Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRAKTIKUM 3D MODELOVANJA I ANIMACIJE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovnim principima kreacije virtuelnih 3D modela i usvajanje u praksi primenjivog znanja.

Ishod predmeta
Slušanjem nastave studenti će steći praktično primenjiva znanja i veštine u korišćenju alata Maya. Naučiće da  organizuju radni prostor kroz panel editor, da podese parametre nove scene, da koriste alate za poligono modelovanje u Mesh i Edit Mesh menijima, da koriste osnovne vrste lejera, da rade NURBS modelovanje. Naučiće kako izgledaju i kako se koriste animacione krive za translaciju i skaliranje, kako se radi UV mapiranje,  Upoznaće se sa funkcijom Bounding box-a, korišćenjem funkcionalnosti Placement Extras, Timeslider, Rangeslider, Playback inačinom na koji se radi animacija po putanji, šta su deformeri i koja je njihova namena.
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Uvod, kratak osvrt na istoriju umetnosti, terminologija, pojmovi, produkcija, digitalni modeli, programi za modelovanje, interfejs, programsko okruženje, organizacija radnog okruženja, virtuelni prostor, poligonalno modelovanje, prodori tela, poligonalni tokovi, šejderi, UV-prostor modela, teksture, NURBS modelovanje, osvetljavanje, rendering

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.