radova koje je izlagao u zemlji i inostranstvu.

 
U profesionalnoj karijeri obavljao je  visoke  rukovodeće i komandne dužnosti u Vojsci, Ministarstvu odbrane i u privredi. Od 2005 do 2010. godine radio je na poziciji načelnika Uprave za budžet i finansije. Obavljao je poslove direktora stranog preduzeća iz  delatnosti informacionih tehnologija,  savetnika za finansijski menadžment pri USAID na Programu za razvoj lokalne samouprave u Srbiji, pomoćnika direktora i načelnika finansijskog sektora u Vazduhoplovnom Zavodu „Moma Stanojlović“.

____________________________________________________________________________

 

 Dr Slavko Pokorni

 

 

Dr Slavko Pokorni ma tridesetogodišnje nastavničko iskustvo u izvođenju visokoškolske nastave na nekoliko visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti, tehničkih sistema, informacionih tehnlogija, radarskih uređaja i drugih oblasti. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a doktorirao vojnotehničke nauke, oblast elektrotehnika, na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu iz oblasti primene infracrvenog zračenja. Biran je u sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Oko 15 godina je bio načelnik katedre, a rukovodio je i organom za nastavno-naučni rad. Autor je više nastavnih materijala (udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi), i  više od 100 naučno-stručnih radova udomaćim i međunarodnim časopisima. Citiran je u više inostranih radova. Takođe je autor više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AERO magazin. Bio je mentor za tri doktorske disertacije.

 

Rukovodio je ili učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata iz više tehničkih oblasti, a posebno iz oblasti pouzdanosti tehničkih sistema i primene infracrvenog zračenja. Član je programskih odbora domaćih i međunarodnih naučnostručnih skupova. Bio je član ili predsednik Saveta više obrazovnih institucija (sada je predsednik Saveta ITS). Više puta je odlikovan i nagrađivan za svoj rad, doprinos razvoju institucija i rezulate u nauci.

____________________________________________________________________________

 

Dr Milko Cupara

 

 

Dr Milko Cupara je završio Ekonomski fakultet u Beogradu, potom poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer - Monetarna ekonomija, i na kraju odbranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U toku svog radnog veka bavio se različitim dužnostima u Vojsci i Ministarstvu odbrane, u ekonomsko-finansijskoj oblasti, od početnih referentskih do najviših rukovodećih. Bio je član naučno-nastavnog veća Vojne akademije, član upravnih i nadzornih odbora Post banke, Srpske banke i EFG "Eurobank" Beograd. Nastavničkim radom se bavio u Vojnoj akademiji u Beogradu, Ratnoj školi, Školi nacionalne odbrane i Visokoj školi za računovodsvo i berzansko poslovanje u Beogradu.

____________________________________________________________________________ 

 

Dr Slavko Kovačević

 

 

Dr Slavko Kovačević je profesor i  praktičar  u  oblasti  marketinga i odnosa s javnošću. Specijalista je u oblasti promotivne strategije, odnosa s javnošću i komunikoloških aspekata marketinga i PR-a. Predavač po pozivu na predmetu Marketing na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu od  2003. godine. 2004. i 2005. godine bio je predavač po pozivu na predmetu Public Relations na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Dvadeset i pet godina se bavio praksom marketinga kroz realne tržišne projekte, edukaciju i konsalting u velikom broju  kompanija. Bio je i predsednik Udruženja ekonomskih propagandista Srbije (UEPS) i višegodišnji predsednik žirija za dodelu priznanja propagadnim agencijama, oglašivačima i mas-medijima. Direktor je i osnivač konsultantske agencije IMC Consulting,

U Privrednoj komori Jugoslavije/Srbije  pet godina je  vodio kurs unapređenja znanja "Upravljanje marketingom u praksi" koji su pohađali marketinški stručnjaci -  praktičari iz većih srpskih preduzeća, banaka i društvenih institucija.

____________________________________________________________________________  

 

Dr Svetlana Anđelić

 

 

Dr Svetlana Anđelić je završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, smer Informacioni sistemi. Magistrirala je na istom fakultetu, a doktorsku disertaciju je odbranila na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu pri Univerzitetu Union.

Iskustvo u radu na visokoškolskim institucijama je sticala na Višoj elektrotehničkoj školi i Visokoj železničkoj školi strukovnih studija, na kojoj je u svojstvu nastavnika praktične nastave bila angažovana na izvođenju nastave iz užih stručnih oblasti Inženjerska informatika i Algoritmi i programiranje. 

