Predsednik Saveta

Osnivač Visoke škole za informacione tehnologije i Srednje škole za informacione tehnologije, doktor ekonomskih nauka koji je iskustvo u oblasti upravljanja i menadžmenta stekao na vodećim položajima istaknutih firmi. Osnivač je i predsednik međunarodne kompanije za profesionalnu edukaciju, proizvodnju obrazovnog i poslovnog softvera LINK group. Vodio je niz uspešnih edukativnih projekata i softverskih rešenja kako za potrebe matične firme, tako i za potrebe klijenata.

Vodio je i uspešno realizovao mnogobrojne softverske projekte korporativnog zahvata, projekte poslovanja zasnovanog na internetu, kao i implementacije softverskih rešenja u visokoškolskim ustanovama. Posebno se ističe njegova ideja široke primene e-marketinga, posebno u obrazovanju, jedinstvena u regionu.

Projektant je, idejni začetnik i vođa projekta realizacije nekoliko obrazovnih softverskih rešenja: prve domaće softverske platforme za učenje na daljinu – LINK Distance Learning System; informacionog sistema za visoko obrazovanje – Univerzitetskog informacionog sistema; i softvera za testiranje i učenje – Testing and Learning System.

Osim toga, pod njegovim vođstvom su realizovana brojna poslovna softverska rešenja, od kojih izdvajamo sledeća: sistem za upravljanje ljudskim kapitalom – Human Resources Infromation System; softver za upravljanje portalima – Content Management System; generalni upravljački informacioni sistem za mala i srednja preduzeća – Business Information System itd.

Aktivnosti dr Kuleta u visokom obrazovanju prvenstveno su usmerene na promociju inženjerske struke kao važnog intelektualnog pokretača razvoja privrede i društva, kao i na neprestano poboljšanje kvaliteta nastave, istraživanja i razvoja kako u okviru Visoke škole za informacione tehnologije, tako i u kompaniji LINK group u celini.

Objavio je više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti elektronskog poslovanja, projektovanja i primene obrazovnog softvera i učenja na daljinu.