Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: Napredni web dizajn i internet programerski alati
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Napredni web dizajn i internet programerski alati jeste osposobljavanje za samostalnu izradu web sajta, njegovom postavljanju i održavanju, korišćenjem HTML kodiranja, JavaScript programiranja i web alata; izučavanje teorijskih osnova i pravila dizajna, HTML kodiranja, kao i programiranje u jeziku JavaScript. Takođe i dobro savladavanje programskog jezika Java i njenih razvojnih alata, uz isticanje prednosti u odnosu na ostale programske jezike. Posebna pažnja se poklanja razdvajanju i izučavanju samog jezika i njegovih karakteristika, a posebno alata u kojima će se pisati programi.

Ishod predmeta

Cilj ovog predmeta je da studentima omogući sticanje znanja koja će im omogućiti da razviju web aplikaciju u PHP/MySQL okruženju. Na nastavi će biti obrađene sledeće nastavne jedinice: interfejs phpMyAdmin panela. Sistemi za upravljanje bazom podataka. MySQL baza podataka. Napredne mogućnosti MySQL-a. PHP i MySQL. Web serveri. Osnove HTML-a. Alat za dizajn web strana – Dreamweaver. Programiranje u PHP skript jeziku (deklaracija promenljivih u PHP-u, imena varijabli, globalne promenljive, konstante, naredbe za ispis podataka, tipovi podataka, operatori, kontrola toka, upravljačke strukture, petlje, naredbe break i continue, naredbe include i require, stringovi, nizovi (jednodimenzionalni i dvodimenzionalni), funkcije, naredba return, superglobalne promenljive ($_POST, $_GET,$_FILE, $_SESSION…)). Rad sa grafikom. Objektno orijentisani pristup – PHP. Rad sa fajl sistemom. PHP u praksi. Klijentsko programiranje – JavaScript. Razvoj web aplikacije za online shop (korpa za kupovinu, naručivanje proizvoda, interfejs za prodavca, interfejs za kupca, sistem za logovanje, sistem za registraciju, sistem za upravljanje bazom podataka).

Sadržaj predmeta

 • Teorijski koncepti web dizajna
 • Strukturiranje web sajta
 • DHTML jezik
 • CSS (Cascade Style Sheet)
 • JavaScript programiranje
 • Integracija JavaScripta i HTML koda
 • Rad sa templeateima i objektima
 • Testiranje prezentacije
 • Promocija sajta
 • Prijavljivanje sajta na pretraživače
 • Optimizacija sajta
 • Osobine Java programskog jezika
 • Objektno orijentisani elementi Java
 • Java API i paketi
 • Izrazi i operatori
 • Kontrolne strukture
 • Java aplikacije
 • Java na WEB-u
 • Java apleti
 • AWT programiranje
 • Upravljanje događajima
 • Razvojna okruženja Java
 • Kreiranje Java aplikacija i apleta u pripadajućim alatima
 • Napredno Java programiranje
 • Tokovi (Streams)
 • Tredovi
 • Networking (URL, Sockets)
 • SWING programiranje
 • Povezivanje razvojnog alata sa pripadajućom bazom podataka
 • Java Database Conectivity
 • Deployment Java programa
 • JAR arhive, Java servleti, Java Beans
 • Internet protokoli (SMTP, IMAP, POP3)
 • Domain Name Server (DNS) arhitektura
 • Extended Markup language (XML)
 • Common Gateway Inteface (CGI)
 • VBScript jezik
 • Osnove PHP programiranja
 • Manipulacija fajlovima u PHP-u
 • Povezivanje PHP skripta sa SQL serverom
 • Objektno orijentisano programiranje u PHP-u.
 • Praktična nastava:
 • Praktičan rad na računarima
 • Obrada primera koji treba da ilustruju sadržaj predavanja