Vlade Urošević rođen je 19. 10. 1957. godine u Gornjem Milanovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čačku, a Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 1982. godine. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku tezu 2001. godine. Odlukom Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, u oktobru 2003. godine stekao je zvanje naučni saradnik. Radio je kao rukovodilac Centra za obuku kadrova u oblasti informacionih tehnologija u P. J. „Informacioni sistemi“ u fabrici Zastava automobili.

U svom informatičkom razvoju, radeći kao projektant informacionih sistema, učestvovao je u izradi više projekata i razvoju aplikativnog softvera u oblasti proizvodnje, snabdevanja i ekonomsko-komercijalnih poslova. Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehničkog fakulteta u Čačku, 2004. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Informatičke tehnologije i tehnike. U aprilu 2009. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora u okviru uže naučne oblasti Primenjene računarske nauke i informatika.