U nastavku su dati rešeni primeri i zadaci iz Programskog jezika C, koji su rađeni na Visokoj Školi Strukovnih Studija za Informacione Tehnologije u okviru predmeta Osnovi programiranja – Programski jezik C. Primeri su izvršeni i provereni korišćenjem MS Visual Studio 6.0.  Ako za izvršavanje koristite neki drugi kompajler, potrebno je da, na kraju svakog rešenja, dodate sledeću liniju koda:
system(“PAUSE”);

001. Hello world

002. Ilustracija upotrebe  !nl!, !tab!,  i ”

003. Prikaz ispisa vrednosti celobrojne promenljive

004. Prikaz unosa i ispisa celog broja

005. Program za sabiranje dva broja

006. Prikaz unosa i ispisa realnih brojeva

007. Zaokruživanje realnog broja prilikom ispisa

008. Ilustracija štampanja karaktera

009. Ilustracija ispisa karaktera, nizova karaktera i ASCII vrednosti karaktera

010. Primeri upotrebe aritmetičkih operatora

011. Izračunavanje obima i površine pravougaonika, ako su zadate stranice (celi brojevi)

012. Izračunavanje obima i površine kruga

013. Izračunavanje površine i zapremine valjka, ako su zadati poluprečnik osnove i visina (realni brojevi)

014. Izračunavanje rastojanja između dve tačke u prostoru, ako su zadate koordinate krajnjih tačaka

015. Određivanje broja stepeni, minuta i sekundi u uglu koji je zadat u radijanima

016. Određivanje uglova trougla, ako su zadate koordinate njegovih temena

017. Program za izračunavanje uslovnog izraza prema datom obrascu

018. Izračunavanje vrednosti datog izraza

019. Izračunavanje n-tog stepena celog broja a, pri cemu se i ‘a’ i ‘n’ unose sa tastature

020. Izračunavanje sume prirodnih brojeva od 1 do n (n se unosi sa tastature)

021. Izračunavanje zbira kvadrata prvih n prirodnih brojeva (n se unosi sa tastature)

022. Izračunavanje sume kvadrata parnih brojeva u opsegu od broja n do broja m (n i m se unose sa tastature, n<m)

023. Izračunavanje faktorijela broja n (n se unosi sa tastature)

024. Program za nalaženje svih trocifrenih brojeva, koji su jednaki zbiru kubova svojih cifara

025. Program za ispis velikih slova od A do Z i njihovih ASCII kodova


026. Ispis ASCII tabele – obična i proširena.


027. Program za tabeliranje funkcije y=(1+x+x2) u opsegu od xmin do xmax sa korakom dx

028. Program za tabeliranje funkcije ‘s’ u opsegu od xmin do xmax sa korakom dx

029. Program za štampanje svih stepena broja dva, koji nisu veći od unapred zadate granice koja je veca od broja 2

030. Program za učitavanje n realnih brojeva i štampanje najvećeg i najmanjeg broja

031. Program koji učitava parametre a, b i c, vremena t1 i t2 i pronalazi predjeni put s u intervalu t1 do t2. 


032. Program za ispisivanje prvih 30 prirodnih brojeva i njihovih kvadrata

033. Za sve uglove od 0 do 90 stepeni sa korakom promene (inkrement, definisan u stepenima) izračunati vrednost sinusne funkcije.

034. Program za izračunavanje aritmetičke sredine prvih n brojeva (n se unosi sa tastature).


035. Program za sortiranje niza od n elemenata u neopadajucem redosledu.

 

036. Program za rotiranje članova niza. Niz i broj mesta za rotiranje unose se sa tastature.

 

037. Program za izračunavanje skalarnog proizvoda dva vektora. Ilustracija rada sa nizovima. Rešenje preko funkcija. 

 

038. Napisati program koji proverava da li učitani niz brojeva odgovara fibonačijevom nizu. Niz brojeva, koji se unosi sa tastature, može imati najmanje tri elementa.

 

039. Program koji za unete četiri vrednosti sa tastature vraća najmanju vrednost. Rešenje preko funkcije koja prima dve vrednosti na standardnom ulazu.
040. Program za ispisivanje slučajnih brojeva pritiskom na taster SPACE.
041. Izračunavanje ukupnog električnog otpora R u kolu. Kolo može biti redne ili paralelne veze i sastoji se od dva otpornika, R1 i R2.


