ИНФОРМАТОР О РАДУ

Београд, јун 2013.

Садржај

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
2. О ИНФОРМАТОРУ
3. ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ
4. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА И ПОДРШКА СТУДИЈСКОМ ПРОЦЕСУ
5. НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
6. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
7. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
8. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
9. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
10. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
11. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
14. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УСТАНОВА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
15. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Висока школа струковних студија за информационе технологије (у даљем тексту: ВШССИТ) је високошколска установа, са својством правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом школе.

Оснивачи Високе школе су: предузеће “LINK group d.o.o.” из Београд-Земун и физичко лице др Валентин Кулето. Од 2011. године у власништво школе улази и физичко лице Веселин Јевросимовић.

Седиште ВШССИТ је у улици Цара Душана 34, 11080 Београд-Земун.

Матични број: 17670778, ПИБ: 104543089, Шифра делатности: 8542
Сајт установе: www its.edu.rs
Адреса за пријем поште: Цара Душана 34, 11080 Београд-Земун.
Адреса за пријем електронске поште: office@its.edu.rs

ВШССИТ је регистрована код Привредног суда у Београду: број регистарског улошка 594700, решење број I Фи 226/06 од 07.08.2006. године.

ВШССИТ ради од 2006. године, када је уписала прву генерацију. Тада је акредитована са правом да у прву годину студија уписује 60 студената (студијски програм информационе технологије). 2010. године, акредитован је још један студијски програм (електронско пословање) на који такође има право уписа 60 студената.

2012. године су акредитована два нова студијска програма (организација пословних система и рачунарска мултимедија) на којима је дозвољен упис по 60 студената.

Током 2012. године је успешно реализован процес поновне акредитације установе.
2. О ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду Високе школе струковних студија за информационе технологије (у даљем тексту: Информатор) је сачињен дана 24.06.2013. године у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10).

Лицe одговорнo за правилну израду Информатора, тачност и потпуност података које садржи и његово редовно ажурирање, је др Бојан Ристић, директор, у складу са тачком 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/2010).
Свако може да се поузда у тачност и потпуност Информатора, са даном последњег ажурирања или другим датумом који је у Информатору назначен.

Заинтересована лица могу осварити увид у Информатор на интернет адреси www.its.edu.rs и набавити штампану верзију у седишту установе, ул. Цара душана бр. 34, Београд-Земун.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ
Организациона структура (слика) има све структуре предвиђене Законом о високом образовању Републике Србије и остале неопходне за ефикасно управљање и остваривање циљева које је поставила пред себе. Свим организацијским јединицама руководи директор непосредно, преко својих помоћника, секретара и извршног менаџера. Од 2010. године су, ради ефикаснијег и квалитетнијег рада, на основу Статута ВШССИТ, а одлукама Савета ВШССИТ, поред помоћника за наставу, који је уједно и заменик, уведени и помоћници директора за акредитацију, квалитет, маркетинг, истраживање и сарадњу, и извршни менаџер.

Наставно-образовну јединицу чине сви наставници и сарадници који су укључени у наставни процес. Јединицом руководи директор преко помоћника за наставу.

Основни задаци наставно-образовне јединице су планирање и извођење наставе и вежби, консултација са студентима, предиспитних обавеза и испита (укључујући и завршне радове), и других активности у вези реализације и усавршавања наставног процеса.

Поред активности непосредно везаних за наставни процес, наставно-образовна јединица има и задатак праћења најновијих научних, стручних и практичних достигнућа у областима науке које припадају програму студија, затим израду power point презентација, писање скрипти, помоћних материјала за праћење наставе и књига-уџбеника.

Рад организационих јединица, Наставног већа, Савета и Студентског парламента регулисан је правилницима, а састанци и анализе се редовно одржавају.

3.1 Орган управљања

Главни орган управљања Високе школе струковних студија за информационе технологије је Савет Високе школе који чине:

 • Представници оснивача
 • Представници наставника и ненаставног особља
 • Представници студената

Савет броји седамнаест чланова. Од тога осам чланова Савета су представници ВШССИТ, три представници студената и шест представници оснивача. Председник Савета бира се из реда представника ВШССИТ.

Представници оснивача су: Биљана Тадић Кулето, Веселин Јевросимовић, Никола Суботић, Срећко Миодраговић, Вук Нинић и Горан Митић.

