Optimalni akademski i profesionalni uslovi za rad i razvoj nastavnika i saradnika

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, od svog osnivanja pre 16 godina, okuplja najreferentnije akademske i profesionalne veličine iz različitih naučnih, stručnih i umetničkih polja i oblasti. Zahvaljujući snažnoj profesionalnoj i upravljačkoj podršci osnivača škole, međunarodnih kompanija Comtrade i LINKgroup, ITS svojim studentima i nastavnicima omogućava odlične uslove za razvoj, najsavremenije profesionalne i obrazovne standarde i vrhunske tehnologije i softvere za rad.

Kao deo velike i svetski priznate međunarodne obrazovne alijanse LINK Educational Alliance, nastavnici i saradnici na ITS-u imaju mogućnost dodatne afirmacije u međunarodnim krugovima, profesionalnu podršku u razvoju svojih akademskih karijera i napretku u nastavnička zvanja, kao i mogućnost dodatne zarade, putovanja i mobilnosti kroz EU projekte.

Kroz optimalnu kombinaciju vremena provedenog u nastavi i posvećenosti usavršavanju i sticanju naučnih i stručnih referenci i kompetencija, pomoću različitih servisa i podrške osnivača, naši nastavnici i saradnici ostvaruju najbolje rezultate.

NastavnikSaradnik
* Molimo Vas da nam biografiju dostavite kao PDF, Word ili jpg/png fajl veličine do 2 MB.

Najsavremenija oprema i uređen prostor za rad nastavnika i saradnika na ITS-u

Nastavnici i saradnici na ITS-u rade u ambijentu u kom se osećaju prijatno. Nastava se u okviru nastavnog plana i programa organizuje, u zavisnosti od nivoa studija, u vrhunski opremljenim objektima na 4 lokacije u Beogradu:

Comtrade Technology Center, Savski nasip 7, Novi Beograd

Palata Beograd (RK Beograđanka), Masarikova 5, Beograd

Fakultet savremenih umetnosti, Svetozara Miletića 12, Beograd

LINKgroup, Cara Dušana 34, Zemun

Naši objekti su moderno i kreativno uređeni kako bi se studenti i zaposleni osećali prijatno i tokom rada i u trenucima pauze. U svakom objektu, pored velikog broja savremeno opremljenih amfiteatara, slušaonica, računarskih učionica i nastavničkih prostorija, nalaze se i klubovi za druženje zaposlenih.

Modaliteti rada nastavnika i saradnika na ITS-u

Za razliku od velikog broja visokoškolskih ustanova u našoj zemlji i regionu, uključujući i one koje je osnovala država, ITS je pronašao najbolji model rada, u okviru kog naši zaposleni postižu balans između privatnog života i rada i ostvaruju stimulativne zarade.

U okviru više različitih modaliteta radnog angažovanja koji su zaposlenima na raspolaganju, u skladu sa regulativom iz oblasti visokog obrazovanja, naši nastavnici moduliraju svoja radna zaduženja gradeći radni angažman po sopstvenoj meri, tj. meri svojih potreba.

Model 1: Pun fond nastave

uključuje dolazak na lokacije Fakulteta u toku semestra i ispitnih rokova u danima kada se realizuju nastava, vežbe, ispiti, konsultacije sa studentima, dežurstva i sastanci komisija čiji su deo zaposleni u punom fondu nastave.

Model 2: Nepuni fond nastave

uključuje dolazak na lokacije Fakulteta u toku semestra i ispitnih rokova u danima kada se realizuju nastava, vežbe, ispiti, konsultacije sa studentima, dežurstva i sastanci komisija čiji su deo zaposleni u manjem fondu nastave.

Model 3: Kombinacija rada na ITS-u i FSU

podrazumeva rad na ITS-u i Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, čiji je osnivač ITS, sa podelom radnog vremena.

Model 4: Kombinacija rada na ITS-u i u LINK Educational Alliance

obuhvata rad u okviru međunarodne obrazovne alijanse kroz kombinaciju osnovnog i dopunskog rada.

ITS je za svoje prostorije odabrao lokacije u užem gradskom jezgru Beograda, bez regionalnih centara, kako bi zaposleni uživali u komoditetu lako dostupnih gradskih lokacija.

Naši zaposleni upravljaju svojim vremenom!