042. Program za unos elemenata matrice 3×3 i izračunavanje zbira elemenata na glavnoj dijagonali

043. Izračunavanje bilo kojeg reda predhodno unete matrice A.

 

044. Program koji izračunava broj i ispisuje pozicije elemenata matrice realnih brojeva (tipa float) koji su jednaki aritmetičkoj sredini svojih suseda (maksimalno 8 suseda).

045. Program za izračunavanje zbira elemenata ispod sporedne dijagonale kvadratne matrice. 


046. Program za izračunavanje zbira kvadrata prvih n prirodnih brojeva (n se unosi sa tastature) uz upotrebu posebne funkcije.

047. Program koji broji pojavljivanja pojedinačnih cifara, blankova, malih i velikih slova i ostalih znakova na ulazu.

048. Program za konverziju dekadnog broja u binarni. Dekadni broj unosi se sa tastature.

049. Izračunavanje broja pojavljivanja datog znaka u datom nizu

050. Program za konverziju pozitivnih celih brojeva iz dekadnog brojnog sistema u binarni, heksadecimalni i oktalni brojni sistem. Tabelarni prikaz.

051. Program za prikazivanje fibonačijevog niza od n elemenata. Broj n se unosi sa tastature.

052. Izračunavanje sume kvadrata neparnih brojeva u opsegu od broja n do broja m, uz upotrebu posebne funkcije. Brojevi n i m se unose sa tastature (n < m).
053. Program za izračunavanje srednje vrednosti onih elemenata niza celih brojeva koji su deljivi sa tri.


054. Program za sortiranje niza u neopadajućem redosledu. Niz se unosi sa tastature.

055. Program za određivanje rešenja linearne jednačine Ax+B=0


056. Program za tabeliranje funkcije S=(1+X+X^1)+(1+X+X^2)+…..+(1+X+X^n) , sa unošenjem sa tastature xmin, xmax i koraka dx.

057. Program za učitavanje srednjih temperatura po mesecima za 12 meseci i izračunavanje srednje temperature za celu godinu

058. Program za rešavanje kvadratne jednačine pomoću funkcije, koja ima argumente a, b i c

059. Program za izračunavanje i prikazivanje prosečne vrednosti clanova niza i daje izveštaj koji članovi niza su manji od izračunatog proseka. Niz brojeva se unosi sa tastature.

060. Program za prikazivanje svih parnih brojeva, koji su veći od broja A i manji od broja B. To radi pomoću funkcije, koja ima argumente a i b.

061. Program za izračunavanje i prikazivanje zbira članova niza sa parnim indeksom i zbira članova niza sa neparnim indeksom. Niz brojeva se unosi sa tastature.

062. Program za izračunavanje zbira cifara bilo kog broja većeg od 1 i manjeg od 1000. Dati broj se unosi sa tastature.

063. Izračunavanje površine i zapremine lopte, ako je dat poluprečnik, uz upotrebu posebne funkcije.


064. Program za izračunavanje površine i zapremine trostrane i četvorostrane piramide.

065. Izračunavanje površine trougla, ako su unete sve tri stranice, uz upotrebu funkcija.

066. Izračunavanje sume kvadrata svih brojeva, samo parnih i samo neparnih za unete granice intervala i tabelarni prikaz svih pojedinačnih kvadrata datih brojeva.

067. Izračunavanje obima i površine trougla za zadate koordinate tri tačke uz ispitivanje uslova kolinearnosti tih tačaka.

068. Izračunavanje sinusa, kosinusa, tangensa i kotangensa uglova od 0 do 90 stepeni za zadati korak. Tabelarni prikaz rezultata.

069. Program za izračunavanje najmanjeg broja od zadata 4 broja, uz korišćenje funkcije koja poredi dva broja.

070. Program za umetanje novog elementa izmedju n-tog i n+1-og elementa datog niza.

071. Broj do 5 – ispis slovima broja koji se unese sa tastature (demonstracija rada SWITCH – CASE).

072. Program, koji u datom stringu utvrđuje broj pojavljivanja datog znaka.

073. Program za ispisivanje prvih k ili poslednjih k znakova datog stringa.

074. Program za sortiranje u alfabetskom redosledu učitanog niza stringova i određivanje dužine sortiranih stringova.

075. Program, koji iz datog stringa izdvaja samo slova.

076. Program, koji učitava brojeve u opsegu od 1 do 100, a zatim određuje rezultat, tako što se svaki učitani parni broj dodaje na rezultat. Učitavanje brojeva traje sve dok se ne unese neki broj, koji nije u opsegu od 1 do 100.

