Rođen je 1956. u Kličevcu, SO Požarevac. Nakon završetka osnovne i srednje škole diplomirao je na FON-u 1980. Na istom Fakultetu, 1994. godine završio je magistarske studije, (smer organizacija razvoja), odbranivši magistarski rad pod nazivom “Sistem upravljanja realizacijom izgradnje investicionih objekata”, a doktorirao je na Univerzitetu u Novom Sadu, (Tenički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu), odbranivši tezu iz oblasti projektnog menadžmenta.

Nakon diplomiranja na FON-u, tokom 1981. i 1982. zaposlio se u RO “Balkanija” RZ ZS, a od 1982. zasnovao je radni odnos na Višoj elektrometalskoj školi, Beograd, (sadašnja Visoka škola elektrotehnike i računarstva), najpre kao asistent, zatim predavač, a od 2006. godine kao profesor u oblasti industrijskog inženjerstva. U period do školske 2006/07 realizovao je nastavu iz oblasti menadžmenta na predmetima: Organizacija, planiranje, priprema i merenje rada, Osnovi menadžmenta, Strateški menadžment, Upravljanje proizvodnjom i Upravljanje projektima i investicijama. Od školske 2007/08 godine radi kao profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, za oblast Menadžment, gde je pored navedenih predmeta realizovao nastavu i vežbe iz predmeta Upravljanje proizvodnjom i uslugama, kao i iz predmeta Operativni menadžment, na osnovnim studijama i Marketing istraživanja na specijalističkim studijama.

Autor je većeg broja udžbenika, monografije, praktikuma, zatim radova u časopisima i na medjunarodnim knferencijama. Recenzent je više knjiga iz oblasti menadžmenta i marketinga, kao i radova na medjunarodnim konferencijama iz navedenih oblasti.

U periodu od:

1989–1990. Osnovao Agenciju za trgovinu i promet prehrambenih proizvoda „Trgopromet”
1990–2003. Osnovao mešovito preduzeće (austrijsko-jugoslovenskog kapitala, sa 50% vlasništva) DIGICARD za proizvodnju i promet plastičnih kartica (bankarskih platnih i magnetnih, čip i optičkih i drugih kartica), kao i ugradnju sefova i trezora
2001–2007. Rukovodilac smera Menadžment u elektrotehnici na Višoj elektrotehničkoj školi
2007–2012. Rukovodilac studijskog programa Nove energetske tehnologije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
2012–2014. Pomoćnik direktora za nastavu na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu