dr Valentin Kuleto
Pomoćnik direktora za razvoj

Osnivač Visoke škole za informacione tehnologije i Srednje škole za informacione tehnologije, doktor ekonomskih nauka koji je iskustvo u oblasti upravljanja i menadžmenta stekao na vodećim položajima istaknutih firmi. Osnivač je i predsednik međunarodne kompanije za profesionalnu edukaciju, proizvodnju obrazovnog i poslovnog softvera LINK group. Vodio je niz uspešnih edukativnih projekata i softverskih rešenja, kako za potrebe matične firme, tako i za potrebe klijenata.

Vodio je i uspešno realizovao veliki broj softverskih projekata korporativnog zahvata, kao i projekata poslovanja zasnovanog na Internetu, kao i implementacije softverskih rešenja u visokoškolskim ustanovama. Posebno se ističe njegova ideja široke primene e-marketinga, posebno u obrazovanju, jedinstvena u regionu.

Projektant je, idejni začetnik i vođa projekta realizacije nekoliko obrazovnih softverskih rešenja: prve domaće softverske platforme za učenje na daljinu: LINK Distance Learning System, informacionog sistema za visoko obrazovanje: Univerzitetskog informacionog sistema i softvera za testiranje i učenje: Testing and Learning System.

Osim toga, pod njegovim vođstvom su realizovana brojna poslovna softverska rešenja, od kojih izdvajamo sledeća – sistem za upravljanje ljudskim kapitalom: Human Resources Infromation System, softver za upravljanje portalima: Content Management System, generalni upravljački informacioni sistem za mala i srednja preduzeća: Business Information System itd.

Aktivnosti dr Kuleta u visokom obrazovanju prvenstveno su usmerene na promociju inženjerske struke kao važnog intelektualnog pokretača razvoja privrede i društva, kao i na neprestano poboljšanje kvaliteta nastave, istraživanja i razvoja, kako u okviru Visoke škole za informacione tehnologije, tako i u kompaniji LINK group u celini.

Objavio je više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti elektronskog poslovanja, projektovanja i primene obrazovnog softvera i učenja na daljinu.