Centar za razvoj karijere (Center for Career Development) ima za cilj da studente ITS-a pripremi za izlazak na tržište rada i profesionalno napredovanje, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu.

Prioritet Centra za razvoj karijere je da dodatnim usavršavanjem pruži kvalitetan kadar koji će biti prepoznat od strane poslodavaca, ali istovremeno obezbedi kvalitetne programe radionica, treninga i rad na različitim projektima za studente ITS-a.

Stalne aktivnosti Centra jesu upravo radionice iz ciklusa „Kako tražim posao“, „Pisanje CV-ja i propratnog pisma“ i „Priprema za intervju“. Važan deo aktivnosti centra jesu i besplatni seminari, sa mnoštvom interesantnih tema.

Osnovna delatnost i aktivnosti Centra se ogledaju u realizaciji:

  • seminara, treninga i radionica
  • online i offline savetovališta za studente
  •  profesionalnog pisanja radnih biografija i snimanja video biografija
  • istraživanja tržišta rada i predstavljanje otvorenih radnih pozicija
  •  programa praksi i volontiranja
  •  specijalnih događaja
  •  informisanja o najnovijim dešavanjima na tržištu rada putem newsletter-a
  •  korišćenje usluga biblioteke koja poseduje kako elektronska, tako i papirna izdanja knjiga, časopisa, skripti iz sveta poslovanja i informacionih tehnologija
  •  pripreme testova znanja i profesionalne orijentacije
  •  vođenja individualnih knjiga profesionalnih veština

Sve ostale informacije o radu možete pogledati na sajtu Centra za razvoj karijere.

Partnerska saradnja sa brojnim najuspešnijim kompanijama omogućava studentima kontakte, praksu i zaposlenje, kako u toku, tako i po završetku studija. Pogledajte ko su sve partneri Centra za razvoj karijere i ITS-a.

 

Studenti ITS-a imaju jedinstvenu mogućnost da koriste usluge Centra za razvoj karijere. Ovakvu vrstu usluge mnoge kompanije plaćaju, u okviru programa treninga i obuka, na koje šalju samo određeni broj svojih zaposlenih. Kotizacija za učešće na seminarima nije mala, a prisustvo je ograničeno brojem mesta. Studenti ITSa prisustvuju seminarima potpuno besplatno, stiču nova znanja i veštine, dopunjuju svoj CV i ističu sopstvene kompetencije i konkurentnost na tržištu.

 

Uloga Centra za razvoj karijere u podizanju nivoa kompetentnosti studenata ITS-a

Centar za razvoj karijere je uslužni servis koji učenicima i studentima, pomaže pri planiranju karijere putem informisanja o zanimanjima, mogućnostima zapošljavanja i uključivanja u programe dodatnog obrazovanja i obuke, kao i savetovanja za izbor i promenu zanimanja. U Centru za razvoj karijere i poslodavcima se pruža mogućnost informisanja o izboru kvalitetnih kadrova za radnu praksu ili zaposlenje, kao i dobijanja saveta za odabir kadrova.

Kontinuirano obrazovanje i obuka – odnosi se na programe i procese obrazovanja koji se realizuju tokom i posle obaveznog obrazovanja, odnosno za neke kategorije posle inicijalnog obrazovanja i obuke ili posle ulaska u svet rada u cilju unapređivanja stečenih ili razvoja kompetencija, sticanja novih kompetencija, daljeg ličnog i profesionalnog razvoja.

Naučila sam da razlikujem tipove ljudi i kako da se postavim prema njima, tačnije koje tehnike da upotrebljavam kako bih ostvarila komunikaciju. Mislim da je ovo veoma dragoceno za praktično iskustvo sa kojim se susreću svi ljudi, naročito na poslu.
Olivera Isailović Vasković, učesnica na seminaru

U Centru za razvoj karijere, nude se praktične obuke koje omogućavaju studentima sticanje veština. Obuke se odnose na podizanje nivoa komunikativnosti, sticanje veština za predstavljanje projekta i tima saradnika, za rad u timu, za pregovaranje, izradu portfolija i procenu saradnika. Na ovaj način studenti se pripremaju za deo praktične nastave koji treba da obavljaju tokom studija i za realan svet rada, po završetku studija.

Ključna aktivnost Centra za razvoj karijere je uspostavljanje saradnje sa kompanijama koje su spremne da prime studente ITS-a na praksu. Datu aktivnost treba pratiti i razviti različite modele saradnje (osnovni nivo, srednji i visoki).