Studenti ITS-a nakon trogodišnjeg studiranja zaokružuju svoj kvalitet, znanje i veštine završnim radom. Na taj način pokazuju da su spremni za IT tržište, da mogu da odgovore svakom izazovu i da su pravi profesionalci, koji su traženi u najboljim kompanijama.

U nastavku izdvajamo samo neke od radova naših diplomaca.

 „Android aplikacija Garage sales” – Jovan Rudić

diplomskirad10Prema statistici sajta statisticbrain, broj održanih garažnih prodaja svake nedelje u USAF je 165 hiljada. Taj podatak jasno govori o potrebi i velikom potencijalnom tržištu za aplikaciju. Garage sales aplikacija je postavljena na Google Play Storeu. Dizajn aplikacije Garage sales je jednostavan, pregledan i čist. Pozadina svih aktivnosti je siva boja, napravljena po uzoru na trenutno najpopularnije Android aplikacije kao što su Facebook, Messenger, Viber.

diplomskirad20Garage sales aplikacija ima dve osnovne funkcionalnosti do kojih se dolazi iz glavnog menija: Pretraga (Find) i Dodavanje (Add). Za pretragu se odabere dugme Find iz glavnog menija, nakon čega se otvara ekran u kome je potrebno odabrati u kojoj državi se želi pretraga garažne prodaje. Nakon izbora države otvara se novi ekran u kome je prikazana lista prodaja, od kojih se klikom na svaku otvaraju detalji o njoj. Drugi deo aplikacije jeste dodavanje novih oglasa. Ovaj deo je omogućen samo registrovanim korisnicima.

Aplikacija Garage sales je razvijana u Eclipse razvojnom okruženju. Koristi dva servisa. Jedan od njih je servis aplikacije, koji služi za dohvatanje iz baze i snimanje u bazu podataka vezanih za korisnika aplikacije i oglasa. Drugi servis koji aplikacija koristi jeste besplatan servis koji nudi Google kompanija i zove se Google Maps Api2. Ovaj servis omogućuje prikazivanje mapa na mobilnom telefonu.

„iOS aplikacija sa Cloud Backend-om” – Miljan Vukićević

Diplomskirad30Aplikacija iOglasi je iOS aplikacija koja korisnicima omogućava da u samo par koraka dodaju novi oglas ili pretraže već postojeće oglase. Razvijena je pomoću razvojnog alata XCode 6, na Mac platformi OS X Yosemite. XCode je program za Mac platformu, koji nudi spektar alata za dizajn, razvoj i testiranje aplikacija za OS X i iOS operativne sisteme. iOS aplikacija sa Cloud Backend-om uključuje XCode IDE, Swift i Objective-C kompajlere, alate za analizu, iOS simulator (za testiranje iOS aplikacija na različitim uređajima), najnovije biblioteke klasa i mnoštvo dodatnih alata i funkcija.

 

Diplomskirad40Za aplikaciju iOglasi izabran je Backend As A Service (BaaS), servis Parse, koji nudi besplatnu registraciju aplikacije, a od alata su dostupni: Parse Framework, Settings, Core, Analytics i Push notifications. Backend As A Service (BaaS) je savremen servis za razvoj aplikacija sa Cloud podrškom, koji u okviru svojih usluga nudi programerima besplatnu bazu podataka, push servis i analitiku.

Specijalni dodatak razvojnom alatu je tzv. Parse Framework, koji omogućava uspostavljanje konekcije između aplikacije (uređaja) i Parse-ovog Cloud servisa.

 

„Platforma za testove znanja nepravilnih glagola iz engleskog jezika’’ – Marko Resnik

Diplomskirad5Predstavljeni sistem služi kao platforma za učenje i testiranje znanja nepravilnih glagola iz engleskog jezika. Korisnici koji nisu registrovani u sistemu imaju mogućnost da pregledaju i uče nepravilne glagole, dok registrovani korisnici mogu i da polažu testove na jeziku koji izaberu, i sa brojem glagola, koji takođe izaberu. Minimalan broj glagola za test iznosi petnaest. Registrovani korisnici takođe mogu da pregledaju svoju statistiku polaganih testova u vidu odnosa položenih i nepoloženih testova, kao i prosečne ocene svih položenih testova. Diplomskirad6U sistemu je predviđen i administrator koji obavlja unošenje novih potrebnih glagola, izmenu pogrešno unetih ili glagola izmenjenih u međuvremenu u samoj gramatici engleskog jezika, kao i brisanje prevaziđenih glagola.

