Godine 1973. završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao je 1978. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (Odsek elektronike, Smer automatike). Magistarski rad odbranio je 1987. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorski rad pod naslovom Određivanje kvaliteta regulacionog procesa žirostabilizacije metodom razdvojenih osa odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Stručni ispit za oblast elektrotehnike položio je 1998. godine u Savezu inženjera i tehničara Srbije. Izabran u zvanje naučnog saradnika na Institutu Nikola Tesla 2010. godine.

Po završetku studija, školske 1978/79. godine, radio je kao profesor u Srednjoj elektrotehničkoj školi Nikola Tesla. Od septembra 1979. do septembra 1992. godine radio je u VTI KoV – Beograd, na više istraživačkih i razvojnih projekata od kojih su dva usvojena u naoružanje. Za rad na ovim zadacima dobio je više priznanja uključujići i Medalju rada Predsedništva SFRJ (1987. godine). Radio je na više komercijalnih i međunarodnih projekta, a od 2011. godine radi na projektu Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Od septembra 1992. godine radi u Visokom obrazovanju kao nastavnik na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu, na departmanu Računarska tehnika na Univerzitetu u Novom Pazaru, Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, gde je predavao predmete: Osnovi računarske tehnike i programiranja, Baze podataka, Uvod u programiranje, Kartični sistemi.

Autor i koautor je velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga iz oblasti računarstva i informatike.