Pomoćnik direktora za nastavu

Završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, smer Informacioni sistemi. Na istom fakultetu je završila specijalističke i magistarske postdiplomske studije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prilog objektivnom vrednovanju rezultata rada studenta primenom računarskog adaptivnog testiranja” odbranila je na Univerzitetu Union 2010. godine. U radu je izložen originalni model računarskog adaptivnog testiranja studenata, koje je u korelaciji sa trenutnim znanjem studenata i koje omogućava procenu znanja studenta optimalnim brojem pitanja, a na osnovu njega je implementirana i veb-aplikacija primenom Microsoft tehnologija.

Svoje dugogodišnje pedagoško iskustvo sticala je radeći na Višoj elektrotehničkoj školi i Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, gde je držala nastavu više predmeta u oblastima inženjerske informatike, algoritama i programiranja, baza podataka.

Na ITS-u je zaposlena od 2012. godine, gde drži nastavu iz više predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama iz oblasti programiranja u Microsoft tehnologijama. Od 2015. godine obavlja i funkciju pomoćnika direktora za nastavu.

Bila je mentor na preko 120 završnih radova. Objavila je osam skripata, udžbenika i zbirki iz objektnog, vizuelnog i veb programiranja i baza podataka. Kao rezultat dugogodišnjeg profesionalnog rada, kako praktičnog sa studentima na visokoškolskim ustanovama, tako i neprekidnog proučavanja i usavršavanja u oblasti IKT-a i njene primene u nastavnom procesu, objavila je preko 60 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na stručnim konferencijama i simpozijumima. Član je naučnog odbora međunarodnih časopisa „MEST Journal” i „FBIM Transactions”, zvaničnog časopisa nevladine neprofitne organizacije MESTE (Management Education Science and Technology).

Uža oblast profesionalnog interesovanja su joj informacione tehnologije, Computer Adaptive Testing (CAT) i e-Learning.