Branislav Mitić je rođen u Beogradu 1969. godine. Na VTMŠ je diplomirao 1995. godine i stekao zvanje mašinskog inženjera, a na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu diplomirao je 1999. godine, stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste.

Postdiolomske studije na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu, na smeru Ekonomska diplomatija, upisao je 2001. godine, a magistarsku tezu odbranio je u oktobru 2005. godine. Na istom fakultetu je odbranio i doktorsku tezu u februaru 2010. godine pod naslovom „Performanse SDI i uticaj na privrede evropskih zemalja u tranziciji – pozicija Republike Srbije”.

U zvanje docenta izabran je u aprilu 2010. godine na Privrednoj akademiji u novom Sadu – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (uža naučna oblast: finansije i bankarstvo), na period od 5 godina.

Od marta 2001. godine zaposlen je kao istraživač u Institutu za spoljnu trgovinu u Beogradu, zatim u Privrednoj komori Jugoslavije, a potom od 2004. u Privrednoj komori Srbije.

Od marta 2009. do oktobra 2010. godine radio je na Univerzitetu Union u Beogradu na osnovnim i master studijama (naučna oblast: menadžment).

Do sada je objavio oko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, stranih investicija, menadžmenta, spoljne trgovine, politike zapošljavanja i menadžmenta ljudskih resursa, poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Takođe je objavio i veliki broj članaka u okviru konjunkturnog (mesečnog) praćenja više različitih privrednih parametara Republike Srbije. Učestvovao je i na međunarodnim konferencijama. Kao saradnik učestvovao je na šest projekata PKS-a i Instituta za spoljnu trgovinu iz Beograda.