Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRAKTIKUM IZ UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Praktikum iz upravljanja organizacijom  je da studenti steknu kompetencije i praktična znanja, za projektovanje i menjanje organizacije, koja bi bila konkuretna, i održiva na duži rok, u globalnom dinamičnom okruženju. Takođe, cilj nastave je da se studenti upoznaju sa uticajem koji IKT (informaciono komunikacione tehnologije) imaju na projektovanje i upravljanje organizacijom.

Ishod predmeta

Studenti će upoznati istorijski razvoj i savremeni pristup teoriji organizacije i njenih procesnih funkcija, organizaciju rada i osnove sistema kvaliteta u organizaciji, načine za unapređenje rada u organizaciji razvojem ciljeva i strategije, ulogu informacionog sistema u kontekstu ostvarivanja kvaliteta organizacije, reinženjering poslovnih procesa, različite modele pristupa upravljanju organizacijom, različite modele organizovanja za upravljanje organizacijom, osnovni koncept upravljanja projektom – organizaciju, funkcionalni koncept projekt menadžmenta, praktičnu primenu metoda u upravljanju projektima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Definisanje pojma, društvena širina i značaj organizacije.
 • Organizovanje, strukturiranje organizacije, usmeravanje i planiranje poslovnih procesa.
 • Dimenzije organizacione strukture. Tipski modeli organizacione strukture.
 • Savremeni modeli organizacione strukture. Projektovanje organizacije i organizacione promene.
 • Organizacione promene – definicija, tipologija, pristupi.
 • Postupak organizacionih promena – organizaciona transformacija.
 • Institucionalni oblici organizovanja, promena vlasništva i načini upravljanja.
 • Pregled osnovnih koncepata i istorijskog razvoja IKT u kontekstu organizacije.
 • Uticaj IKT na decentralizaciju. Uticaj IKT na departmentalizaciju.
 • Uticaj IKT na koordinaciju. Uticaj IKT na performanse organizacije.
 • Uticaj IKT na veličinu preduzeća. Uticaj IKT na proces upravljanja.
Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet .