Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA, INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: MENADŽMENT
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Predmet je koncipiran sa ciljem da obezbedi studentima sticanje fundamentalnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti menadžmenta. Posebna pažnja biće posvećena osposobljavanju studenata za primenu savremenih koncepata u pocesima planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole organizacionih sistema, koji obezbeđuju efektivno i efikasno poslovanje.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti kakav je odnos savremenog poslovnog sistema sa okruženjem i kakve su savremene tendencije u okruženju, kakve promene dominiraju u savremenom okruženju i kako upravljati promenama u savremenom menadžmentu i šta karakteriše proces upravljanja ljudskim resursima u savremenom menadžmentu. Studenti će saznati koje elemente obuhvata organizaciona kultura, uzroke i posledice konflikata u savremenom menadžmentu, način na koji se informacione tehnologije koriste u savremenom menadžmentu, koncepte u razvoju menadžmenta, benčmarking, organizovanje kao fazu menadžmenta, vođenje kao fazu u menadžmentu, liderstvo i šta razlikuje lidera od menadžera, koji činioci određuju profil menadžera, poslove menadžera, elemente koji čine autoritet i odgovornost menadžera, stilove rada menadžera, osobine koje treba da poseduje uspešan menadžer, najčešće greške menadžera.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava

Definisanje i razvoj teorije menadžmenta. Menadžer (aktivnosti, uloge, potrebna znanja). Menadžment procesi (planiranje, organizovanje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje, i kontrola). Planiranje (priroda i svrha planiranja, vrste planova, SWOT analiza, Porterov model opštih strategija, BCG matrica, hijerarhija i tipovi strategija, proces odlučivanja). Organizovanje (pojam i sadržaj organizovanja, dizajn organizacione strukture, klasični i savremeni modeli organizacionih struktura, savremeni trendovi interorganizacionog dizajna- outsourcing, mreže). Upravljanje ljudskim potencijalima (predviđanje potreba, pribavljanje i selekcija, upravljanje karijerom, ocenjivanje izvršenja i nagrađivanje, obrazovanje i razvoj, plate i kompenzacije). Vođenje (definisanje vođstva, stilovi vođstva, teorija motivacije). Kontrola (definisanje pojma i procesa kontrole, faze kontrole, metode i tehnike kontrole- BSC). Menadžment i specijalizovane menadžment discipline (strateški menadžment, upravljanje promenama, krizni menadžment, upravljanje znanjem).

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet .