Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: OSNOVE PROGRAMIRANJA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 9, 8

Cilj predmeta
Cilj predmeta Osnovi programiranja je savladavanje fundamentalnih principa programiranja, koja su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje. Predmet predstavlja ulaz u svet programiranja, upoznavajući studenta sa osnovnim elementima programskih jezika, njihovom sintaksom, tipovima podataka i kontrolnim strukturama.
Osamostavljivanje za rad u jeziku C, upoznavanje sa njegovom sintaksom i mogućnostima. Učenje veštine pisanja efikasnih i čitljivih programa, kao i analiziranja već napisanih programa. Razumevanje osnovnih programskih tehnika i koncepata.
Ishod predmeta
Predmet Osnove programiranja pruža mogućnost studentima da se upoznaju sa tipovima podataka u programskom jeziku C, ulazno izlaznom konverzijom u jeziku C, preprocesorom i preprocesorskom direktivom, operatorima u jeziku C, znakovima i znakovnim konstantama. Studenti će naučiti kako se radi konfiguracija i izvršavanje programa u jeziku C, koje su osnovne kontrolne strukture, šta je sekvenca, selekcija i ciklus, na koji naćin se koriste nizovi. Upoznaće se sa pokazivačima, adresnom aritmetikom, dinamičkom alokacijom, i njenom primenom, sortiranjem nizova korišćenjem pokazivača, višedimenzionalnim nizovima,  deklaracijom i definicijom funkcije, pozivanjem funkcija i prenošenjem argumenata, bočnim efektima funkcije, strukturama i njihovom primenom,  radom sa fajlovima u jeziku C, unijama, korišćenjem bibliotečke funkcije.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Uvod i principi programskih jezika, Tipovi podataka, Izrazi i iskazi, ASCII tabela, Sintaksa programskih jezika, Ključne i rezervisane reči, Osnovne kontrolne strukture, Sekvenca, Selekcija, Ciklusi, Skokovi, Potprogrami, Argumenti potprograma,Prenos parametara pri pozivu potprograma, Funkcije, Procedure, Rekurzija, Podela programskih jezika, Primeri u programskom jeziku.
Osnovne tehnike programiranja, C kao programski jezik, Deklaracija i implementacija koda, Struktura programa u jeziku C, Deklaracija standardnih C funkcija, Lib fajlovi, Implementacija standardnih C funkcija, Prevođenje, linkovanje i pokretanje programa, Sintaksa programskog jezika C,.
Funkcije, Parametri funkcija, Kontrola toka programa, if – else konstrukcija, switch – case konstrukcija, Petlje, for petlja, while petlja, do – while petlja, Nizovi, Stringovi, Pointeri, Pointerska aritmetika, Pointeri na funkcije, Alokacija memorije, Redosled operatora, Rad sa fajlovima, Rad sa strukturama.
Praktična nastava
Vežbanje kroz primere i zadatke gradiva pređenog na predavanjima. Konkretni programski elementi koji pokrivaju teorijske oblasti.

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.