Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Status predmeta: izborni/obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Elektronsko poslovanje je da studentima pruži neophodna znanja u oblasti primene savremenih tehnologija u poslovanju. Tokom nastave na ovom predmetu, objašnjavaju se pojam i značaj elektronske trgovine kao fenomena koji se naglo razvija sa razvojem IKT, elektronske uprave, elektronskih plaćanja u kontekstu međubankarskih, plaćanja na malo i plaćanja na Internetu, e-Zdravsta, e-Učenja i drugih savremenih koncepata, a u praktičnom delu nastave, studenti imaju priliku da kroz demonstraciju nauče o komercijalnim softverskim rešenjima koja se primenjuju u poslovnoj praksi današnjice.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koji su osnovni modeli elektronskog poslovanja, karakteristike i način primene modela oglašivača i inforposrednika, kao i Ransom modela poslovanja. Studenti će steći praktično primenjiva znanja iz oblasti multifunkcionalnih sistema plaćanja, funkcionisanja PayPal-a, QVoucher-a, opcija za naplatu prodate robe ili usluga preko web sajta. Posebno će biti izučavani poslovni modeli uspešnih Internet kompanija, osnovne pretpostavke za započinjanje Internet biznisa, Content Management Systemi i njihova namena, žiro kliring, funkcionisanje RTGS-a, namena ERP sistema, vrste platnih kartica, charge, installment i revolving kreditne kartice, strategije i tehnike koje se mogu koristiti u oglašavanju na Internetu, funkcionalnosti servisa GoogleDrive, mogućnosti za primenu cloud computing aplikacija u poslovanju, funkcionisanje Bitcoina, način realizacije transakcija karticom na bankomatu i POS terminalu, način realizacije transakcije karticom na Internetu, osnove eGovernment-a, pojam procesora i njegove uloge u obradi transakcija, faktori koji utiču na izbor kanala distribucije u poslovanju na Internetu, tendencije u sistemima obrazovanja na daljinu, osnove optimizacije web sajta prema zahtevima pretraživača.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Oblasti elektronskog poslovanja, Internet i servisi Interneta, Strategije elektronskog poslovanja, Modeli poslovanja na Internetu, Virtuelne organizacije, Aplikacije elektronskog poslovanja, Modeli prihodovanja na Internetu, Elektronska razmena podataka, Elektronska trgovina, Modeli elektronske trgovine, Elektronski novac, Elektronsko bankarstvo, Sistemi plaćanja na Internetu, Ruski sistemi plaćanja na Internetu, Trendovi u Internet marketingu, e-Uprava, Modeli e-Uprave, Elektronska identifikaciona dokumenta, e-Zdravstvo, e-Učenje, Rizici i bezbednosne pretnje razvoju elektronskog poslovanja, Tehničke i pravne mere borbe protiv rizika i zloupotreba. Tenedencije u elektronskom poslovanju.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Rad u softveru za upravljanje elektronskom dokumentacijom, Prezentacija softvera za upravljanje sadržajem veb prezentacije, Analiza poslovnog modela Pej Pala, Analiza rešenja e-Uprave na nivou nacionalnih ekonomija, Prezentacija softvera za učenje na daljinu.

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet .