studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u

„Pošto sam se uverio u savremenost i naprednost programa i dobre uslove koji postoje na ITS-u, pre svega u smislu tehničke opremeljenosti, odlučio sam da napustim Građevinski fakultet, koji sam do tada studirao i upišem ITS. Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS. Inače, na ITS-u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka. Bez obzira na to, nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva, jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo.
Već nakon druge godine, počeo sam da radim u Softlinku kao C# programer na održavanju i razvoju informacionih sistema, a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera.”

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
VANJA MIKULEC, DIPLOMAC

PROFESORSKI TIM ITS-A

dr Bojan Ristić


Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je, kao profesor matematike i informatike, radio u nekoliko beogradskih srednjih škola. Sa te pozicije je prošao veći broj obuka iz oblasti izrade projekata i  upravljanja i rukovođenja, a takođe je učestvovao u timskoj izradi više razvojnih projekata u oblasti obrazovanja.
 
Saglasno navedenim radnim rezultatima, 2002. godine je prešao u Ministarstvo prosvete RS, gde je bio zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Ovim prelaskom je intenzivirao svoj naučno-stručni rad u oblasti obrazovanja, te je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu upisao magistarske studije iz oblasti obrazovnog menadžmenta, koje je završio 2008. godine. Nakon toga, radi svog daljeg naučnog napredovanja, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2010. odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti upravljanja razvojem privatnih srednjih škola, a na istom univerzitetu obavljao je poslove profesora na predmetima: Menadžment ljudskim resursima i Istraživanje tržišta.
 
U svojstu koautora, bio je angažovan na izradi strategija i razvojnih programa različitih ministarstava Republike Srbije. Autor je i većeg broja naučnih publikacija.

Od 2014. godine je direktor ITS-a.____________________________________________________________________________

Dr Aleksandar Stojanović

 

 

Dr Aleksandar Stojanović je doktorirao na Fakutetu za menadžment u Beogradu, a magistrao i diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Završio je i postdiplomske studije iz oblasti organizacije i informatike na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Izabran je  za  docenta  na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autor je više stručnih i naučnih radova koje je izlagao u zemlji i inostranstvu.

 
U profesionalnoj karijeri obavljao je  visoke  rukovodeće i komandne dužnosti u Vojsci, Ministarstvu odbrane i u privredi. Od 2005 do 2010. godine radio je na poziciji načelnika Uprave za budžet i finansije. Obavljao je poslove direktora stranog preduzeća iz  delatnosti informacionih tehnologija,  savetnika za finansijski menadžment pri USAID na Programu za razvoj lokalne samouprave u Srbiji, pomoćnika direktora i načelnika finansijskog sektora u Vazduhoplovnom Zavodu „Moma Stanojlović“.

____________________________________________________________________________

 

 Dr Slavko Pokorni

 

 

Dr Slavko Pokorni ma tridesetogodišnje nastavničko iskustvo u izvođenju visokoškolske nastave na nekoliko visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti, tehničkih sistema, informacionih tehnlogija, radarskih uređaja i drugih oblasti. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a doktorirao vojnotehničke nauke, oblast elektrotehnika, na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu iz oblasti primene infracrvenog zračenja. Biran je u sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Oko 15 godina je bio načelnik katedre, a rukovodio je i organom za nastavno-naučni rad. Autor je više nastavnih materijala (udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi), i  više od 100 naučno-stručnih radova udomaćim i međunarodnim časopisima. Citiran je u više inostranih radova. Takođe je autor više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AERO magazin. Bio je mentor za tri doktorske disertacije.

 

Rukovodio je ili učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata iz više tehničkih oblasti, a posebno iz oblasti pouzdanosti tehničkih sistema i primene infracrvenog zračenja. Član je programskih odbora domaćih i međunarodnih naučnostručnih skupova. Bio je član ili predsednik Saveta više obrazovnih institucija (sada je predsednik Saveta ITS). Više puta je odlikovan i nagrađivan za svoj rad, doprinos razvoju institucija i rezulate u nauci.