077. Program za evidenciju radnog vremena zaposlenih. Dolazak i odlazak sa posla se predstavlja unosom sati, minuta i sekundi. Na osnovu unetih vremena tabelarno obračunati provedeno dnevno vreme na poslu u satima, minutima i sekundama. Uzeti u obzir mogućnost dvokratnog radnog vremena.

078. Program za raspoređivanje studenata po salama za polaganje ispita. Na početku programa treba učitati broj sala, broj studenata i broj mesta u svakoj od sala. Sale treba popunjavati redom, počev od onih sa najvećim brojem mesta. Na kraju treba ispisati redne brojeve onih sala, koje će se koristiti za polaganje ispita. 

 

079. Program za organizaciju telefonskog imenika sa upisivanjem podataka, citanjem podataka i pretrazivanjem po kriterijum.

 

080. Unos podataka zaposlenih. Program koji prikazuje osnovni rad sa strukturom.

 

081. Program za izračunavanje Fibonačijevog broja. Rešenje preko rekurzije.

 

082. Demonstracija opsega vrednosti i primene statičkih i nestatičkih promenljivih.

 

083. Demonstracija otvaranja datoteka (“r” – read i “w” – write mod). Osnovne tehnike rada sa datotekama

084. Program za sortiranje u alfabetskom redosledu učitanog niza stringova. Određivanje dužine sortiranih stringova.
085. Demonstracija više povratnih vrednosti funkcije koristeći prenos preko pokazivača.

 

086. Primer upotrebe pokazivača. Pokazivačka aritmetika.
087. Pokazivačka aritmetika. Drugi zadatak.

 

088. Program za izračunavanje statistike na SP u fudbalu. Za unete timove i rezultate utakmica se izračunava poredak u grupi, ekipa sa najboljom gol razlikom i ekipa sa najviše postignutih golova. 
089. Program za izračunavanje statistike ispita: učitavanje broja studenata i njihovih ocena na ispitu, određivanje broja položenih i broja nepoloženih na ispitu, određivanje prosečne ocene i prosečne ocene položenih, određivanje broja studenata sa natprosečnim ocenama.
090. Program za izračunavanje penzije prema privatnom penzionom fondu. Korisnik sa tastature unosi godine uplate, godine isplate, mesečnu sumu za uplatu i mesečnu stopu prinosa. Program na izlazu ispisuje  iznos akumulirane sume i mesečnu penziju.

 

091. Program za rad sa artiklima koji se prodaju u okviru prodavnice. Datoteka sadrži podatke o proizvodima koji se prodaju u okviru određene prodavnice. Svaki proizvod ima bar-kod, naziv, cena i pdv. Na standardni izlaz ispisati podatke o svim proizvodima koji se prodaju u prodavnici. Smatra se da datoteka artikli.txt postoji.
092. Program za povećanje plata radnika prema provedenom radnom vremenu na poslu. Za prekoračenje od 20 sati povišica je 10%, za prekoračenje od 30% povišica je 20%.
093. Program koji iz datoteke igraci.txt čita podatke o igračima, pronalazi igrača sa najvećim brojem ostvarenih poena i na standardnom izlazu ispisuje ime tog igrača i broj ostvarenih poena. Smatra se da datoteka igraci.txt postoji.
094. Program koji izračunava mesečnu ratu kredita u zavisnosti od izbora kredita i banke. Na raspolaganje su Banca Intesa, Raiffeisen Bank i Komercijalna banka a krediti mogu biti: Gotovinski, Stambeni i Auto.

 

095. Program koji iz datoteke igraci.txt čita podatke o igračima na svetskom prvenstvu u fudbalu, pronalazi igrača sa najvećim brojem ostvarenih poena, na standardnom izlazu ispisuje ime tog igrača i broj ostvarenih poena. Smatra se da datoteka igraci.txt postoji.

 
096. Program za proveru ispravnosti unetog JMBG, na osnovu kontrolnog broja (Poslednja cifra JMBG).

 

097. Program za proveru tačnosti bar koda, na osnovu kontrolnog broja (Poslednja cifra bar koda). 

098. Program za ispis svih apsolvenata koji imaju nadprosečnu ocenu i manje od 4 ispita do kraja unose se ime, prezime, broj indexa, broj nepoloženih ispita i prosek apsolventa.

 
099. Program koji sadržaj fajla test.dat formiran od velikih slova alfabeta šifriran šalje u fajl sifra.dat. Znak se šifrira tako što se zamenjuje sledećim ASCII znakom, a znak Z se zamenjuje znakom A.

 

100. Program koji iz datog fajla “ulaz.txt” čita reči i određuje prosečan broj slova u rečima parne dužine.