Istraživanja potvrđuju da kvalitetni mentorski odnosi imaju značajne pozitivne efekte na mlade ljude u različitim ličnim, akademskim i profesionalnim situacijama. Kako bismo podržali akademski i budući profesionalni razvoj studenata, nudimo im različite resurse i servise LINK edu Alliance od prvog trenutka kada postanu deo naše obrazovne zajednice, verujući u njihov potencijal i aktivno radeći na njegovom razvoju. Kao deo napora da studentima obezbedimo optimalne uslove za napredak, ITS studentima nudi pomoć u vidu nastavnika-mentora. Prvu informaciju o nastavniku-mentoru student dobija početkom prve studijske godine.

Vodeći računa o različitim kriterijumima, kao što su odabrani studijski program studenta, iskustvo mentora, akademske oblasti mentora i broj mentorstava u toku godine, ITS vrši optimalno dodeljivanje mentora studentima-mentijima. 

Nastavnik-mentor za svakog studenta ITS-a

Svaki student ITS-a na početku studiranja dobija svog nastavnika-mentora, koji ima zadatak da pomogne studentu u akademskom razvoju, korišćenju resursa koji su mu na raspolaganju i upravljanju karijerom. Studenti dobijaju obaveštenje o tome ko im je nastavnik-mentor i kako da komuniciraju sa njim. 

Šta je mentorstvo

Mentorstvo predstavlja poseban odnos u kome starija i zrelija osoba pomaže mlađoj, pružajući joj podršku, savetujući je i ohrabrujući je. Nastavnik-mentor je veoma važna karika u životu ITS-a i naših studenata. Ključne karakteristike mentorstva su: savetovanje, profesionalno usmeravanje, motivisanje, prevazilaženje problema, podrška i slično.

Mentor ima veoma značajnu ulogu u:

 • pronalaženju odgovarajućih metoda i načina za prevazilaženje potencijalnih poteškoća sa kojima se studenti mogu susresti, naročito u fazi prilagođavanja;
 • pomaganju studentima u boljoj organizaciji i savladavanju nastavnog gradiva, odnosno upućivanju na dodatne resurse;
 • stvaranju klime za uspostavljanje kvalitetnijih odnosa na relaciji nastavnici–studenti;
 • prepoznavanju interesovanja, sklonosti i afiniteta studenata kako bi mogli da se pripreme za razvoj karijere, a potom upute na savetnika za upravljanje karijerom;
 • prepoznavanju potencijala mentija i davanju preporuka za praksu, odnosno zaposlenje kod poslodavaca.

Značaj mentorstva za studente ITS-a:

 • direktna komunikacija sa osobom od autoriteta koja ima bogato akademsko i profesionalno iskustvo i može da im pomogne da ostvare bolje akademske i profesionalne rezultate;
 • bolji uvid u sopstvene mogućnosti i bolje razumevanje sopstvenih potencijala;
 • razvijanje pozitivnog stava prema studijskim obavezama;
 • osećaj pripadnosti akademskoj zajednici;
 • razvijanje veština neophodnih za uspešno učenje i savladavanje gradiva;
 • poboljšanje uspeha na studijama;
 • lični i profesionalni razvoj;
 • razvoj preduzetničkih kompetencija;
 • jačanje samopouzdanja.

Koristite LINK edu Alliance resurse i servise kako biste bili uspešniji

ITS kroz LINK edu Alliance studentima nudi veliki broj obrazovnih servisa i resursa koji im mogu pomoći da lakše savladaju studentske obaveze, da se bolje adaptiraju i organizuju vreme.