Studijski program / studijski programi: ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: MIKROEKONOMIJA
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa bazičnim pojmovima i ključnim elementima mikroekonomije, osnovnim ciljevima i principima funkcionisanja preduzeća, ulogom i mestom preduzeća na tržištu, kao i zakonitostima i uticajem  tržišta i konkurencije na poslovanje, ulogom motivacije u donošenju poslovnih odluka, posebno u uslovima ekonomske neizvesnosti i rizika, ovladavanje osnovnim alatima poslovne analize i merenje rezultata ostvarivanja poslovnih ciljeva.

Ishod predmeta

Studenti će upoznati koncept kružnog toka u privredi, učesnike u privrednom ambijentu, osnovne principe ekonomije, granicu proizvodnih mogućnosti, tipove tržišnih struktura, mehanizme delovanja zakona ponude i tražnje. Naučiće kojim je faktorima uslovljena elastičnost ponude i tražnje, koje mere vlada preduzima sa ciljem regulisanja odnosa ponude i tražnje na tržištu, vrste poreza koje država nameće različitim učesnicima u privrednom ambijentu. Upoznaće koncept eksternalija i načine za rešavanje problema eksternalija, vrste javnih dobara i zajedničkih resursa, troškove proizvodnje proizvodne funkcije i marginalnog proizvoda, odnos između prosečnog i graničnog troška, razloge i alternative koje firme imaju na raspolaganju u kontekstu privremenog gašenja ili napuštanja tržišta, dobre i loše aspekte monopola, razloge koji dovode do pojave monopola, karakteristike oligopila, vrste tržišta faktora proizvodnje, ulogu preferencije potrošača prilikom donošenja odluke o potrošnji, teorije izbora potrošača.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Uvod u mikroekonomiju i odnos mikro i makro ekonomije u ekonomskoj nauci
 • Značaj poslovne ekonomije
 • Pojam, karakteristike i vrste preduzeća
 • Odnos preduzeća i tržišta
 • Budžetska ograničenja
 • Preferencije i tražnja
 • Tržišna tražnja i prihod preduzeća
 • Konkurencija
 • Primena tehnologija u proizvodnji i produktivnost
 • Odnos ljudskih resursa i unapređenje produktivnosti rada
 • Pojmovi ekonomičnosti i troškova
 • Rentabilnost i profit preduzeća
 • Osnovne zakonitosti i alati mikroekonomske analize
 • Planiranje poslovnih ciljeva
 • Odlučivanje
 • Merenje efikasnosti preduzeća
Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.