Представници ВШССИТ су: проф. др Валентин Кулето, Милко Цупара, Александар Костић, Александар Стојановић, Бојан Ристић, Слободан Томић, Горан Радић, Зоран Крчмар.

Представници студената: Саша Петровић, Татјана Виленица и Тијана Русић.

Председник Савета је проф. др Валентин Кулето (e-mail: valentin.kuleto@its.edu.rs).

Мандат чланова Савета Високе школе траје три године, са изузетком студентских представника чији мандат траје једну годину.

Савет има следећа овлашћења:

 • доноси Статут ВШССИТ,
 • бира и разрешава Директора ВШССИТ,
 • доноси финансијски план,
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције,
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином ВШССИТ,
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
 • доноси одлуке о висини школарине,
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената,
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања ВШССИТ,
 • обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Савет се састаје по потреби, а најмање једном годишње.

3.2 Орган пословођења
Директор Високе школе је руководилац Школе и орган пословођења , који одлуке доноси у сарадњи са Колегијумом директора. Мандат директора траје четири године.

Директор ВШССИТ је др Бојан Ристић, професор струковних студија,који је на дужност ступио 20.11.2014. године. У периоду од 10.9.2010 до 20.11.2014. дужност директора школе је обављао др Валентин Кулето, односно од дана оснивања до 10.9.2010. дужност директора је обављао др Александар Костић.

Помоћници директора су:

Помоћник директора за наставу – др Светлана Андјелић, професор високе школе
Помоћник директора за квалитет – др Marko Vulić, редовни професор
Помоћник директора за акредитацију – др Александар Костић, професор високе школе
Помоћник директора за истраживање, сарадњу и развој – др Валентин Кулето, професор високе школе

Колегијум директора:

Колегијум директора чине: директор, сви помоћници, извршни менаџер. Колегијум своје место црпи из одлуке директора број 118/10 од 30.09.2010. године.

У току 2010. године директор је донео низ одлука из оквира својих овлашћења у циљу побољшања рада и посебно квалитета наставе.

У вршењу пословођења директор врши нарочито следеће послове:

 • одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених, у складу са законом,
 • организује и руководи процесом рада и води пословање ВШССИТ,
 • наредбодавац је у материјално-финансијском пословању, одлучује о свим врстама трошкова, осим о трошковима о којима је законом, овим
 • статутом или општим актом прописано да их одобрава други орган,
 • потписује дипломе и додатак дипломе,
 • извршава одлуке Савета ВШССИТ,
 • доноси Правилник о систематизацији послова,
 • одлучује о доприносу запосленог пословном успеху, односно о увећању зараде, на предлог Колегијума,
 • потписује уговоре, налоге и друга акта којима извршава одлуке других органа и самостално одлучује у границама својих овлашћења у складу са
 • законом, Статутом и општим актима ВШССИТ,
 • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима ВШССИТ.

3.3 Стручни орган

Стручни орган Високе школе је Наставно веће. Наставно веће чине сви наставници који су у на Високој школи у радном односу. Наставним већем председава директор Школе.

Рад већа огледа се у седницама Већа, које се сазивају по потреби, а у правилу два пута месечно. Веће доноси одлуке из свог делокруга надлежности, а најчешће су то одлуке о завршним испитима, одлуке о спровођењу поступака избора наставника и сарадника у наставничка и сарадничка звања, анализе наставног процеса, анализе испитних рокова, одлуке о издавачкој делатности и друге одлуке о оперативном спровођењу наставног процеса.

Наставно веће ВШССИТ има следеће надлежности:

 • усваја студијске програме;
 • врши избор у звања наставника и сарадника;
 • врши анализу квалитета наставе, ефикасности студирања, прати и врши реформу студијских програма;
 • доноси одлуке о признавању испита студентима са других високошколских установа и утврђује број ЕСПБ бодова;
 • утврђује програме образовања током читавог живота;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима ВШССИТ.

3.4 Студентски парламент

Студентски парламент ВШССИТ има укупно девет чланова, односно по три представника студената из сваке године студија, који се бирају сваке године у априлу, тајним гласањем. Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти ВШССИТ, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент школе.

Правилником о студентском парламенту ближе се уређује начин избора чланова парламента, надлежност, начин деловања и др.

Председник Студентског парламента ВШССИТ је Тијана Русић студент треће године (e-mail: studentski.parlament@its.edu.rs ).

