Dr Dragana Petrović završila je Ekonomski fakultet u Beogradu na smeru Poslovne finansije i računovodstvo. Magistarsku tezu je odbranila na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu.

Godine 2013. odbranila je doktorsku disertaciju na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Megatrend Univerziteta u Beogradu pod nazivom Analiza uticaja specifičnih rizika i izvora finansiranja u manje razvijenim ekonomijama na međunarodno kapitalno budžetiranje. Ovaj rad se bavi modifikovanim kriterijumima u međunarodnom kapitalnom budžetiranju na osnovu kojih bi inostrani investitori realno procenili svoje investicije, a zemlje primaoci kapitala uspešnije spoznale promene u investicionom ambijentu.

Svoje osmogodišnje iskustvo je stekla radeći u Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda i u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Čačak gde je realizovala nastavu iz sledećih predmeta: Makroekonomija, Finansijsko rač unovodstvo, Revizija i finansijsko izveštavanje i Upravljanje investicijama. Napisala je 3 udžbenika iz oblasti računovodstva, makroekonomije i kapitalnog investiranja, kao i 14 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.