Great benefits for excellent teachers!
We are inspiring teaching excellence.

BENEFICIJE I POGODNOSTI

Kao posebnu pogodnost za sve pripremili smo mogućnost isplate pozajmice u trenutku početka rada, koja je bespovratna ukoliko nastavnici ostanu na radu u školi 12 meseci (1.000 EUR), odnosno 24 meseca (2.000 EUR).

box-icon-1

Programi priznavanja individualnog doprinosa svakog zaposlenog i na njemu baziran sistem nagrađivanja i vertikalnog i horizontalnog kretanja kroz školu i međunarodnu obrazovnu alijansu

box-icon-2

Pomoć u sticanju naučnih, stručnih i umetničkih referenci i napredovanje kroz nastavnička zvanja

box-icon-3

Profesionalni razvoj i upravljanje karijerom na individualnom i organizacionom nivou sa mogućnošću stipendiranja nastavka studija i meritokratija

box-icon-4

Briga o psihofizičkom i socioemocionalnom zdravlju zaposlenih i bezbednosti na radu, povlašćeni uslovi za privatno zdravstveno osiguranje i fitnes

box-icon-5

Visoki profesionalni standardi za ustanove, nastavnike i studente

box-icon-6

Afirmativna organizaciona kultura koja pospešuje saradništvo, umrežavanje, rad u timovima visokih performansi, ali i individualni doprinos svakog zaposlenog

box-icon-7

Upotreba najsavremenije tehnologije u nastavi, razvoj i postavljanje novih svetskih edtech standarda

box-icon-8

Mogućnost putovanja širom sveta, kao i dodatne zarade kroz učešće u međunarodnim projektima

box-icon-9

Profesionalni kursevi za lično i profesionalno usavršavanje

box-icon-10

Programi plaćenog profesionalnog razvoja i podrška Instituta za moderno obrazovanje

box-icon-11

Podrška centara LINK Educational Alliance u sticanju naučnih, stručnih i umetničkih referenci i napredovanju u nastavnička zvanja

box-icon-12

Platforma podrške Centra za projekte LINK Educational Alliance u apliciranju za EU projekte i uključivanju nastavnika i saradnika u realizaciju dobijenih projekata

Odgovornosti nastavnika i saradnika

 • Realizovanje svih oblika nastave sa studentima na osnovnim i master strukovnim studijama po utvrđenom rasporedu, planu i programu u skladu sa odobrenim kalendarima nastave, rasporedom časova, ispitnih rokova i ispita
 • Sprovođenje različitih oblika provere znanja i ispita
 • Rad na unapređenju izvođenja nastave
 • Davanje predloga za unapređenje postojećih planova i programa nastave
 • Pregledanje seminarskih radova, zadataka, projekata i drugih radova studenata

Pratimo najbolje svetske prakse kako bismo obezbedili optimalne uslove za rad nastavnika i saradnika na ITS-u

U tabeli koja je nastala kao rezultat primarnog i sekundarnog istraživanja, analizom sadržaja, studija slučaja i rezultata sprovedene ankete među nastavnicima i saradnicima zaposlenim u našem obrazovnom sistemu i drugim obrazovnim sistemima, upoređeni su uslovi koje zaposlenima u visokom obrazovanju pružaju visokoškolske ustanove u Srbiji sa najboljim svetskim praksama i praksama ITS-a.

Iz grafičkog prikaza rezultata primarnog i sekundarnog istraživanja vidljivo je da ITS nudi zaposlenima bolje uslove u odnosu na javne škole, a jednako dobre ili bolje uslove u odnosu na najbolje svetske prakse.

UsloviDruge VŠU u Srbiji
Najbolje svetske prakse
ITS
Stimulativne zarade, usklađene sa realnim egzistencijalnim potrebama zaposlenih i tržišnim uslovima
Mogućnost dodatne finansijske podrške zaposlenima i njihovim porodicama (pozajmice, pokloni)N/A
Finansijska pomoć za novozaposlene (beskamatne pozajmice)
Mogućnost dodatne zarade i poklona (pokloni iznenađenja, jubilarni pokloni, putovanja)
Rad u sistemski uređenoj sredini (regulativa, standardi, etički korporativni principi)
Mogućnost učešća u međunarodnim projektima (reference, razmena iskustva, mobilnost, putovanja, honorari i dnevnice)
Konkurentno radno vreme (trajanje, kategorije, life–work balance)
Mogućnost stipendiranja nastavka školovanja za zaposlene i njihovu decu
Odlični uslovi za rad (lokacije, atraktivnost prostora, tehnologija, softveri)
Stručna podrška u radu uvek prisutna i dostupna (mentori, psiholozi, pedagozi, direktori, fidbek o kvalitetu rada)N/AN/A
Programi plaćenog profesionalnog razvoja zaposlenih i nastavka školovanja
Mogućnost profesionalne afirmacije i umrežavanjaN/A
Vertikalna i horizontalna pokretljivost unutar škole i unutar međunarodnog obrazovnog udruženja (nove prilike za razvoj karijere i zaradu), upravljanje karijerom na individualnom i organizacionom nivou
Programi prepoznavanja talenata i najboljih praksi i njihovo nagrađivanje i meritokratija
Odlična organizaciona kultura (organizacija koja uči, profesionalne slobode zaposlenih, direktna komunikacija sa osnivačem)
Programi brige o zdravlju i bezbednosti zaposlenih (besplatni sadržaji i sadržaji po povlašćenim cenama)N/A
Menjanje obrazovnih sistema, izbor optimalnih kurikuluma, uvođenje novih obrazovnih paradigmi i praksi, uticaj na promene u okruženju pomoću obrazovanja
Programi i projekti održivosti, saradnja sa lokalnim zajednicama i društvenim grupama, pomoć u rešavanju društvenih, finansijskih i ekoloških problema pojedinaca i okruženjaN/A
Jednake razvojne šanse za sve zaposlene, meritokratija, iskorenjenost nepotizma, procesi uvida i kontrole koji sprečavaju diskriminatorne prakse
Ugled zaposlenih i obogaćivanje radne biografije – rad u referentnoj VŠU i u međunarodnom obrazovnom udruženjuN/A
Pomoć u naučnoistraživačkom radu i izdavačkoj delatnosti, napredovanju kroz nastavnička i saradnička zvanja, kroz savetovanje, profesionalnu podršku i obezbeđenje potrebnih resursaN/A
Pristup Web of Science servisima i naučnim bazamaN/A
Organizovana i sistematična pomoć u apliciranju i stvaranje uslova za učešće u međunarodnim EU projektima u okviru Erasmus + i Horizon programaN/AN/A

Uslovi za rad nastavnika na ITS-u

LINK edu Alliance kao međunarodna obrazovna alijansa, u čijem je sastavu ITS, formirala je za nastavnike i saradnike optimalne programe na koje smo veoma ponosni:

1. Re-shaping the future of education – we are making the difference

Re-shaping the future of education – we are making the difference

Menjanje obrazovanja i menjanje sveta da bi bio po meri naše dece.

Prilika za učešće u radu sistema koji menja svet obrazovanja nabolje po meri naših studenata i tržišta.

 • Sloboda rada, samostalnost u radu
  • Davanje predloga za inovacije i unapređenje rada ustanove i nastave
  • Učešće u kreiranju optimalnih kurikuluma
  • Samostalnost u izboru načina rada u skladu sa standardima kvaliteta
 • Mogućnost učlanjivanja u strukovna udruženja i profesionalna afirmacija

4. Employee Recognition Program

Employee Recognition Program

Jedinstven program pomoću kog se povećava vidljivost svakog zaposlenog i obezbeđuje meritokratija. Nagrađivanje najboljih rezultata i ponašanja zaposlenih. Redovni programi nagrađivanja i jubilarne nagrade. Finansijske nagrade za preporuke. Pomoć zaposlenima i članovima porodice.

 • Priznavanje doprinosa zaposlenih
 • Prostor za samoaktualizaciju
 • Poštovanje prava i sloboda
 • Participacija u odlučivanju za pitanja od značaja za zaposlene
 • Otvorena, dvosmerna komunikacija, bez šumova i posrednika
 • Dostupnost osnivača za komunikaciju
 • Pokloni
  • Pokloni za jubileje
  • Pokloni iznenađenja
  • Novogodišnji pokloni za decu

6. LINK edu for Employees i Personal Development Program (LINK EPPD program)

LINK edu for Employees i Personal Development Program (LINK EPPD program)

Jedinstven program i platforma za profesionalni razvoj zaposlenih – Employee Professional and Personal Development Program (LINK EPPD program). Projekti razvoja zaposlenih kroz rotaciju, odnosno mentorstvo i instruktažu, velika mogućnost vertikalne i horizontalne pokretljivosti u okviru škola i LINK edu Alliance.