Списак чланова Студентског парламента:

1. Тијана Русић
2. Татјана Виленица
3. Невена Јоксимовић
4. Немања Трајковић
5. Саша Петровић
6. Небојша Копрић
7. Катарина Петровић
8. Ђорђе Миљковић
9. Немања Бунчић
4. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА И ПОДРШКА СТУДИЈСКОМ ПРОЦЕСУ

4.1 Студијски програми и информациона подршка студијском процесу

Акредитовани студијски проргами на ВШССИТ су:

1. Информационе технологије
2. Електронско пословање
3. Рачунарска мултимедија
4. Организација пословних система
На ВШССИТ су се током 2012. године користила следећа софтверска решења:

 • Информациони систем ВШССИТ (IS ITS)
 • Software за учење и тестирање (Testing and Learning Software – TLS)
 • Content Management Server (CMS)
 • Distance Learning System (DLS)
 • Студентски web servis
 • Библиотека software
 • Mail server i mailing листа апликација

Студенту се непосредно након уписа прве године студија отвара корпоративни маил налог на маил серверу. Посредством овог маил налога студенти добијају аутоматизоване поруке које су интегрисане са свим софтверским решењима која се користе на нивоу ВШССИТ. Такође, на свој маил налог студенти добијају редовне и ажурне информације од студентске службе, али могу и да комуницирају са наставним и ненаставним особљем ВШССИТ и са својим колегама студентима..

4.2 Материјална основа наставе

ВШССИТ обезбеђује потребну техничку опрему за савремено извођење наставе у складу са потребама студијских програма. На крају 2012. године, ВШССИТ има укупно 295 рачунара (табела 4.1), који се користе за свеукупне потребе школе. Учионице и лабораторије су опремљене са рачунарима, видео бимом, пројекционим платном и савременом школском таблом. Рачунари су повезани у мрежу и на Интернет и опремљени потребним лиценцираним софтвером за извођење наставе.

Табела 4.1

Р.Б.  Назив,тип  Намена  Број
 1  Укупно рачунара  Извођење наставе и општа намена  295
 2  Лаптоп рачунари  Извођење наставе и опрема за вежбе  246
 3  Остали рачунари  Извођење наставе и опрема за вежбе  38
 4  Сервери  Општа намена  9
 5  Пројектори  Мултимедијално извођење наставе  14
 6  Apple oпрема  Опрема за обуку и извођење наставе  3
 7  Мрежна опрема  Умрежавање рачунара  25
 8  Опрема за видео пренос  Опрема за директан пренос предавања  14
 9  Видео надзор  Опрема за заштиту и безбедност  60
 10  Клима уређај  Опрема за климатизацију сала за наставу  35
 11  Алармни систем  Опрема за заштиту и безбедност  3

У 2012. години уложена су знатна финансијска средстава у опремање и адаптацију простора. Купљени су нови Делл рачунари за салу А21, адаптиран је и реновиран простор студентске службе, направљен је простор за одмор на локацију Comtrade, набављени су нови столови за сале Ц13 и Ц14, адаптиране су и проширене лабораторије на локације Comtrade, уведена је оптичка веза на локацији Земун, купљена додатна опрема за директан пренос предавања, ТВ опрема са ХД камерама, купљене су 4 интерактивне табле, проширен је централни вентилациони систем на комплетан простор у седишту школе. Унапређена је платформа за Дистанце Леарнинг, урађен је ДЛС Wалл, ради се на развоју wеб верзије ТЛС-а, као и на развоју Андроид и иОС апликације за учење на даљину.

5. НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Висока школа струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) запошљава наставнике који испуњавају њене основне задатке и циљеве. Процес избора наставника, у Статуту ВШССИТ -а, усаглашен је са Законом о високом образовању у Републици Србији и препорукама Националног савета о условима за избор у звање наставника. Наставници ВШССИТ-а су изабрани по критеријумима струке и педагошког искуства.

Број и квалификација наставног кадра запосленог у ВШССИТ је усклађен са Стандардима за акредитацију високошколскх установа. У процес наставе у ВШССИТ је укључено 45 наставника и сарадника. Групу наставника чине предавачи, професори струковних студија, доценти, ванредни и редовни професори. Предавачи су у звању магистра наука или специјалисте, остали наставници су са докторатима наука (осим у пољу уметности где су наставници бирани по Стандардима за то поље).

ВШССИТ има 22 наставника са докторатима наука из области које су усаглашене са потребама студијских програма, 3 наставника из поља уметности и 12 предавача са звањима магистара и специјалиста. Сарадници и асистенти су завршили одговарајуће факултете.