____________________________________________________________________________   

 

Dr Jasmina Lozanović Šajić

 

 

Dr Jasmina Lozanović Šajić je diplomirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na istom fakultetu u 26. godini, za manje od 3 godine studiranja. Po tom osnovu je na dan Mašinskog fakulteta dobila nagradu kao najmlađi student doktorskih studija koji je sa uspehom položio sve ispite i prijavio doktorsku tezu u Republici Srbiji. Osim ove, nosilac je brojnih drugih nagrada, među kojima se izdvajaju Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke (2009) i The International Trimo Research Award for doctoral Thesis, Ljubljana, Slovenija (2010).

Profesionalno iskustvo je sticala kroz angažmane na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Fakultetu za inženjerski meandžment i Vojnoj akademiji u Beogradu. Trenutno je na poziciji Naučnog saradnika u okviru Inovacionog centra Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U svojstvu autora i koautora prezentovala je i objavila veliki broj naučnih i stručnih radova na domaćim i inostranim profesionalnim i naučnim skupovima i u domaćim i inostranim publikacijama.  

____________________________________________________________________________    


Dr Aleksandar Kostić

 

 

Dr Aleksandar Kostić je završio Elektrotehnički fakultet u Beogradu na kome je i magistrirao, dok je doktorat odbranio na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblastima informacionih sistema i obrade radarskih signala. Po završetku fakulteta radi u Vojnotehničkom institutu na poslovima istraživanja i razvoja sredstava vojne tehnike na pozicijama od istraživača, preko Načelnika sektora do Pomoćnika direktora Instituta za vazduhoplovne programe i elektroniku. Paralelno sa radom u Vojnotehničkom institutu, od 1980.god radi kao asistent, a zatim i docent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Višoj vazduhoplovnotehničkoj vojnoj akademiji u Žarkovu. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova u časopisima međunarodnog značaja i na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Od 1996. god u kontinuitetu do danas radi kao istraživač u istraživačkim timovima sa Elektronskog fakulteta iz Niša i Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda na realizaciji više naučnih i istraživačkih projekata koje su finansirali Republički fond za nauku i Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Jedan je od dvojice vlasnika tehničkog rešenja u kategoriji nove metode pod nazivom ’’Nova metodologija za predikciju radarske vidljivosti’’. Nosilac je više priznanja i nagrada za naučno istraživački rad i za doprinos razvoju Vojnotehničkog instituta. 

____________________________________________________________________________   

 

Dr Miroslav Radosavljević

 

 

Dr Miroslav Radosavljević je doktorirao je na Vojnoj akademiji u Beogradu 2005. godine u oblasti tehničkih nauka – upravljanje sistemima. U periodu od 1982. godine do 2011. godine je, u svojstvu nastavnika, bio angažovan na Vojnoj akademiji u Beogradu u oblasti upravljanja telekomunikacionim, informatičkim i resursima kriptozaštite. Od trenutka prijema u aktivnu vojnu službu je bio angažovan na rukovodećim radnim mestima – načelnik katedre i načelnik Smera službe informatike,  Rukovodio je i učestvovao u dva projekta za potrebe Ministarstva odbrane. Autor je i koautor većeg broja naučnih i stručnih radova publikovanih u domačim časopisima i prezentovanih na domaćim i inostranim konferencijama.    

____________________________________________________________________________   

 
Dr Branislav Mitić

 

 

Dr Branislav Mitić je diplomirao na VTMŠ (zvanje mašinskog inženjera), a na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu diplomirao je 1999. godine (zvanje: diplomirani ekonomista). Poslediplomske studije na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu na smeru Ekonomska diplomatija upisao je 2001. godine, a magistarsku tezu odbranio je u oktobru 2005. godine. Na istom fakultetu je odbranio i doktorsku tezu u februaru 2010. godine, pod naslovom: “Performanse SDI i uticaj na privrede evropskih zemalja u tranziciji – pozicija Republike Srbije” (zvanje: doktor ekonomskih nauka). U zvanje docenta izabran je u aprilu 2010. godine na Privrednoj akademiji u Novom Sadu - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (uža naučna oblast: Finansije i bankarstvo), na period od 5 godina.

 

Od marta 2001. godine zaposlen je kao istraživač u Institutu za spoljnu trgovinu u Beogradu, zatim u Privrednoj komori Jugoslavije, a potom od 2004. u Privrednoj komori Srbije. Od marta 2009. do oktobra 2010. godine radio je na Univerzitetu Union u Beogradu, na osnovnim i master studijama (naučna oblast: menadžment).

 

Do sada je objavio oko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, stranih investicija, menadžmenta, spoljne trgovine, politike zapošljavanja i menadžmenta ljudskih resursa, poslovanja malih i srednjih preduzeća.

 ____________________________________________________________________________  

 

Mr Slobodan Tomić

 

 

Mr Slobodan Tomić je završio Elektrotehnički fakultet (ETF) Univerziteta u Beogradu 1978. godine. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine i stekao zvanje magistra elektrotehničkih nauka u oblasti telekomunikacija. Do sada je obavljao poslove nastavnika u Vojnoj akademiji ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane (VA RV i PVO), referenta za studije i unapređenje nastave, referenta za naučno-istraživački rad i inventivnu delatnost, načelnika sektora tehničke pripreme (1992. godine), načelnika sektora razvoja i istraživanja (1993. godine) i tehničkog direktora od 1994 do 1998. godine u Vazduhoplovnom zavodu (VZ) "Kosmos" u Banjaluci, i načelnika katedre na Vojnoj akademiji u Beogradu.

 ____________________________________________________________________________   

 

Mr Ana Stanković

 

 

Mr Ana Stanković je diplomirala na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2002. godine. Magistrirala na istom fakultetu 2007. godine, na temu Autorova fotografija u grafici. Učestvovala na više grupnih i samostalnih izložbi. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada, a nosilac je republičke stipendije za talente i stipendije Republike Norveške. Vodi i koordinira radionice grafike na više internacionalnih kolonija u zemlji. Od 2002. je član Udruženja likovnih umetnika, 2008. dobija status samostalnog umetnika.

Osnivač je likovnog studija Omnibus, gde samostalno radi autorske projekte na polju likovne grafike i fotografije. Ima višegodišnje iskustvo u edukaciji, prvobitno kao predavač u International School of Belgrade, zatim kao mentor polaznicima u svom studiju, a od 2010. je predavač, dizajner i koordinator nastave na ITAcademy u Zemunu.

 ____________________________________________________________________________    

 

Mr Dragan Simić

 

 

Mr Dragan Simić je magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na temu Upravljanje prikazivanjem parametara i stanja u realnom vremenu kod distribuiranih računarskih sistema vazduhoplova. Osam godina radio je u VTI VJ kao istraživač, samostalni istraživač i načelnik odeljenja za integraciju vazduhoplovne opreme. Dao je veliki doprinos u razvoju softvera elektronskog nišanskog sistema, vodio je razvoj registratora parametara leta (crne kutije) za avione ORAO i G-4. Vodio je izradu programa realizacije za modernizaciju borbene i izviđačke varijante aviona ORAO. Predavačko iskustvo sticao je kroz držanje predavanja na Visokoj vojno-tehničkoj akademiji. Na ITS-u je nastavnik na predmetima Programiranje u realnom vremenu i Internet programerski alati.

 ____________________________________________________________________________    

 

Mr Milosav Majstorović

 

 

Mr Miloslav Majstorović poseduje petnaestogodišnje nastavničko iskustvo u visokoškolskoj nastavi na Vojnoj akademiji i Tehničkoj vojnoj akademiji. Takođe, šest godina je realizovao sertifikovane Oracle kurseve (Oracle Database: SQL Fundamentals I, Oracle Database: SQL Fundamentals II, Oracle Database: SQL Tuning Workshop) u okviru školskog centra kompanije Digit-Beograd. Magistrirao je na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru Informacioni sistemi, iz oblasti semantičkih modela podataka. Autor i koautor više nastavnih materijala (zbirke zadataka, praktikumi), kao i radova u časopisima i zbornicima materijala sa naučno-stručnih konferencija. Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije angažovan je na izvođenju nastave na predmetima Napredne baze podataka, Baze podataka i Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa web dizajnom.

Učestvovao je u preko 20 projekata razvoja, implementacije i uvođenja ERP sistema u velika i srednja preduzeća. Imao je ulogu u svim fazama projekata (projektovanje, implementacija, uvođenje, održavanje).

Oblasti profesionalnog interesovanja uključuju: baze podataka, razvoj informacionih sistema u savremenim softverskim okruženjima, modeliranje poslovnih procesa, domenske specifične jezike.