 • Stručna podrška u radu
  • Programi podrške novim nastavnicima
  • Interne obuke i treninzi
  • Pomoć uprave, pedagoga i psihologa iz sistema
  • Mentorstvo i podrška starijih kolega
  • Dobijanje fidbeka o kvalitetu rada
  • Pomoć u naučnoistraživačkom radu preko internog Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost
 • Mogućnost napredovanja i upravljanja karijerom
  • Vertikalno napredovanje u hijerarhiji škole
  • Horizontalno i vertikalno napredovanje u okviru LINK edu Alliance
 • Mogućnost dodatnog usavršavanja i obrazovanja
  • Besplatni seminari za stručno usavršavanje
  • Besplatna školovanja
  • Plaćena stručna usavršavanja
  • Mogućnost stipendiranja doktorskih studija
  • Besplatno članstvo u Institutu za moderno obrazovanje
  • Besplatno članstvo u Teachers Inspired Clubu
  • Učešće u EU projektima
 • Mogućnost afirmacije talenata zaposlenih na drugim poslovima osim osnovnog

2. Compensation and benefits

Compensation and benefits

Stimulativni paketi zarada za zaposlene. Primamljivi uslovi za individualni rad i napredovanje, kao i rad u timovima visokih performansi.

 • Odlični finansijski uslovi
  • Veće zarade u odnosu na prosek zarada u delatnosti
  • Redovnost isplata zarada putem tekućeg računa zaposlenog
  • Puni doprinosi na zarade
  • Sistem nagrada za najuspešnije, bonusi po evaluaciji
 • Mogućnost dodatne zarade
  • Mogućnost učešća na međunarodnim projektima i dodatne zarade
  • Mogućnost učešća u radu drugih ustanova u LINK edu Alliance
 • Finansijska pomoć za novozaposlene u trenutku početka rada
 • Beskamatna pozajmica bez obaveze vraćanja sa uslovom rada na određeni period
 • Finansijska pomoć za zaposlene i njihove porodice
 • Podrška roditeljstvu (poklon-vaučer za kupovinu opreme za novorođenče)
 • Beskamatne pozajmice za nabavku dobara, automobila, adaptaciju stambenog prostora i sl.
 • Mogućnost za stipendiranje dece u LINK obrazovnim ustanovama (popusti ili besplatna školovanja po odobrenju osnivača)

7. Sustainability and connection with community

Sustainability and connection with community

Strategije i programi održivosti i socijalne inkluzije. LINK edu Alliance je važan deo zajednice kao i ITS. Različiti programi finansijske podrške osmišljeni su da pružaju pomoć onima kojima je potrebna. LINK edu Alliance zajednici pruža besplatne obrazovne materijale i platforme za učenje, stipendiranje za školovanje i druge obrazovne programe profesionalne edukacije.

 • Podrška u predlaganju različitih projekata i akcija u vezi sa rešavanjem socijalnih, finansijskih i ekoloških problema zajednice
 • Mogućnost učešća zaposlenih u različitim programima socijalne inkluzije
 • Jačanje veza sa lokalnim zajednicama
 • Stvaranje pozitivnog uticaja na okruženje
 • Korišćenje servisa i resursa za pomoć ugroženima

8. Strong organizational culture

Strong organizational culture

Jaka organizaciona kultura zasnovana na učenju i profesionalnom razvoju. Negovanje visokih moralnih i profesionalnih standarda.

 • Rad u najvećem prestižnom obrazovnom sistemu, koji čine K–12 (osnovne i srednje škole), HEI (visokoobrazovne ustanove) i PE (profesionalna edukacija)
  • Rad na ITS-u – odlična referenca za obogaćivanje poslovnih biografija
  • Rad u međunarodnoj obrazovnoj alijansi
  • Rad u sistemu koji ima jaku organizacionu kulturu sa aktivnim i angažovanim zaposlenima
  • Rad u sistemu koji neguje visoke moralne i profesionalne standarde

3. Equal opportunity for all employees (no glass ceiling)

Equal opportunity for all employees (no glass ceiling)

Jednake mogućnosti zaposlenja i napredovanja za sve kandidate i zaposlene.

 • Vidljivost aktivnosti u javnosti, promocija kvaliteta rada zaposlenih
 • Meritokratija
 • Poštovanje prava i sloboda svakog zaposlenog
 • Etičnost u svim fazama i procesima upravljanja ljudskim resursima kako bi se osigurao ravnopravan tretman za sve i sprečio nepotizam i diskriminatorne prakse
 • Visoki etički principi poslovanja

5. Work-life balance & Health and Safety Program

Work-life balance & Health and Safety Program

Negovanje i briga o bezbednosti i fizičkom, psihičkom i socioemotivnom zdravlju zaposlenih i njihovom zadovoljstvu. Jedinstven Health and Safety program sa popustima dobavljača i besplatnim akcijama za zaposlene.

 • Konkurentno radno vreme
  • Produženi godišnji odmor tokom leta
  • Nagradni slobodni dani u toku nastavne godine
  • Balans između rada i privatnog života
  • Nagradni dnevni izleti za nastavnike
 • Popusti partnerskih organizacija za nabavku različitih proizvoda i usluga
 • Pokloni za zaposlene iz Health and Safety domena

9. Unique LINK Employee Standards

Unique LINK Employee Standards

Postojanje profesionalnih standarda za sve zaposlene, nastavnike i profesionalne lidere u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i drugim delovima grupe. Vrednovanje kvaliteta ustanova i obezbeđivanja optimalnih uslova za rad i razvoj svakog zaposlenog.

 • Rad u sistemski uređenoj sredini
  • Dosledno poštovanje zakona
  • Intreni pravilnici koji uredjuju interni rad u svim oblastima
  • Procedure za obavljanje poslova
  • Definisani standardi kvaliteta i jasni uslovi za nagrade i napredovanje
  • Automatizacija radnih procesa radi postizanja optimalne kompozicije radnih obaveza
 • Odlične lokacije za rad
 • Odlični tehnički uslovi
  • Najsavremenija oprema
  • Savremen prostor
  • Sredstva za rad
  • Vrhunski softveri za nastavu i administraciju
 • Raspoloživost najsavremenije literature i nastavnih materijala u skladu sa izborom i potrebama nastavnika

Otvorene pozicije

ITS ima otvorene pozicije za izbor u zvanje i prijem u radni odnos:

nastavnika, asistenata i saradnika u nastavi sa punim i nepunim radnim vremenom za uže naučne, stručne i umetničke oblasti:

matematičke nauke

primenjene umetnosti i dizajn

anglistika (nastavnik engleskog jezika)

informacione tehnologije

Čuvamo vam mesto u ITS timu!

Donosimo budućnost u obrazovanje… danas. Čuvamo vam mesto u našem timu. Ukoliko vam se dopadaju uslovi koje nudimo našim zaposlenima i želite da nam se pridružite, uradite to već danas.
Ukoliko trenutno nemamo otvorenu poziciju koja odgovara vašem profilu, obavestićemo vas čim se otvori ili ćemo vas upoznati sa ostalim zanimljivim pozicijama u okviru naše međunarodne obrazovne alijanse!

NastavnikSaradnik
* Molimo Vas da nam biografiju dostavite kao PDF, Word ili jpg/png fajl veličine do 2 MB.

Vaš ITS – jer budućnost je tamo gde smo mi!

 • Zadovoljna sam aktivnostima koje imam kao saradnik, ali i odnosom koji negujem sa kolegama. Među nama vlada pozitivna atmosfera i plodonosna saradnja koja često izlazi iz okvira nastavnih aktivnosti. Pored obaveza u školi, uvek nađem dovoljno vremena za lično i profesionalno usavršavanje.

  ITS je škola koja je poznata po izuzetnoj tehničkoj opremljenosti i digitalizovanim procesima. Vrlo je lako navići se na standarde i procedure koje ima ITS, jer je stručno osoblje uvek tu da pomogne. Organizacija nastavnih aktivnosti i ispitnih rokova podrazumeva takav raspored gde se maksimalno izlazi u susret studentima i zaposlenima. Menadžment škole je uvek otvoren za konstruktivne predloge unapređenja rada škole, što je dodatna motivacija za izvršavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

  Sedam godina sam na ITS-u i za to vreme sam stekla mnogo znanja, veština i prijatelja i upoznala dosta saradnika i dragih studenata sa kojima sa radila na interesantnim i kreativnim projektima. Nadam se da ću u budućnosti imati prilike da još više doprinesem radu škole.

  Danijela Grujić,
  saradnik u nastavi
 • Na ITS-u radim i stvaram već više od šest godina. Napustila sam prethodni posao i karijeru u javnom sektoru koji mi je donosio brojne beneficije posle 16 godina rada. Svakog dana sam srećna zbog odluke koju sam donela. Rad na ITS-u mi omogućava da primenjujem stečena znanja, a kroz programe za usavršavanje i razvoj zaposlenih, kao i učešće u EU projektima, i da se neprestano profesionalno i akademski usavršavam. Zahvaljujući radu na ITS-u i rezultatima koje sam ovde ostvarila, kao i odličnom sistemu prepoznavanja doprinosa i potencijala zaposlenih, dobila sam i mogućnost angažovanja na drugim pozicijama unutar LINK Educational Alliance i paralelni razvoj akademske i stručne karijere, tako da ne moram ničega da se odričem. Moje referentno iskustvo u obrazovanju i privredi, veliki broj objavljenih knjiga i bogat naučnoistraživački rad, uređivanje naučnih časopisa i monografija, recenziranje, doprinos društvenoj zajednici i nagrade koje sam tokom vremena osvajala daju mi mogućnost da biram gde ću raditi. Ja biram da radim na ITS-u i u LINK Educational Alliance. Ovo je moja kuća, moj izbor.

  Doc. dr Milena Ilić,
  pomoćnik direktora
 • Osećaj zadovoljstva prilikom odlaska na posao je u mom slučaju odlučujući faktor prilikom izbora radnog mesta. Rad na ITS-u nudi zaposlenima radno okruženje u kom je akcenat na prijatnim međuljudskim odnosima, stručnom usavršavanju i kvalitetnom radu sa studentima. Zaposlenima je sloboda kreativnog osmišljavanja nastave dozvoljena u potpunosti, što rezultira velikim zadovoljstvom i učešćem studenata u toku predavanja. Nesebična pomoć službi u okviru ITS-a za stručno usavršavanje zaposlenih je još jedan od faktora koji ITS čine odličnim mestom za rad.

  Dr Milica Jevremović,
  viši predavač
 • U vremenu stalnih promena, u kakvom i živimo, moraju da postoje neke konstante, neke vrednosti koje se ne menjaju, koje nas drže i usmeravaju. Celu istoriju ljudskog roda su obeležili ljudi koji su se zalagali za takve vrednosti. A jedna od tih vrednosti je i širenje znanja. Od ulaska u svet nauke, usmeren sam na sticanje i širenje znanja. ITS sam odabrao jer smatram da omogućava magični spoj teorije i prakse, nauke i veštine – idealno okruženje za širenje primenjivog znanja. Okruženje koje čine ljudi koji napreduju, koji se usavršavaju, okruženje je koje vas podstiče da idete u pravom smeru. Istovremeno, studenti, sa dobrim predznanjem, spremni da uče i slušaju, pokazuju napredak iz sedmice u sedmicu. I na kraju, kada vam se jave da su dobili željenu poziciju, to je osećanje koje govori: „Profesore, izvršio si svoju misiju.” To je ono što ITS razlikuje od drugih.

  Dr Šemsudin Plojović,
  viši predavač
 • Na ITS-u radnim već sedam godina. Od prvog dana sam se osećala dobrodošlo. Jasna pravila i dobra organizacija mi olakšavaju posao. Na ITS-u se cene rad i napori profesora, oni su u prvom planu. Stalna analiza zadovoljstva predavanjima koja se sprovodi kod studenata mi pomaže da unapredim svoja predavanja i pristupe. ITS ima odličan prostor i tehničke uslove za rad. Atmosfera koja vlada u kolektivu je prijateljska i puna podrške.

  Mr Lidija Miletić,
  predavač