Prof. dr Mladen Radivojević radi preko 30 godina u obrazovanju. Bio je profesor u srednjoj školi, pa asistent, docent, vanredni i redovni profesor na većem broju univerziteta (Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet za poslovne studije u Banjaluci). Doktor je informatičkih nauka.

Bio je pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku u Republici Srpskoj i načelnik Centra za informatiku i obrazovanje državnih službenika u Vladi Republike Srpske. Napisao je 27 knjiga, a neke od njih su: „Elektronsko poslovanje”, „e-Uprava – od vizije do implementacije”, „Digitalna ekonomija”, „Poslovna inteligencija”, „Od elektronskog poslovanja do poslovne inteligencije u javnoj upravi”. Objavio je preko sto osamdeset naučnih i stručnih radova, a preko dvadeset ih je na SCI listi.

Učestvovao u velikom broju projekata, a neki od njih su: Kompjuterizacija matičnih službi u Bosni i Hercegovini, Automatska evidencija ulazaka i izlazaka zaposlenih u zgradu Vlade Republike Srpske, Strategija i akcioni plan razvoja e-Uprave u BiH, Elektronski potpis. Bio je mentor za tri doktorata i 12 magistarskih radova.

Obavljao je funkciju dekana, prorektora za naučno-istraživački rad i rektora. Recenzent je većeg broja knjiga, naučnih i stručnih radova, projekata. Sada je stalni recenzent u tri međunarodna časopisa sa SCI liste. Učesnik je velikog broja naučnih skupova, okruglih stolova, javnih rasprava. Radi i kao savetnik za razvoj e-Vlade u Vijeću ministara BiH i kao Ekspert Ujedinjenih nacija za e-Government u okviru UNDP.