Od softverskih alata za izradu platforme su korišćeni XAMPP grupa softvera koja uključuje Apache web server, MySQL sa alatom PhpMyAdmin, za rad sa bazama podataka i PHP programski jezik u jednom paketu.

 

„Interaktivni izlog” – Vanja Mikulec

Diplomskirad7Aplikacija „Interaktivni izlog” je namenjena firmi koja se bavi prodajom računarske opreme i pružanjem usluga servisiranja iste. Firma želi da svoj asortiman proizvoda/usluga predstavi potencijalnim kupcima/korisnicima na jednostavan i atraktivan način koji će privući kupce/korisnike, a sa druge strane preduzeću obezbediti uvid u njihova interesovanja. Alati korišćeni za implementaciju sistema su Visual Studio, ReSharper i MSBuild. Pored .NET biblioteka korišćene su i third-party biblioteke, kao što su CSLA.NET framework (Component-based Scalable Logical Architecture), Microsoft Enterprise Library, Bxf framework, DevExpress kontrole, Kinect for Windows SDK i Kinect Toolkit.

 

Diplomskirad8U izlogu prodavnice nalazi se instaliran monitor i senzor pokreta, koji potencijalni kupci koriste da bi mogli pregledati grupe i podgrupe proizvoda/usluga kao i same proizvode/usluge.

Kretanje kroz grupe, podgrupe i pregled detalja u vezi sa proizvodima/uslugama potencijalni kupci ostvaruju pokretima kojima se simulira pritisak na dugme i prevlačenje.

„Kreiranje izveštaja primenom SQL Server Reporting Services i Windows Azure tehnologije” – Luka Perišić

Diplomskirad9iTesso Enterprise Lodging System je SilverLight aplikacija za upravljanje hotelskim poslovanjem koja je u potpunosti bazirana na Cloud tehnologiji. Razvijena je od strane jedne holandske firme, koja ima ogranak i u Srbiji, a u okviru koje radi i autor rada. Izveštaji se generišu primenom SQL Server Reporting Services i Windows Azure tehnologije. U radu je detaljno prikazan način generisanja izveštaja primenom pomenutih tehnologija. Prikazani su realni izveštaji iz prakse na kojima je bio angažovan autor rada.

Diplomskirad10

„Razvoj i implementacija Peer-To-Peer aplikacije za LAN razmenu poruka” – Darko Marušić

Diplomskirad11Aplikacija za LAN razmenu poruka (tzv. četovanje) između umreženih računara omogućava slanje poruka svim korisnicima na mreži ili samo odabranom korisniku. Takođe omogućava memorisanje svih poslatih poruka, koje se naknadno mogu pregledati.

Aplikacija je implementirana primenom savremenih tehnologija, kao što su: Peer-to-peer (P2P) računarska mreža P2P, Windows Communication Foundation (WCF) i Windows Presentation Foundation (WPF) tehnologije.

 

 

 

„Razvoj Android aplikacije za praćenje udaljenih uređaja” – Srđan Janeković

Diplomskirad12Android aplikacija za praćenje udaljenih uređaja prikazuje korisniku lokacije za svaki lokator pojedinačno, sa datumom i vremenom kada je na toj lokaciji bio. Korisnik može i klikom na lokaciju da vidi na mapi gde je ta lokacija i koja je adresa. Aplikacija takođe pruža korisniku mogućnost brisanja nagomilanih lokacija nekog lokatora i upisivanje obrisanih lokacija u tekstualni fajl, a kasnije naravno i pregled svih fajlova.

 

„Projektovanje informacionog sistema gradskih sportskih saveza” – Vladimir Stanković

Osnovna namena informacionog sistema granskog gradskog sportskog saveza je da olakša zaposlenima i ovlašćenim licima vođenje evidencije o članovima saveza, sa akcentom na finansijskim transakcijama na osnovu ulazno-izlaznih dokumenata.