 ____________________________________________________________________________    

 

Dipl.inž. Dragan Varagić

 

 

Dragan Varagić je vlasnik konsalting agencije P2 Internet i jedan od najpoznatijih srpskih blogera i online stratega. Bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene interneta. Vlasnik je web sajta www.pretraga.rs i najstarijeg e-mail časopisa u Srbiji Pretraga i prezentovanje, bloga www.draganvaragic.com i servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com. Koordinator je specijalističkih strukovnih studija iz e-poslovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a angažovan je i kao predavač na predmetu Internet marketing na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer za elektronsko poslovanje.

Iza sebe ima ostvarenu saradnju sa kompanijama Coca-Cola Srbija, Diners Srbija, Pakom, IFC – World Bank Group, Makedonskim Telekomom, Plivom, Erste bankom, Sintelonom, Anemom, Exitom, Metalcem, učešće u preko 20 internet projekata u Kanadi… Savetnik je za pitanja odnosa s javnošću i interneta u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku AP Vojvodine, savetnik za pitanja marketinga i odnosa s javnošću generalnog direktora kompanije Novkabel AD, kao i internet konsultant za američku kompaniju EventGnosis Inc.

 

 ____________________________________________________________________________     

 

Dipl.inž. Goran Radić

 

 

Dipl. ing. Goran Radić je diplomirani inženjer elektrotehnike na Odseku za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član tima na projektima razvoja: Distance Learning System Link groupa (prve domaće interaktivne i multimedijalne e-learning platforme), Testing and Learning Software kompanije Link group, softverskog rešenja za sprovođenje procesa testiranja, ispita i treninga, Univerzitetskog informacionog sistema, implementiranog na većem broju visokoškolskih ustanova u našoj zemlji, razvijenog u Visual Studio.NET okruženju, korišćenjem programskog jezika C#, Studentski servis visokoškolske ustanove, Mailing List Manager aplikacija, Web Content Management Server, alat za izradu sadržaja, isporuku, razvoj i upravljanje prezentacijom kompanije. Cambridge Centre koordinator na poslovima administracije i upravljanja radom Cambridge International Centra. Autor više objavljenih radova na domaćim i inostranim konferencijama.

 ____________________________________________________________________________    

 

Dipl. slik. Snježana Torbica Prvulj

 

 

Diplomirani slikar likovnih umetnosti Snježana Torbica Prvulj je diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek Slikarstvo 2008. godine, čime je stekla zvanje diplomirani slikar likovnih umetnosti. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Korisnik je stipendija vlade Republike Srbije namenjenih razvoju naučnog i umetničkog podmlatka, kao i stipendije EFG banke namenjene najboljim studentima Srbije. Aktivna je na umetničkoj sceni sa šest samostalnih izložbi i mnogobrojnim učešćima na grupnim izložbama, festivalima, radionicama i kolonijama.

Radno iskustvo je sticala na poziciji umetničkog direktora u firmi Arte media iz Beograda, kao i kroz honorarne poslove grafičkog dizajna, postprodukcije fotografija i voditelja likovnih radionica.  

  ____________________________________________________________________________     

 

Dipl. fil. Milica Terzić

 

 

Diplomirani filolog Milica Terzić je završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Završila je seminare „Veštine komunikacije" i „Planiranje vremena"  Nacionalnog demokratskog instituta. Prevela je literarna dela  „Rules of  Work", „The Swiss Family Robinson" i „Bernese Adventure". Od 2008. godine radi kao predavač za engleski jezik u okviru ITS-a.

  ____________________________________________________________________________      

 

Inž. info. teh Vanja Čonić

 Inž. info. teh. Vanja Čonić je diplomirala na Visokoj školi za informacione tehnologije u Beogradu, na smeru Informacione tehnologije (zvanje Strukovni inženjer informacionih tehnologija). Radila je na nekoliko bitnijih projekata iz oblasti projektovanja informacionih sistema i implementaciji softvera na više programskih jezika. Diplomski rad na temu Aplikativni softver za fiskalizaciju maloprodaje je u upotrebi kao softversko rešenje i projektna šema za nadogradnju poslovnog softvera.

Autor je online kurseva iz programskog jezika PHP u okviru kompanije LINK group. Na ITS-u radi kao asistent na predmetima Programiranje u realnom vremenu i Napredni web dizajn i internet programerski alati u okviru PHP-a, MySQL-a i zaštite web aplikacija.


Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija