RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. IIT Informacione i internet tehnologije I 7
1.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
1.2. Sistemski i korisnički softver
1.3. Internet tehnologije i internet servisi
1.4. Komunikacione tehnologije
1.5. Bežične i mobilne tehnologije
2. RAM Računarska matematika I 8
2.1. Matematička logika
2.2. Matrice i determinante
2.3. Integralni račun
2.4. Diferencijalni račun
3. EP Elektronsko poslovanje I 7
3.1. B2B i B2C poslovanje
3.2. IT poslovanje i preduzetništvo
Bira se jedan iz sledeće grupe:
4. PAWD Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom I 8
4.1. Kancelarijski paketi programa
4.2. Programi za obradu slike
4.3. Programi za vektorsku grafiku
4.4. Teorija web dizajna
4.5. Izrada prezentacija korišćenjem web alata
5. OEFR Osnovi ekonomije, finansija i računovodstva I 8
5.1. Pojam, predmet i razvoj ekonomije
5.2. Osnove računovodstva
5.3. Finansijski menadžment
ECTS I sem 30
6. OP Osnovi programiranja II 8
6.1 Programerske tehnike
6.2. Struktura programa
6.3. Programski jezik C
7. AP Analiza podataka II 8
7.1. Prikupljanje i obrada podataka
7.2. Zaključivanje i donošenje odluka
7.3. Grafička prezentacija podataka
8. E1 Engleski jezik I II 6
8.1. Osnovna vremena engleskog jezika
8.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
8.3. Samostalna primena jezika
Bira se jedan iz sledeće grupe:
9. RM Računarske mreže II 8
9.1. Osnovi umrežavanja
9.2. Mrežna oprema
9.3. Mrežno administriranje
9.4. Klijent/server arhitektura
9.5. MikroTik
10. SPKR Socijalni i pravni kontekst računarstva II 8
10.1. Informaciono društvo
10.2. Sociološki aspekti računarstva
10.3. Pravo u računarstvu
ECTS II sem 30
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
11. PA Programerski alati III 8
11.1 Programski jezik C#
11.2. ADO.NET programiranje
11.3. Windows Form Technologies
12. BP Baze podataka III 8
12.1. Model entiteti–veze
12.2. Relacioni model
12.3. Programi za rad sa bazama podataka
13. E2 Engleski jezik II III 6
13.1. Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
13.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju
Bira se jedan iz sledeće grupe:
14. APS Analiza i projektovanje poslovnih sistema III 8
14.1. Upravljanje promenama
14.2. Upravljanje rizicima i analiza organizacije
14.3. Uvođenje elektronskog poslovanja
15. BEP Bezbednost elektronskog poslovanja III 8
15.1. Tehnike i metode zaštite sistema
15.2. Kriptografija
15.3. Specifičnosti zaštite e-poslovanja
ECTS III sem 30
16. OM Osnovi menadžmenta IV 8
16.1. Teorija menadžmenta
16.2. Savremeni menadžment
16.3. Profil i poslovi menadžera
17. ET Elektronska trgovina IV 8
17.1. Poslovni modeli e-trgovine
17.2. Tehnološki razvoj e-trgovine
17.3. Naplata i privatnost
18. BE Engleski jezik III – poslovni za IT stručnjake IV 6
18.1. Poslovna korespondencija
18.2. Terminologija savremenog poslovanja
Bira se jedan iz sledeće grupe:
19. PIS Projektovanje informacionih sistema IV 8
19.1. Teorija informacionih sistema
19.2. Strukturna sistem analiza (SSA)
19.3. Management informacioni sistemi
20. NWD Napredni web dizajn i internet programerski alati IV 8
20.1. Izrada i postavljanje web sajtova
20.2. Java programiranje
20.3. PHP programiranje
ECTS IV sem 30
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
21. EU e-usluge V 8
21.1. e-uprava
21.2. e-učenje
21.3. e-zdravstvo
22. MIM Marketing i internet marketing V 7
22.1. Teorija marketinga
22.2. Prodaja
22.3. Internet marketing
23. PK Poslovna komunikacija V 7
23.1. Komunikacioni procesi
23.2. Savremeni kanali poslovne komunikacije
23.3. Tehnološka podrška poslovnoj komunikaciji
23.4. Internet i poslovna komunikacija
Bira se jedan iz sledeće grupe:
24. EB Elektronsko bankarstvo V 8
24.1. Tehničko-tehnološka osnova elektronskog bankarstva
24.2. Projektovanje i implementacija sistema elektronskog bankarstva
24.3. Međubankarske komunikacije i transakcije velikih vrednosti
25. PIP Projektovanje u oblasti internet programiranja V 8
25.1. Projekat u jeziku Java
25.2. Metode projektovanja aplikacija za internet
ECTS V sem 30
26. MPLJR Menadžment projekata i ljudskih resursa VI 6
26.1. Menadžment projekata
26.2. Menadžment ljudskih resura
27. PMP Prodaja i menadžment prodaje VI 7
27.1. Internet kao kanal prodaje
27.2. Prodaja i prodajni nastup
27.3. Elektronska komunikacija i prodaja
28. PEP Pravo u elektronskom poslovanju VI 7
28.1. Elektronsko poslovanje i pravna regulativa
28.2. Pravo intelektualne svojine
28.3. Elektronski ugovori i elektronsko plaćanje
29. SP Stručna praksa (u odgovarajućoj firmi) VI 3
30. ZR Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru VI 7
ECTS VI sem 30
Ukupno ECTS III godina 60
Ukupno ECTS 180