Cilj reforme obrazovanja u Srbiji je i uključivanje naših univerziteta u jedinstven obrazovni sistem koji se promoviše između ostalog i Bolonjskom konferencijom.

Osnovna novina u reformi visokog školstva u Srbiji je i primena ECTS-s, odnosno Evropskog sistema prenosa bodova. Primena ovog sistema omogućava transparentnost u odnosu na druge obrazovne sisteme, tržište rada, omogućava efikasniju pokretljivost studenata u okvirima Evrope.

Priznavanje diploma i studiranja je preduslov za stvaranje savremenog i otvorenog evropskog obrazovnog procesa i iz ovih razlog razvio se i  ECTS.

Uvođenje ECTS sistema podstiče svaku visokoškolsku instituciju na reformu svojih obrazovnih programa i na taj način veću fleksibilnost u obrazovnoj sferi, pretpostavku većeg broja izlaznih profila i promene u samoj organizaciji nastave u cilju povećanja efikasnosti studija.

ECTS predstavlja univerzalno prihvaćen sistem za komunikaciju između visokoškolskih ustanova  i institucija u evropskom obrazovnom prostoru.

 

ECTS se zasniva na tri osnovna elementa:

  • na verodostojnim informacijama o instituciji visokog obrazovanja koje daju pristup i pregled nastavnih programa i drugih opštih uslova studiranja potencijalnim partnerskim institucijama i studentima
  • na podacima o studijskom programu koji je student pohađao i postignutom uspehu u savladavanju programa
  • na međusobnom ugovoru između partnerske institucije i studenta, čime se priznaju studije koje je student pohađao ili okončao u određenoj visokoškolskoj instituciji

ECTS bodovi su brojčana vrednost, koja se dodeljuje predmetima da bi se na taj način izrazio stepen opterećenja studenta prilikom izučavanja određenog dela programa studija. Oni daju veličinu koja prikazuje količinu rada koju student treba da uloži da bi savladao celu godinu studija (1-60 bodova) tj. predavanja, vežbe, praktičan rad, konsultacije, seminari, samostalno učenje i ispite.

ITS predviđa svojim nastavnim planom i programom primenu ECTS standarda u merenju učinaka studenata tokom studija. U tom smislu korišćeni su svi elementi napred navedenog sistema ocenjivanja prema ECTS standardima.

Prilikom izračunavanja broja bodova po ECTS standardima ITS je uzeo u obzir dva polazišta i standarde  koji su propisani procedurama dodeljivanja ECTS bodova:

  • jedna akademska godina nosi 60 bodova
  • jedan semestar nosi 30 bodova
  • student tokom studiranja učestvuje u nastavi, pripremama za nastavu, izradi seminarskih radova itd., ne više od 8 sati dnevno odnosno 40 sati nedeljno.

Na ITS-u svaki od predmeta dobija određen broj ECTS bodova. Primena ECTS bodova daje pregled u procenu ukupnog opterećenja studenta prilikom izučavanja određenog dela programa studija, ali ne daje informaciju da li je i koliko student savladao određeno gradivo.

Ocene izražene zajedno sa primenom nacionalnog načina ocenjivanja i kao ECTS ocene prema dogovorenoj ECTS skali, su merilo postignutog uspeha studenta.