dr Vlade Urošević

Vlade Urošević rođen je 19. 10. 1957.godie u Gornjem Milanovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čačku, a Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu 1982. godine. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku tezu 2001. godine. Odlukom Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, oktobra 2003. godine je stekao zvanje naučni saradnik. Radio kao rukovodilac Centra za obuku kadrova u oblasti Informacionih tehnologija u P.J. „Informacioni sistemi“ u fabrici Zastava automobili.

U svom informatičkom razvoju radeći kao projektant informacionih sistema učestvovao je u izradi više projekata i razvoju aplikativnog softvera u oblasti proizvodnje, snabdevanja i ekonomsko komercijalnih poslova. Odlukom Nastavno naučnog veća Tehničkog fakulteta u Čačku, 2004. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Informatičke tehnologije i tehnike. U aprilu 2009. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora u okviru uže naučne oblasti primenjene računarske nauke i informatika.