Novi svetski koncept obrazovanja, koji se na ITS-u odavno primenjuje:

Student u fokusu

„Nastava sa fokusom na studentu je nastavni pristup u kom studenti utiču na sadržaj, aktivnosti, materijale i brzinu učenja. Predavač pruža studentima priliku da uče nezavisno jedan od drugog i podučava ih veštinama koje su im potrebne da bi to postigli.” – Istraživači sa Univerziteta Texas A&M

U klasičnom sistemu visokog obrazovanja, kakav je još uvek zastupljen u svakodnevnoj praksi, u centru pažnje obrazovnog procesa je nastavnik. Savremeni pristup polazi od toga da u centru pažnje obrazovnog procesa treba da bude student.

To ne znači da je nastavnik izgubio na značaju. Naprotiv, uloga nastavnika je još značajnija, ali on više ne polazi u nastavnom procesu od onog što zna, već od onog što student treba da nauči, usvoji, razume, bude u stanju da uradi nakon položenog predmeta odnosno završenih studija.

Sa strategija koje su korisne ili upotrebljive sa stanovišta administracije, okrenuli smo se ka iskustvima koja su konkretno osmišljena da zadovolje potrebe studenata.

Zašto je ovaj koncept veoma važan?

Nova paradigma obrazovanja na ITS-u podrazumeva:

Prilagođavanje različitim tipovima i stilovima učenja

 • interaktivna nastava
 • video predavanja
 • štampana izdanja
 • online kursevi i tutorijali
 • online konsultacije
 • konsultacije uživo
 •  dodatni termini časova i konsultacija za studente
 • nastavnik mentor za svakog studenta

Mogućnost izbora

 • izbor predmeta na nivou svakog semestra
 • izbor i pohađanje seminara
 •  izbor radionica tokom celih studija koje dopunjuju studentove praktične veštine

Fleksibilan tempo

 • provera znanja tokom celog semestra
 • učenje u kontinuitetu
 • ravnomerna raspoređenost obaveza tokom školske godine
 • definisani kalendar nastave i ispitnih obaveza
 • predispitne obaveze i kolokvijumi koji nose ispitne poene
 •  istraživanjem proverena usklađenost ECTS bodova i opterećenja
 •  kroz studentske ankete proverena usklađenost i težina gradiva

Inovativni koncept nastave – aktivne strategije učenja

 •  interaktivna nastava
 • korišćenje tablet računara u nastavi
 •  multimedijalna podrška nastavi
 • simulacija problema iz realnog okruženja
 • aktivnosti zasnovane na igri, nagrađivanje svakog pojedinca
 • studenti pripremaju i prezentuju kratke nastavne forme – prezentacije

Kompetencije diplomaca

 • analiza potreba tržišta
 • prilagođavanje ishoda učenja programu
 • izrada ishoda učenja predmeta
 • istraživanje uspešnosti diplomiranih studenata

Sistem kontrole nastavnog procesa

 • provera postavljenih uslova izvođenja predmeta i provera znanja za svaki predmet
 • kontrola realizovane nastave po dostavljenim izveštajima sa svakog časa
 • analiza ispitnih rokova i obavljanje razgovora sa profesorima koji odstupaju od navedenih standarda
 • povratna informacija studenata:
  Anketa koja se sprovodi 4 puta tokom školske godine
  Servis kaži odmah

Unapređenje sistema

 •  izvođenje obuka i radionica za profesore
 •  izveštaji o samovrednovanju.

Sve je podređeno studentima

Ovakvim, novim pristupom obrazovanju ostvaruju se sledeći elementi:

slika4ITSPersonalizacija: Izlazi se u susret individualnim potrebama studenata, što može da znači bilo šta od specijalizovanog sadržaja usklađenog sa profesionalnim ciljevima do prilagođenih praktičnih vežbi i ocenjivanja.

Stepen napretka: Časovi i aktivnosti su osmišljeni na osnovu ciljeva učenja; stepen ostvarenja ovih ciljeva se zvanično prati, ocenjuje i meri.

Fleksibilnost: Smatra se da se učenje odvija kako na času, tako i van njega; ovo može da uključi alternativne rasporede časova (vikendom ili online), kao i učenje uz rad i stažiranje.

Izbor je na studentu: Studenti imaju različite opcije na raspolaganju što se tiče programa i kurseva i biraju na koji način će učestvovati i obrađivati materijal i demonstrirati šta su naučili (npr. vrste zadataka, praktične aktivnosti).

Interaktivno studiranje
Strategije koje se koriste da usmere fokus učenja na studenta više nego ikada ranije:

 • Interaktivni softver: DLS i studentski protal su samo jedan primer kako resursi, u čijoj osnovi leži internet, mogu da pomere fokus nastave i učenja ka individualnim potrebama studenta. Personalizovane povratne informacije i materijali se prikazuju svakom studentu na osnovu njegovog postojećeg nivoa veština i razvijaju se tokom rada na lekciji.
 • Aktivnosti zasnovane na igri: Okruženja koja pružaju koncept kurseva u obliku igre uključuju konkretne ciljeve učenja, pokušaje i pogreške kako bi se došlo do relevantne povratne informacije u svakoj fazi, kao i nagrade za ostvarenje svakog cilja. Igre mogu da uključe aktivne strategije (sledeća stavka), kao što su igranje uloga i simulacije stvarnog sveta.
 • Aktivne strategije učenja: Studenti rade sami i u grupama na rešavanju otvorenih problema, učestvuju u simulacijama i analiziraju studije slučaja.

slika5ITSIshodi učenja su merljive izjave o tome šta se od studenta, koji je dobio odgovarajuću kvalifikaciju ili završio program ili njegov deo, očekuje da zna, razume i šta je u stanju da uradi. Kao takve, one naglašavaju vezu između nastave, učenja i provere znanja (ispita).

Ishodi učenja se tipično karakterišu upotrebom aktivnih glagola koji izražavaju znanje, razumevanje, primenu, analizu, sintezu i evaluaciju (Blumova taksonomija nivoa saznanja). Oni treba da budu definisani pre procene opterećenja studenta (a to je u vezi sa određivanjem Evropskog sistema prenosa bodova, ESPB) u vezi sa programom ili obrazovnim delom.

Ti ishodi učenja su osnova za izbor odgovarajućih aktivnosti učenja i za konzistentnu procenu opterećenja za njihovo završavanje. Dakle, ESPB je sistem bodovanja zasnovan na proračunu procenjenog vremena koje je studentu potrebno da postigne zadate ishode učenja.

Svuda u svetu tek novitet, a na ITS-u se od početka neguje ovakav princip studiranja. Pojam Student u fokusu omogućava veću interaktivnost, informisanost, uključenost studenta u sve, veću posvećenost i kvalitetno i modernom obrazovanju. Za ITS, to je pravi pristup prema studentima, jer će na ovakav način oni postati traženi IT stručnjak.