Studijski program/studijski programi : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: INTERNET PROGRAMERSKI ALATI
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta

Cilj predmeta Internet programerski alati je dobro savladavanje programskog jezika Java i njenih razvojnih alata, uz isticanje prednosti u odnosu na ostale programske jezike. Posebna pažnja se poklanja razdvajanju i izučavanju samog jezika i njegovih karakteristika, a posebno alata u kojima će se pisati programi.Pored ovog cilja neophodno je savladavanje skript jezika, pre svih PHP-a, što zajedno sa poznavanjem teorije WEB dizajna, HTML, JavaScript-a i baza podataka kao rezultat daje obučenog studenta za kreiranjem potpuno funkcionalnih i interaktivnih sajtova i veb aplikacija, povezanih na pripadajuću bazu podataka.
Ishod predmeta

Studenti će steći znanja iz oblasti Jave i njenog značaja za Internet, Java operatora, upravljačkih naredbi u Javi, metoda i klasa u Javi, rekurzije, ugneždenih i unutrašnjih klasa, Java paketa i interfejsa, upotrebe rezervisanih reči TRY i CATCH, višenitnog programiranja, dodeljivanja anotacije pomoću refleksije u toku izvršavanja, čitanja i ispisivanja podataka sa konzole, interfejsima za rad sa kolekcijama, Javinim klasama i interfejsima za ulazno-izlazne operacije, serijalizacije, apleta, o arhitekturi apleta, AWT klasama, obradi događaja proširivanjem AWT komponenata, paketima u API-ju za konkurentno programiranje.  Studenti će naučiti koji su osnovni paketi Java API-ja, prednosti tehnologije zrna Jave, Java servlete, razvoj serveta pomoću Tomcata, osnove PHP-a, uključivanje PHP koda u web stranice, kreiranje i izvršavanje PHP funkcije, osnove objektno orijentisanog PHP-a, rukovanje greškama i izuzecima, Perl funkciju za rad sa regularnim izrazima, primenu PEAR Package Manager alata, postavljanje datoteke na server korišćenjem HTTP protokola, transakcije i MySQL server.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Osnove jezika JAVA:tipovi podataka, promenljive i nizovi; operatori; upravljačke naredbe; uvod u klase; metode; nasleđivanje; paketi i interfejsi; obrada izuzetaka; višenitno programiranje; nabrojani tipovi, automatsko pakovanje i metapodaci; ulazno-izlazne operacije; apleti; generički tipovi. Javine biblioteke: Rukovanje znakovnim nizovima; paket java.lang; paket java.util; paket java.io; umrežavanje; klasa Applet; obrada događaja; AWT biblioteka; Slike; Alatke za paralelan rad; NIO. Projektovanje softvera u Javi: Zrna jave; grafička biblioteka Swing; Servleti. Skript jezik PHP: Pisanje PHP programa, Uzimanje podataka od klijenta; Naredbe odlučivanja; Petlje i nizovi; Organizacija koda; Objekti; Upravljanje datotekama i direktorijumima; Povezivanje PHP-a sa bazom podataka; Uzimanje podataka iz MySQL korišćenjem PHP-a; Manipulacija podacima u  MySQL korišćenjem PHP-a.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Prelazak gradiva obuhvaćenog predavanjima radom u konkretnim alatima u računarskim laboratorijama. Kreiranje programa, pokretanje i ispravljanje grešaka.

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.