dr Milosav Majstorović

Poseduje petnaestogodišnje nastavničko iskustvo u visokoškolskoj nastavi na Vojnoj akademiji i Tehničkoj vojnoj akademiji. Šest godina je realizovao sertifikovane Oracle kurseve (Oracle Database: SQL Fundamentals I, Oracle Database: SQL Fundamentals II, Oracle Database: SQL Tuning Workshop) u okviru školskog centra kompanije Digit-Beograd.

Magistrirao je na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru Informacioni sistemi, iz oblasti semantičkih modela podataka, a zvanje doktora nauka stekao je odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Arhitektura organizacije, pristup i softverski alati za upravljanje poslovnim procesima servisno orijentisanog poslovanja”.

Autor i koautor više nastavnih materijala (zbirke zadataka, praktikumi), kao i radova u časopisima i zbornicima materijala sa naučno-stručnih konferencija. Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije angažovan je na izvođenju nastave na predmetima Napredne baze podataka, Baze podataka i Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa web dizajnom.

Učestvovao je u preko 20 projekata razvoja, implementacije i uvođenja ERP sistema u velika i srednja preduzeća. Imao je ulogu u svim fazama projekata (projektovanje, implementacija, uvođenje, održavanje).

Oblasti profesionalnog interesovanja uključuju: baze podataka, razvoj informacionih sistema u savremenim softverskim okruženjima, modeliranje poslovnih procesa, domenske specifične jezike.