Softverska platforma koja se koristila za izradu softvera je bila Microsoft .NET Framework 4.0 i programski jezik C#. Okruženje je bazirano na Windows Presentation Foundation (WPF), grafičkom podsistemu za renderovanje korisničkog interfejsa.

 

Diplomskirad13

„Aplikativni softver za fiskalizaciju maloprodaje” – Vanja Čonić

Funkcionalni aplikativni softver je pisan u C# programskom jeziku u okruženju MS Visual Studio, dok je za izradu izveštaja korišćen alat SAP Crystal Reports. Baza podataka je rađena u MS SQL Managment Studiju.

Diplomskirad14

Sistem je predviđen za rad u maloprodajnom objektu uz osnovnu vezu sa fiskalnim uređajem (štampač i kasa) što čini osnovni mod rada programa za izdavanje fiskalnog isečka (računa). Takođe, sistem može da radi i u drugom modu, na primer u slučaju servisiranja, ili bilo kog drugog odsustva fiskalnog štampača, sistem tada radi sa izdavanjem gotovinskog računa preko običnog štampača.

Diplomskirad15

„Adaptivni web dizajn” – Marija Aleksić

Diplomskirad160Adaptivni web dizajn (Responsive Web Design – RWD) predstavlja novi pristup u razvoju web sajtova, koji optimizuje korisničko iskustvo. On podrazumeva lako čitanje i kretanje kroz sajt na svim tipovima uređaja – od desktop računara, preko tableta i laptopova, do mobilnih telefona. Adaptivni web sajtovi prilagođavaju se, odnosno adaptiraju njihovoj okolini tj. veličini ekrana na kojoj se prikazuju, ostajući na istom domenu u pratećoj vizuelnoj identitet stranici. Od strane autora ovog završnog rada je kreiran i sajt koji demonstrira primenu pomenutog pristupa.

 

 

„Softver za podršku rada online prodavnice specijalizovane za prodaju odeće” – Marko Jovanović

Diplomskirad170Aplikacija je urađena na Symfony2, modernom PHP framework-u, koji prati sve moderne tehnike razvoja objektno orijentisanog softvera. Zasniva se na HTTP „pravilima”, slanju, primanju i odgovaranju na HTTP zahteve. Korisnički interfejs je dizajniran pomoću HTML-a i CSS-a, dok se real-time prezentacija i filtriranje vrši pomoću JavaScripta i AJAX-a, kao i backbone frameworka kako bi se JavaScript kodu dala MVC (model-view-controller) struktura.

Kao web server je korišćen Apache, dok je za apstrakciju baze podataka (koja je urađena u MySQL-u)i keširanje upita korišćen Doctrine (skup biblioteka pisanih u PHP-u, čiji je primarni fokus pružanje servisa za „uporno” čuvanje podataka i srodnih usluga).

 

 

 

„Informacioni sistem Sokoj” – Vesna Petrušeski

Diplomskirad18Informacioni sistem Sokoj (Organizacija muzičkih autora) predstavlja infromacioni sistem zaštite autorskih prava muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova. Ima sledeće funkcionalnosti: kreiranje repertoara, registraciju autora, registraciju emitera, detaljan uvid u validnu dokumentaciju (muzičke košuljice) koju je korisnik (emisiona preduzeća) obavezan da dostavi Sokoju, prijem u članstvo, zaključivanje ugovora, dodela prava pristupa aplikaciji prema ulozi korisnika, detaljnu evidenciju i izveštaje emitovanih autorskih dela korisnika, koje Sokoj može da prikuplja na dnevnom, mesečnom, godišnjem nivou.

Diplomskirad19

Sokoj je realizovan kao web aplikacija korišćenjem Java tehnologije, zasnovana na MVC softverskoj arhitekturi: Beans (Klase) – Model, Java Servlet – Controllers, JavaServer Pages – Views. Za razvoj je korišćen Hibernate ORM (Object-Relational Mapping) alat kao jedno od najmoćnijih i najfleksibilnijih rešenja za objektno-relaciono perzistiranje podataka. Korišćena je JPA anotacija, HQL upitni jezik.