Dugogodišnje nastavničko iskustvo sticala je u više obrazovnih institucija (Politehnička akademija Novi Beograd, Visoka tehnička škola, Visoka železnička škola strukovnih studija) gde je predavala predmete iz oblasti elektronike,  automatike, robotike i informacionih tehnologija.

Magistrirala je 2011. godine na matičnom Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom iz oblasti upravljanja sistemima.

Birana je u zvanja nastavnika praktične nastave i predavača. Autor je i koautor više naučno-stručnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.  Saradjivala je u realizaciji naučno-istraživačkih projekata instituta “Nikola Tesla”, JP Elektroprivreda Srbije i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Bila je učesnik mnogih domaćih i medjunarodnih konferencija iz oblasti obrazovanja (CODIESS-UNESCO, INCOTE, EATE). Uža oblast profesionalnog interesovanja je robotika.