Просечно оптерећење наставника у ВШССИТ је 5.4 часова, сарадника 8.44 часова. Наставници запослени са 100% радног времена држе 74.4% часова.

У ВШССИТ је запошљено 27 наставника и сарадника са пуним радним временом, од тога 21 наставник и 6 сарадника.

Информациона подршка наставницима и студентима је изванредна јер је и ВШССИТ изванредно опремљена (имамо око 300 рачунара врхунских перформанси и осталу информатичку опрему).

ВШССИТ има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и основних циљева школе.

Ненаставно особље организовано је у административно стручној служби у оквиру које су формирани одељци за: студентска питања, библиотечку делатност и административно техничку делатност. За наведене потребе ВШССИТ има 6 запошљених, сви са високим образовањем.

Делокруг рада ненаставног особља као и њихова организација утврђени су Статутом ВШССИТ и Правилником о систематизацији радних места.

6. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Рад ВШССИТ је јаван. Јавност рада утврђена је Статутом.

Све информације којима ВШССИТ располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, ВШССИТ ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12), Закону о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09), Закону о заштити пословне тајне („Службени гласник РС”, број 72/11) и др. стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Подаци од значаја за јавност рада ВШССИТ:

Име установе је: Висока школа струковних студија за информационе технологије
Седиште ВШССИТ: Цара Душана бр. 34, 11080 Београд-Земун
Регистрација код Привредног суда у Београду: број регистарског улошка број 5-947-00, решење број I Фи 226/06 од 07.08.2006. године.
Матични број: 17670778, ПИБ: 104543089, Шифра делатности: 8542
Адреса за пријем поште: Цара Душана 34. Београд-Земун.
Радно време Студентске службе је радним даном од 9.00 до 17.00 часова.

Адресе за електронску пошту и контакт телефони :
Директор:
тел. 7856-140
e-mail: office@its.edu.rs

Студентска служба:
тел. 2096-777
e-mail: studentska.sluzba@its.edu.rs
Финансијска служба:
тел. 7856-140
e-mail: finansije@its.edu.rs

Студентски парламент:
e-mail: studentski.parlament@its.edu.rs

Радно време свих служби ВШССИТ је радним даном од 09.00 до 17.00 часова.
7. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Од ВШССИТ се информације углавном траже телефонским путем или у просторијама установе, непосредним доласком ради добијања информације, као и електронском поштом. На наведени начин најчешће се траже информације о:

 • упису на судијске програме које ВШССИТ организује,
 • режиму студирања,
 • висини школарине,
 • решавању поднетих захтева (молби),
 • условима за усаглашавање стечених стручних назива и слично.

Правна лица углавном подносе писмене захтеве за проверу уверења о дипломирању или диплома за своје запослене, о чему се, након провере обавштавају писменим путем.
У 2012. години, а и ранијих година, путем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја нису тражене информације.

ВШССИТ на веб-сајту www.its.edu.rs објављује многе информације које су често тражене.
8. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

ВШССИТ је дужна да без одлагања , а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информација , стави му на увид документ, односно изда му документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако ВШССИТ није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана обавести тражиоца о поседовању информације, ВШССИТ обавештава тражиоца у ком року ће доставити тражену информацију, а најкасније у року од 40 дана од дана пријема захтева.

Ако ВШССИТ не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику. Ако ВШССИТ не одговори захтеву, о томе ће сачинити службену белешку.

Ако ВШССИТ одбије да у целини или делимично удовољи захтеву тражиоца, дужна је да донесе решење о одбијању захтева са образложењем и поуком о правном средству које може изјавити против таквог решења и исто достави тражиоцу информације.
9. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом школа располаже, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме.

ВШССИТ издаје копију документа која садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази.

Ако ВШССИТ спори истинитост или потпуност информације која је објављена, саопштиће истиниту и потпуну информацију, односно омогућиће увид у документ који садржи истиниту и потпуну документацију.

Ако ВШССИТ не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев и обавестити тражиоца о томе у чијем се поседу, по њеном знању, документ налази, односно обавестити тражиоца да не поседује такав документ.

9.1. Поступак ради пружања услуга

Приступ информацијама ВШССИТ омогућује и на основу усменог захтева и исте се одмах непосредно пружају заинтересованим лицима или се тражиоц подучава како и на који начин да добије тражене информације. Овлашћено лице ВШССИТ је дужно да без надокнаде пружи тражиоцу информацију, односно подучи тражиоца како да добије информацију.

