Iza sebe ima preko 30 godina predavačkog iskustva u mnogim renomiranim visokoobrazovnim institucijama (Mašinski fakultet u Beogradu, Vojno-tehnička akademija, Računarski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Čačak, ITS) iz oblasti informacionih tehnologija, objektno orijentisanog programiranja, razvoja informacionih sistema, upravljanja informacionim sistemima, bazama podataka i ekspertnim sistemima. Kao asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na smeru za proizvodno mašinstvo i primenu kompjutera, grupa Proizvodna kibernetika, bavio se problematikom razvoja informacionih sistema. Magistrirao je 1981. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu sa temom iz oblasti razvoja informacionih sistema u projektovanju tehnoloških procesa.

Doktorirao je 1987. godine na istom fakultetu sa temom „Tehnološko prepoznavanje delova i oblika korišćenjem elemenata veštačke inteligencije”. Biran je za sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora. Autor je više nastavnih materijala (udžbenici, praktikumi, skripta) i više od 100 naučnostručnih radova, od čega je nekoliko objavljeno u međunarodnim časopisima.

Od 2003. godine redovni je član Jugoslovenske inženjerske akademije. Bio je mentor u pet doktorskih disertacija. Rukovodio je ili učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata u oblasti razvoja IS u metaloprerađivačkoj industriji, opštinskim upravama, visokoškolskim ustanovama, bankarskom poslovanju i dr. Predsednik je programskog odbora Nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Održao je preko 100 seminara vezanih za projektovanje informacionih sistema i integracije sa zahtevima standarda JUS ISO 9000.