Naša misija je stvaranje IT stručnjaka nove generacije i da kvalitetno obrazovanje učinimo dostupnim svima koji to žele.

Naš zadatak je efikasno prenošenje primenljivih i aktuelnih znanja iz oblasti informacionih tehnologija.

Ukupne ciljeve ITS-a možemo razvrstati u sledeće kategorije:

 • Opšti ciljevi
 • Obrazovni ciljevi
 • Funkcionalni ciljevi

OPŠTI CILJEVI

Cilj ITS-a je da svojim studentima pomogne da dobiju potrebna vrhunska znanja za uspešan ulazak na tržište informatičke tehnologije u što kraćem roku. Ciljevi osnivanja ITS-a su:

 • Doprineti razvoju visokoobrazovanih stručnjaka u oblasti IT
 • Omogućiti pristup savremenom načinu obrazovanja studenata, po najvišim svetskim standardima čime se doprinosi njihovoj konkurentnosti na globalnom tržištu rada
 • Odgovoriti na zahteve tržišta za visokoobrazovanim kadrovima i vršiti permanentno prilagođavanje obrazovnih sistema tržištu
 • Poboljšati kvalitet obrazovnog sistema u Srbiji i doprineti procesu transformacije istog
 • Omogućiti uvođenje standarda obrazovanja u skladu sa standardima, Bolonjskom i Lisabonskom deklaracijom
 • Omogućiti primenu razvijenih metoda objektivnog vrednovanja stečenih znanja – ECTS – novi sitem prenosa bodova
 • Primeniti praktična znanja prilikom sprovođenja nastave i primeniti mentorski rad za svakog studenta uz kombinaciju različitih oblika učenja
 • Pojačati funkciju profesionalne brige za svršene studente, kao i održavanje kompetentnosti u toku radne karijere

Cilj ITS-a je da pomogne studentima orijentisanim ka karijeri da dobiju potrebna znanja za ulazak na stalno rastuće polje informatičke tehnologije. Studenti bez ili sa vrlo malim prethodnim radnim iskustvom na taj način dobijaju mogućnost i priliku da upišu i studiraju programe obrazovanja iz oblasti visoke tehnologije. U skladu sa svojim potrebama, edukujući se po najsavremenijim  programima zasnovanim na trenutno važećim standardima i principima, sa jasno odredjenim ciljevima studija i kvalitetnim uslovima studiranja, student će dostići potrebno iskustvo da odmah nakon studija započne uspešnu karijeru.

Cilj ITS -a je i da pomogne ljudima koji su zaposleni  da dostignu visok nivo tehničke ekspertize i da se na taj način kvalifikuju za pozicije unutar kompanija u kojima rade. Pružajući takvim studentima dovoljno znanja za ličnu promociju i od radnog mesta zahtevane odgovarajuće kompetencije, oni prave zaokret u postojećoj karijeri i na taj način oni stvaraju poželjnu poziciju za napredak u karijeri.

OBRAZOVNI CILJEVI

Savremeno visokoškolsko obrazovanje u Evropi i svetu svojim visokim standardima u obrazovanju stručnjaka i metodama koje primenjuje postavilo je, kao obavezu svim zemljama koje su pristupile reformi školstva, visoke standarde koje je potrebno implementirati  u njihovim obrazovnim sistemima. Postavljeni obrazovni ciljevi na ITS-u u skladu su sa takvim zahtevima i reflektuju se kroz njegov Statut, zasnovan na važećem Zakonu o visokom obrazovanju.

Osnovni obrazovni ciljevi osnivanja ITS-a mogu se sagledati kroz naredne postulate budućeg poslovanja:

 • Inoviranje, razvoj i prenošenje znanja kroz proces najsavremenijeg obrazovanja i naučnog rada u skladu sa evropskim i svetskim kriterijumima visokog obrazovanja
 • Savremeni nastavni plan i program, koji daje studentima mogućnost izbora izmedju ponudjenih opcija studiranja
 • Stvaranje nove generacije visokoobrazovnih ljudi kao značajan doprinos razvoju celokupnog društva
 • Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija biti visoko konkurentni i traženi na globalnom tržištu radne snage, omogućavajući na taj način svakom od njih da kroz visoke rezultate svog budućeg rada omogući sebi i svojoj porodici visoki standard života
 • Stvaranje visokoobrazovnih kadrova sposobnih da odmah po završetku studija implementiraju svoje znanje u naučno-tehnološki razvoj zemlje i značajno doprinesu razvoju privrede i društva
 • Prenošenje akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na studente
 • Podsticanje razvijanja samostalnosti i samopuzdanja kod studenata, da postanu svesni svojih kvaliteta i načina na koji predstavljaju sebe
 • Jačanje postojećih i uspostavljanje novih veza sa drugim akademskim, privrednim i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu
 • Negovanje visokih akademskih vrednosti, kao što su integritet, kolektivni duh, sloboda mišljenja, odgovornost, tolerancija, objektivnost, visoka zahtevnost
 • Pružanje stručnih i praktičnih znanja primenjivih u praksi, koji odgovaraju novim zahtevima lokalne, nacionalne i internacionalne zajednice
 • Permanentno implementirnje visokih internacionalnih metoda u izvođenju nastave radi školovanja kadrova koji će se lako uklopiti u globalno društvo
 • Obezbeđivanje visoke mobilnosti nastavnog kadra i studenata u skladu sa stavaranjem European High Education Area
 • Primenjivanje najsavremenijih tehnoloških sredstava u izvođenju nastave radi podsticanja saznajnih procesa kod studenata
 • U svim oblastima rada sa studentima primenjivati sistem obezbeđenja kvaliteta.
 • Podsticanje efikasnosti studiranja na svim nivoima
 • Održavanje stalnog kontakta sa studentima, sa ciljem odgovora na njihove sugestije i zahteve

FUNKCIONALNI CILJEVI

U svrhu ispunjenja funkcionalnih ciljeva u sklopu ITS-a postoje:

 • Sektor za saradnju sa privredom i edukativnim ustanovama – obezbeđuje stalne kontakte sa privrednim subjektima i radi na prikupljanju informacija o potrebama za odredjenim profilom kadrova, definiše strukturu zahtevanog nivoa znanja, sklapa dugoročne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama, ugovara konkretne projekte.
 • Sektor za istraživanje i razvoj – ima za cilj praćenje tehnoloških trendova i razvoja, ispitivanje mogućeg unapređenja funkcionisanja same ustanove u skladu sa nastalim promenama u okruženju.
 • Sektor za brigu o studentima –  funkcionalni cilj ovog sektora je značajan pre svega za same studente, jer se kroz njegov rad obezbeđuje neophodna pomoć studentima u njihovom svakodnevnom životu i radu.
  Sektor za zapošljavanje – funkcionalnost ovog sektora ogleda se u njegovom značaju kako za studente tako i za privredu i društvo uopšte. Osnovni zadatak sektora je praćenje tendencija i trendova na tržištu rada kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Postizanje saradnje sa različitim privrednim subjektima i saradnja u oblasti zapošljavanja, razvoja ljudskih resursa, saradnja sa relevantim državnim sektorima za zapošljavanje, učešće i organizacija nastupa na sajmovima zapošljavanja, pomoć studentima pri apliciranju na odgovarajuća radna mesta, prisustvo na savetovanjima, pravni konsalting itd.
 • Sektor za održavanje stručnosti – nova premisa savremenog sistema  “edukacija tokom celog života”  izuzetno je važan kad je u pitanju Informaciona tehnologija zbog svog brzog razvoja. Delovanje ovog sektora ogleda se u funkcionalnom zadovoljenju potreba permanentne edukacije bivših studenata, ali i zaposlenih iz privrednog sektora koji imaju potrebu za premanentnim obrazovanjem. Time ITS daje svoj pun doprinos savremenim tendencijama u obrazovanju.
 • Sektor za izdavaštvo – ovakav sektor ispoljava svoju potpunu funkcionalnost i opravdanost izdavanjem publikacija, knjiga, časopisa i druge literature kao doprinos u razvoju i unapredjenju edukacije i naučne misli kako za potrebe ITS-a tako i za kompletnu društvenu zajednicu.
  Sektor za odnose sa javnošću – doprinosi komunikaciji ITS sa okruženjem kroz predstavljanje svojih aktivnost kao i kroz saradnju sa svim značajnim činiocima društva.