Поводом писмених захтева, ВШССИТ је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

ВШССИТ:

Утврђује предлог броја студената, као и предлог конкурса за упис студената на
студијске програме

 • Организује припрему кандидатима за полагање пријемног испита
 • Организује пријемни испит
 • Обавља упис кандидата
 • Доноси годишњикалендара рада
 • Израђује распоред наставе
 • Организује извођење наставе (предавања, вежбе, консултације)
 • Организује обављањe стручнe праксе
 • Организације полагање испита, одбране завршних радова
 • Пружа административе услуге корисницима (упис, овера семестра, издавање уверења о статусу студента, издавање уверења о положеним испитима, издавање уверења о дипломирању и др), припрема диплома и додатка дипломи
 • Пружа библиотечко информационе услуге и др.
 • Пружа техничку подршку студентима

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Зоран Крчмар секретар школе.

Овлашћено лице:

 • Прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информације и обезбеђује увид који садржи тражену информацију, односно доставља тражену информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцу неопходно помоћ за остваривање њихових права.
 • Преузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.
 • Запослени који омогући приступ информацијама од јавног значаја за коју се не може ограничити приступ, не може се због тога позвати на одговорност, нити трпети штетне последице, ако информација указује на постојање корупције, прекорачење овлашћења, нерационално располагање јавним средствима и незаконити акт.
 • Право на заштиту има запослени под условом да је имао разлога да верује у тачност информације, да није тражио нити примио неку корист у вези са омогућавањем приступа информацији, као и да је пре него што је омогућио приступ информацији, обавестио о неправилностима надлежно лице које није преузело мере за решавање неправилности.

10. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
ВШССИТ у раду примењује следеће законске прописе:

 • Устав РС („Службени гласник РС“ број 98/06)
 • Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05)
 • Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08 и 100/07–аутентично тумачење, 44/10 и 93/12)
 • Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ број 110/05 и 50/06–испр. и 18/10)
 • Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09)
 • Закон о библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11),
 • Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94)
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник СРЈ“ број 33/97 и 31/0 и „Службени гласник РС“ број 30/10)
 • Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ број 101/07),
 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09)
 • Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11)
 • Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ број 104/09, 99/11 и 119/12)
 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10)
 • Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05 )
 • Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/09)
 • Закон о забрани дискриминације („ Службени гласник РС“ број 22/09)
 • Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ број 36/10)
 • Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“ број 30/10)
 • Закон о пензијском и и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/03, 64/04 –одлука УСРС, 84/04 –др. закон, 85/05, 101/05)
 • Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10)
 • Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05 и 109/0
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС“ број 54/07, 104/09 и 36/10).

Подзаконска акта:

 • Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени гласник РС“ број 40/09)
 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа („Службени гласник РС“ број 21/06)
 • Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма ( „Службени гласник РС“ број 106/06, 112/08,70/11 и 101/12)
 • Правилник о стандардима и поступку за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ( „Службени гласник РС“ број106/06, 73/11)
 • Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа ( „Службенигласник РС“ број 106/06,73/11 и101/1)
 • Правилник о листи стручних, академских и научнихназива ( „Службени гласник РС“број 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11)
 • Правилник о регистру високошколских установа и студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених ( „ Службени гласник РС“ број 21/06)
 • Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача ( „Службени гласник РС“ број 38/08)
 • Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ број 21/06)
 • Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом злостављањем на раду („Службени гласник РС“ број62/10)
 • Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ( „Службени гласник РС“ број 72/06, 84/09)

Општа акта ВШССИТ:

 • Статут
 • Правила студија;
 • Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма, наставе и услова рада;
 • Правилник о студирању на даљину;
 • Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи;
 • Правилником о упису на студије првог степена (основне струковне студије);
 • Правилник о изборима за студентски парламент;
 • Правилник о признавању страних високошколских исправа и вредновању страних студијских програма;
 • Правилник о дисциплинској одговорности студената;
 • Правилник о издавачкој делатности;
 • Правилник о истраживачко – развојној јединици;
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду;
 • Правилник о заштити од пожара;
 • Правилник о рачуноводству;
 • Правилник о раду;
 • Правилник о систематизацији радних места у ВШССИТ;
 • Пословник о раду Савета;
 • Пословник о раду Наставног већа;

11. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација су: архива, библиотека, електронска база података, студентске службa и секретеријат.
Просторија архиве налази се у посебној просторији школске зграде, а приступ просторији и архивској грађи има студентска служба.

Библиотека школе се налази у приземљу школе. Приступ библиотеци и подацима има библиотекар.

Електронска база података је у оквиру информационог система школе за коју је задужено овлашћено, техничко лице.

Просторије студентске службе налазе се у приземљу школе, а приступ подацима имају секретар и запослени у студентској служби.

Просторије секретеријата налазе се у приземљу школе и приступ овим просторијама и подацима има секретар школе.
11.1 Врсте информација у поседу

 • Школа поседује следеће врсте информација:
 • Матичне књиге о уписаним студентима
 • Записнике о положеним испитима
 • Књиге евиденције о издатим дипломама
 • Књиге евиденције о издатим потврдама и уверењима студентима
 • Деловодник о примљеним и издатим дописима и другим документима
 • Персонална досијеа запослених
 • Записнике са састанка Савета и Наставно-научног већа школе
 • Документа о регистрацији и акредитацији школе и студијских програма и дозвола за рад за школу и студијске програме
 • Књиге акредитованих студијских програма и извештаја о акредитацији установе и студијских програма
 • Финансијски план
 • Годишњи обрачун и извештај о финансијском пословању
 • Податке о исплаћеним платама, зарадама и другим примаоцима

11.2 Врсте информација којима се омогућава приступ

На захтев за приступ информацијама од јавног значаја, школа ће ставити на увид све информације и омогућити увид све информације и омогућити увид у записнике са седница органа управљања и стручних органа, осим ако су седнице тих органа биле затворене за јавност.

ВШССИТ неће тражиоцу омогућити приступ информацијама ако би се тиме повредило право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим случајева предвиђених чланом 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

ВШССИТ неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значај ако се тиме угрожава живот, здравље и сигурност лица и у другим случајевима предвиђеним чланом 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
11.3 Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Тражилац подноси писмени захтев ВШССИТ за остваривање права на приступ информацији од јавног значаја. Захтев мора да садржи име, презиме и адресу тражиоца. Захтев мора да садржи што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев не садржи потребне податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Школе је дужно да без надокнаде, подучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да тражицу достави упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Школа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Приступ информацијама ВШССИТ је дужна да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Школа може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

ВШССИТ је приватна високошколска установа и финансира се искључиво на основу школарина које плаћају студенти. У прилогу Информатора о раду се налази Годишњи финансијски извештај ВШССИТ за 2012. годину.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

ВШССИТ не пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ бр. 68/10).
14. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УСТАНОВА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Информације којима ВШССИТ располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, ВШССИТ ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/08) и Закону о тајности података („Службени гласник РС“ број104/09), стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб презентацији ВШССИТ и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја којим je прописано да орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о бројевима текућих рачуна запослених и то на основу члана 14. наведеног закона којим је прописано да орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи.
ВШССИТ ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес и углед ВШССИТ, као и ако тражилац информације злоуптребљава право на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев са истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.
У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама.
15. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) ВШССИТ, може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја. Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева у просторијама ВШССИТ.

ВШССИТ је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено.
Захтев мора да садржи: назив и адресу ВШССИТ, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи и начин достављања инфорамције. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице ВШССИТ дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у
одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити Факултет ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
ВШССИТ је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева
тражиоца обавести:

 • О поседовању информације
 • Стави му на увид документ који садржи информацију
 • Изда му или упути копију тог документа.

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, ВШССИТ ће поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако удовољи захтеву, ВШССИТ ће о томе сачинити службену белешку.
Ако ВШССИТ није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, о томе ће у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавестити тражиоца и одредити накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног значаја.

ВШССИТ ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама ВШССИТ.

Ако ВШССИТ одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијима од јавног значаја.

Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену информацију, не наплаћује. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања, и трошкове упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на
основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 8/06).

Прилог:

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

З А Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС”, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Факултета захтевам*:

□ обавештење да ли поседује тражену информацију;
□ увид у документ који садржи тражену информацију;
□ копију документа који садржи тражену информацију;
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

*поштом
*електронском поштом
*факсом
*на други начин:*** ______________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

________________________________
Тражилац информације/ Име и презиме

________________________________
адреса

________________________________
други подаци за контакт

________________________________
Потпис

У ________, дана________20__ године.

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.