Studijski program/studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: WEB PROGRAMIRANJE
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je savladavanje tehnika programiranja u realnom vremenu kroz upoznavanje sa sledećim osnovnim karakteristikama real-time sistema (RTS): Arhitektura i hardver; Operativni sistemi za RTS; Jezici za programiranje RTS; Metode i mehanizmi za komunikaciju; Metode i mehanizmi za sinhronizaciju; Sat realnog vremena; Konkurentno programiranje i distribuirano programiranje.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti klasifikaciju računara prema paralelizmu obrade, klasifikaciju operativnih sistema, algoritme za realizaciju dispičera, Ward-Mellor metodu za modelovanje sistema koji rade u realnom vremenu, uticaj programskih jezika na programiranje sistema koji rade u realnom vremenu, N-Version programiranje, vremenske kontrole u jeziku C++, detekciju prekoračenja WCET, raspoređivanje procesa, FPS i RMPO, modele za pristup deljenim resursima, prednosti programiranja u PHPu, uključivanje PHP u HTML, vrste komentara u PHPu, konvertovanje iz jednog u drugi tip podataka kastovanjem, superglobalne promenjive u jeziku PHP, koncepte parsiranja i izvršavanja, naredbe uslovnog grananja, Math funkcije, Error funkcije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

  • Arhitektura i hardver RTS.
  • Operativni sistemi za RTS
  • Jezici za programiranje RTS (ADA, C, Java); Ward-Melorova i UML metoda modelovanje RTS
  • Pouzdanost i tolerancija otkaza
  • Izuzeci i obrada izuzetaka
  • Osnovi konkurentnog programiranja: Programiranje pomoću deljenih promenljivih (semafori, uslovni kritični regioni i monitori) i distribuirano programiranje (sinhrono prosleđivanje poruka, Javno emitovanje, Asinhrono prosleđivanje poruka, Randevu u ADI).

Praktična nastava:

  • Prezentacija i rešavanje raznih primera  mehanizama za komunikaciju i sinhronizaciju procesa koji se konkurentno i /ili distribuirano obavljaju u realnom vremenu