____________________________________________________________________________

 

Dr Milko Cupara

 

 

Dr Milko Cupara je završio Ekonomski fakultet u Beogradu, potom poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer - Monetarna ekonomija, i na kraju odbranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U toku svog radnog veka bavio se različitim dužnostima u Vojsci i Ministarstvu odbrane, u ekonomsko-finansijskoj oblasti, od početnih referentskih do najviših rukovodećih. Bio je član naučno-nastavnog veća Vojne akademije, član upravnih i nadzornih odbora Post banke, Srpske banke i EFG "Eurobank" Beograd. Nastavničkim radom se bavio u Vojnoj akademiji u Beogradu, Ratnoj školi, Školi nacionalne odbrane i Visokoj školi za računovodsvo i berzansko poslovanje u Beogradu.

____________________________________________________________________________ 

 

Dr Slavko Kovačević

 

 

Dr Slavko Kovačević je profesor i  praktičar  u  oblasti  marketinga i odnosa s javnošću. Specijalista je u oblasti promotivne strategije, odnosa s javnošću i komunikoloških aspekata marketinga i PR-a. Predavač po pozivu na predmetu Marketing na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu od  2003. godine. 2004. i 2005. godine bio je predavač po pozivu na predmetu Public Relations na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Dvadeset i pet godina se bavio praksom marketinga kroz realne tržišne projekte, edukaciju i konsalting u velikom broju  kompanija. Bio je i predsednik Udruženja ekonomskih propagandista Srbije (UEPS) i višegodišnji predsednik žirija za dodelu priznanja propagadnim agencijama, oglašivačima i mas-medijima. Direktor je i osnivač konsultantske agencije IMC Consulting,

U Privrednoj komori Jugoslavije/Srbije  pet godina je  vodio kurs unapređenja znanja "Upravljanje marketingom u praksi" koji su pohađali marketinški stručnjaci -  praktičari iz većih srpskih preduzeća, banaka i društvenih institucija.

____________________________________________________________________________  

 

Dr Svetlana Anđelić

 

 

Dr Svetlana Anđelić je završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, smer Informacioni sistemi. Magistrirala je na istom fakultetu, a doktorsku disertaciju je odbranila na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu pri Univerzitetu Union.

Iskustvo u radu na visokoškolskim institucijama je sticala na Višoj elektrotehničkoj školi i Visokoj železničkoj školi strukovnih studija, na kojoj je u svojstvu nastavnika praktične nastave bila angažovana na izvođenju nastave iz užih stručnih oblasti Inženjerska informatika i Algoritmi i programiranje. 

____________________________________________________________________________   

 

Dr Jasmina Lozanović Šajić

 

 

Dr Jasmina Lozanović Šajić je diplomirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na istom fakultetu u 26. godini, za manje od 3 godine studiranja. Po tom osnovu je na dan Mašinskog fakulteta dobila nagradu kao najmlađi student doktorskih studija koji je sa uspehom položio sve ispite i prijavio doktorsku tezu u Republici Srbiji. Osim ove, nosilac je brojnih drugih nagrada, među kojima se izdvajaju Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke (2009) i The International Trimo Research Award for doctoral Thesis, Ljubljana, Slovenija (2010).

Profesionalno iskustvo je sticala kroz angažmane na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Fakultetu za inženjerski meandžment i Vojnoj akademiji u Beogradu. Trenutno je na poziciji Naučnog saradnika u okviru Inovacionog centra Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U svojstvu autora i koautora prezentovala je i objavila veliki broj naučnih i stručnih radova na domaćim i inostranim profesionalnim i naučnim skupovima i u domaćim i inostranim publikacijama.  

____________________________________________________________________________    


Dr Aleksandar Kostić

 

 

Dr Aleksandar Kostić je završio Elektrotehnički fakultet u Beogradu na kome je i magistrirao, dok je doktorat odbranio na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblastima informacionih sistema i obrade radarskih signala. Po završetku fakulteta radi u Vojnotehničkom institutu na poslovima istraživanja i razvoja sredstava vojne tehnike na pozicijama od istraživača, preko Načelnika sektora do Pomoćnika direktora Instituta za vazduhoplovne programe i elektroniku. Paralelno sa radom u Vojnotehničkom institutu, od 1980.god radi kao asistent, a zatim i docent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Višoj vazduhoplovnotehničkoj vojnoj akademiji u Žarkovu. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova u časopisima međunarodnog značaja i na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Od 1996. god u kontinuitetu do danas radi kao istraživač u istraživačkim timovima sa Elektronskog fakulteta iz Niša i Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda na realizaciji više naučnih i istraživačkih projekata koje su finansirali Republički fond za nauku i Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Jedan je od dvojice vlasnika tehničkog rešenja u kategoriji nove metode pod nazivom ’’Nova metodologija za predikciju radarske vidljivosti’’. Nosilac je više priznanja i nagrada za naučno istraživački rad i za doprinos razvoju Vojnotehničkog instituta. 

____________________________________________________________________________   

 

Dr Miroslav Radosavljević

 

 

Dr Miroslav Radosavljević je doktorirao je na Vojnoj akademiji u Beogradu 2005. godine u oblasti tehničkih nauka – upravljanje sistemima. U periodu od 1982. godine do 2011. godine je, u svojstvu nastavnika, bio angažovan na Vojnoj akademiji u Beogradu u oblasti upravljanja telekomunikacionim, informatičkim i resursima kriptozaštite. Od trenutka prijema u aktivnu vojnu službu je bio angažovan na rukovodećim radnim mestima – načelnik katedre i načelnik Smera službe informatike,  Rukovodio je i učestvovao u dva projekta za potrebe Ministarstva odbrane. Autor je i koautor većeg broja naučnih i stručnih radova publikovanih u domačim časopisima i prezentovanih na domaćim i inostranim konferencijama.    

____________________________________________________________________________   

 
Dr Branislav Mitić

 

 

Dr Branislav Mitić je diplomirao na VTMŠ (zvanje mašinskog inženjera), a na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu diplomirao je 1999. godine (zvanje: diplomirani ekonomista). Poslediplomske studije na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu na smeru Ekonomska diplomatija upisao je 2001. godine, a magistarsku tezu odbranio je u oktobru 2005. godine. Na istom fakultetu je odbranio i doktorsku tezu u februaru 2010. godine, pod naslovom: “Performanse SDI i uticaj na privrede evropskih zemalja u tranziciji – pozicija Republike Srbije” (zvanje: doktor ekonomskih nauka). U zvanje docenta izabran je u aprilu 2010. godine na Privrednoj akademiji u Novom Sadu - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (uža naučna oblast: Finansije i bankarstvo), na period od 5 godina.

 

Od marta 2001. godine zaposlen je kao istraživač u Institutu za spoljnu trgovinu u Beogradu, zatim u Privrednoj komori Jugoslavije, a potom od 2004. u Privrednoj komori Srbije. Od marta 2009. do oktobra 2010. godine radio je na Univerzitetu Union u Beogradu, na osnovnim i master studijama (naučna oblast: menadžment).

 

Do sada je objavio oko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, stranih investicija, menadžmenta, spoljne trgovine, politike zapošljavanja i menadžmenta ljudskih resursa, poslovanja malih i srednjih preduzeća.

 ____________________________________________________________________________  

 

Mr Slobodan Tomić

 

 

Mr Slobodan Tomić je završio Elektrotehnički fakultet (ETF) Univerziteta u Beogradu 1978. godine. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine i stekao zvanje magistra elektrotehničkih nauka u oblasti telekomunikacija. Do sada je obavljao poslove nastavnika u Vojnoj akademiji ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane (VA RV i PVO), referenta za studije i unapređenje nastave, referenta za naučno-istraživački rad i inventivnu delatnost, načelnika sektora tehničke pripreme (1992. godine), načelnika sektora razvoja i istraživanja (1993. godine) i tehničkog direktora od 1994 do 1998. godine u Vazduhoplovnom zavodu (VZ) "Kosmos" u Banjaluci, i načelnika katedre na Vojnoj akademiji u Beogradu.

 ____________________________________________________________________________   

 

Mr Ana Stanković

 

 

Mr Ana Stanković je diplomirala na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2002. godine. Magistrirala na istom fakultetu 2007. godine, na temu Autorova fotografija u grafici. Učestvovala na više grupnih i samostalnih izložbi. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada, a nosilac je republičke stipendije za talente i stipendije Republike Norveške. Vodi i koordinira radionice grafike na više internacionalnih kolonija u zemlji. Od 2002. je član Udruženja likovnih umetnika, 2008. dobija status samostalnog umetnika.

Osnivač je likovnog studija Omnibus, gde samostalno radi autorske projekte na polju likovne grafike i fotografije. Ima višegodišnje iskustvo u edukaciji, prvobitno kao predavač u International School of Belgrade, zatim kao mentor polaznicima u svom studiju, a od 2010. je predavač, dizajner i koordinator nastave na ITAcademy u Zemunu.

 ____________________________________________________________________________    

 

Mr Dragan Simić

 

 

Mr Dragan Simić je magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na temu Upravljanje prikazivanjem parametara i stanja u realnom vremenu kod distribuiranih računarskih sistema vazduhoplova. Osam godina radio je u VTI VJ kao istraživač, samostalni istraživač i načelnik odeljenja za integraciju vazduhoplovne opreme. Dao je veliki doprinos u razvoju softvera elektronskog nišanskog sistema, vodio je razvoj registratora parametara leta (crne kutije) za avione ORAO i G-4. Vodio je izradu programa realizacije za modernizaciju borbene i izviđačke varijante aviona ORAO. Predavačko iskustvo sticao je kroz držanje predavanja na Visokoj vojno-tehničkoj akademiji. Na ITS-u je nastavnik na predmetima Programiranje u realnom vremenu i Internet programerski alati.

 ____________________________________________________________________________    

 

Mr Milosav Majstorović

 

 

Mr Miloslav Majstorović poseduje petnaestogodišnje nastavničko iskustvo u visokoškolskoj nastavi na Vojnoj akademiji i Tehničkoj vojnoj akademiji. Takođe, šest godina je realizovao sertifikovane Oracle kurseve (Oracle Database: SQL Fundamentals I, Oracle Database: SQL Fundamentals II, Oracle Database: SQL Tuning Workshop) u okviru školskog centra kompanije Digit-Beograd. Magistrirao je na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru Informacioni sistemi, iz oblasti semantičkih modela podataka. Autor i koautor više nastavnih materijala (zbirke zadataka, praktikumi), kao i radova u časopisima i zbornicima materijala sa naučno-stručnih konferencija. Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije angažovan je na izvođenju nastave na predmetima Napredne baze podataka, Baze podataka i Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa web dizajnom.

Učestvovao je u preko 20 projekata razvoja, implementacije i uvođenja ERP sistema u velika i srednja preduzeća. Imao je ulogu u svim fazama projekata (projektovanje, implementacija, uvođenje, održavanje).

Oblasti profesionalnog interesovanja uključuju: baze podataka, razvoj informacionih sistema u savremenim softverskim okruženjima, modeliranje poslovnih procesa, domenske specifične jezike.

 ____________________________________________________________________________    

 

Dipl.inž. Dragan Varagić

 

 

Dragan Varagić je vlasnik konsalting agencije P2 Internet i jedan od najpoznatijih srpskih blogera i online stratega. Bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene interneta. Vlasnik je web sajta www.pretraga.rs i najstarijeg e-mail časopisa u Srbiji Pretraga i prezentovanje, bloga www.draganvaragic.com i servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com. Koordinator je specijalističkih strukovnih studija iz e-poslovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a angažovan je i kao predavač na predmetu Internet marketing na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer za elektronsko poslovanje.

Iza sebe ima ostvarenu saradnju sa kompanijama Coca-Cola Srbija, Diners Srbija, Pakom, IFC – World Bank Group, Makedonskim Telekomom, Plivom, Erste bankom, Sintelonom, Anemom, Exitom, Metalcem, učešće u preko 20 internet projekata u Kanadi… Savetnik je za pitanja odnosa s javnošću i interneta u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku AP Vojvodine, savetnik za pitanja marketinga i odnosa s javnošću generalnog direktora kompanije Novkabel AD, kao i internet konsultant za američku kompaniju EventGnosis Inc.

 

 ____________________________________________________________________________     

 

Dipl.inž. Goran Radić

 

 

Dipl. ing. Goran Radić je diplomirani inženjer elektrotehnike na Odseku za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član tima na projektima razvoja: Distance Learning System Link groupa (prve domaće interaktivne i multimedijalne e-learning platforme), Testing and Learning Software kompanije Link group, softverskog rešenja za sprovođenje procesa testiranja, ispita i treninga, Univerzitetskog informacionog sistema, implementiranog na većem broju visokoškolskih ustanova u našoj zemlji, razvijenog u Visual Studio.NET okruženju, korišćenjem programskog jezika C#, Studentski servis visokoškolske ustanove, Mailing List Manager aplikacija, Web Content Management Server, alat za izradu sadržaja, isporuku, razvoj i upravljanje prezentacijom kompanije. Cambridge Centre koordinator na poslovima administracije i upravljanja radom Cambridge International Centra. Autor više objavljenih radova na domaćim i inostranim konferencijama.

 ____________________________________________________________________________    

 

Dipl. slik. Snježana Torbica Prvulj

 

 

Diplomirani slikar likovnih umetnosti Snježana Torbica Prvulj je diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek Slikarstvo 2008. godine, čime je stekla zvanje diplomirani slikar likovnih umetnosti. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Korisnik je stipendija vlade Republike Srbije namenjenih razvoju naučnog i umetničkog podmlatka, kao i stipendije EFG banke namenjene najboljim studentima Srbije. Aktivna je na umetničkoj sceni sa šest samostalnih izložbi i mnogobrojnim učešćima na grupnim izložbama, festivalima, radionicama i kolonijama.

Radno iskustvo je sticala na poziciji umetničkog direktora u firmi Arte media iz Beograda, kao i kroz honorarne poslove grafičkog dizajna, postprodukcije fotografija i voditelja likovnih radionica.  

  ____________________________________________________________________________     

 

Dipl. fil. Milica Terzić

 

 

Diplomirani filolog Milica Terzić je završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Završila je seminare „Veštine komunikacije" i „Planiranje vremena"  Nacionalnog demokratskog instituta. Prevela je literarna dela  „Rules of  Work", „The Swiss Family Robinson" i „Bernese Adventure". Od 2008. godine radi kao predavač za engleski jezik u okviru ITS-a.

  ____________________________________________________________________________      

 

Inž. info. teh Vanja Čonić

 Inž. info. teh. Vanja Čonić je diplomirala na Visokoj školi za informacione tehnologije u Beogradu, na smeru Informacione tehnologije (zvanje Strukovni inženjer informacionih tehnologija). Radila je na nekoliko bitnijih projekata iz oblasti projektovanja informacionih sistema i implementaciji softvera na više programskih jezika. Diplomski rad na temu Aplikativni softver za fiskalizaciju maloprodaje je u upotrebi kao softversko rešenje i projektna šema za nadogradnju poslovnog softvera.

Autor je online kurseva iz programskog jezika PHP u okviru kompanije LINK group. Na ITS-u radi kao asistent na predmetima Programiranje u realnom vremenu i Napredni web dizajn i internet programerski alati u okviru PHP-a, MySQL-a i zaštite web aplikacija.


Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija