Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: PRAKTIKUM IZ UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Cilj predmeta Praktikum iz upravljanja organizacijom  je da studenti steknu kompetencije i praktična znanja, za projektovanje i menjanje organizacije, koja bi bila konkuretna, i održiva na duži rok, u globalnom dinamičnom okruženju. Takođe, cilj nastave je da se studenti upoznaju sa uticajem koji IKT (informaciono komunikacione tehnologije) imaju na projektovanje i upravljanje organizacijom.

Ishod predmeta
Studenti će upoznati istorijski razvoj i savremeni pristup teoriji organizacije i njenih procesnih funkcija, organizaciju rada i osnove sistema kvaliteta u organizaciji, načine za unapređenje rada u organizaciji razvojem ciljeva i strategije, ulogu informacionog sistema u kontekstu ostvarivanja kvaliteta organizacije, reinženjering poslovnih procesa, različite modele pristupa upravljanju organizacijom, različite modele organizovanja za upravljanje organizacijom, osnovni koncept upravljanja projektom – organizaciju, funkcionalni koncept projekt menadžmenta, praktičnu primenu metoda u upravljanju projektima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava

Definisanje pojma, društvena širina i značaj organizacije. Organizovanje, strukturiranje organizacije, usmeravanje i planiranje poslovnih procesa. Dimenzije organizacione strukture. Tipski modeli organizacione strukture. Savremeni modeli organizacione strukture. Projektovanje organizacije i organizacione promene. Organizacione promene – definicija, tipologija, pristupi. Postupak organizacionih promena – organizaciona transformacija. Institucionalni oblici organizovanja, promena vlasništva i načini upravljanja. Pregled osnovnih koncepata i istorijskog razvoja IKT u kontekstu organizacije. Uticaj IKT na decentralizaciju. Uticaj IKT na departmentalizaciju. Uticaj IKT na koordinaciju. Uticaj IKT na performanse organizacije. Uticaj IKT na veličinu preduzeća. Uticaj IKT na proces upravljanja.

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet .