RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. Crtanje sa vizuelnim osnovama I 8
1.1. Istorija crteža
1.2. Osnove crtanja
1.3. Crtačke tehnike
1.4. Osnovni elementi crteža: kompozicija, linija, perspektiva, površina, svetlost, senka, valera
2. Računarska matematika I 8
2.1. Matematička logika
2.2. Matrice i determinante
2.3. Integralni račun
2.4. Diferencijalni račun
3. Rasterska grafika I 8
3.1. Kreiranje rasterskih dokumenata
3.2. Softveri za obradu rasterskih dokumenata
3.3. Priprema rasterskih dokumenata za štampu
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
4. Tehničko crtanje primenom CAD alata*
I 6
4.1. Osnove nacrtne geometrije
4.2. Ortogonalna projekcija geometrijskih tela
4.3. Standardi i pravila crtanja
4.4. Elementi kotiranja
4.5. Tehnički crtež i tehnička dokumentacija
4. Informacione i Internet tehnologije*
I 6
4.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
4.2. Sistemski i korisnički softver
4.3. Internet tehnologije i Internet servisi
4.4. Komunikacione tehnologije
4.5. Bežične i mobilne tehnologije
ETCS I sem 30
5. Teorija novih medija II 8
5.1. Savremena teorija medija posle poststrukturalizma
5.2. Analiza tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija
5.3. Teorija dizajna novih medija i video igara
6. Engleski jezik I II 6
6.1. Osnovna vremena engleskog jezika
6.2. Vokabular svakodnevne komunikacije
7. Primene rasterske grafike u dizajnu II 9
7.1. Alati za selekciju rasterskih jedinica
7.2. Alati za transformaciju, retuširanje, bojenje
7.3. Primena filtera i vektorskih elemenata
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
8. Fotografija*
II 7
8.1. Kamera obcura, optika i hemija
8.2. Blenda i ekspozicija
8.3. Vrste sočiva
8.4. Autorova fotografija u grafici
8. Principi projektovanja*
II 7
10.1. Modelovanje i simulacije
10.2. Primena programskih alata u tehničkim proračunima
10.3. Izrada grafičke dokumentacije projekta
ETCS II sem 30
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
9. Engleski jezik 2 III 6
9.1. Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
9.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju
9.3. Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju
10. Vektorska grafika III 9
10.1. Uvod u vektorsku grafiku
10.2. Kreiranje vektorskih dokumenata
10.3.Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje
11. WEB dizajn III 8
11.1. Uvod u HTML
11.2. Postupak izrade veb sajta
11.3. Navigacija i definisanje elemenata navigacije
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
12. 3D modelovanje i animacija*
III 6
12.1. Programi za modelovanje
12.2. Virtuelni prostor i poligonalno modelovanje
12.3. NURBS modelovanje
12. Menadžment i preduzetništvo*
III 6
12.1. Osovna podela menadžmenta
12.2. Motivacija, liderstvo, tim i timski rad
12.3. Biznis plan
ETCS III sem 30
13. Savremena umetnosti i dizajn IV 7
13.1. Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna
13.2. Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu
14. Primene vektorske grafike u dizajnu IV 9
14.1. Rad sa softverom za izradu vektorskih dokumenata
14.2. Upotreba efekata na vektorskim objektima
15. Napredni WEB dizajn IV 9
15.1. Lejeri i njihova upotreba
15.2. Upoznavanje sa DOM modelom
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
16. Video produkcija* IV 6
16.1. Upoznavanje sa različitim audio i video kodecima i formatima
16.2. Rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere Pro
16.3. Specijalni efekti u video produkciji za potrebe filma, reklama, TV spotova…
16. Praktikum iz 3D modelovanja i animacije* IV 6
16.1. UV prostor modela
16.2. Šejderi
16.3. Poligonalni tokovi
ECTS IV sem 30
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
17. Animacija video igara V 9
17.1. Principi animacije i njihova primena u igrama
17.2. Korišćenje sofverskih alata i kreiranje karaktera
17.3. Kreiranje interaktivne animacije za video igre
18. Upravljanje projektima V 6
18.1. Savremeni pristupi u upravljanju projektima
18.2. Projektni menadžment
18.3. Upravljanje ljudskim resursima u projektima
18.4. Praćenje i kontrola realizacije projekta
19. Digitalni marketing V 10
19.1. Internet marketing i medija plan
19.2. Smart model
19.3. Brend modeli i stvaranje brenda
Bira se jedan iz sledeće grupe*:
20. Dizajn publikacija* V 6
20.1. Osnove pripreme za štampu
20.2. Softverski alati namenjeni dizajnu publikacija
20. Vizuelni efekti* V 6
20.1. Istorija vizuelnih efekata
20.2. Node-based kompoziting
20.3. RGBA kanali slike
ETCS V sem 30
21. Korporativni identitet VI 9
21.1. Elementi korporativnog identiteta
21.2. Dizajniranje korporativnog identiteta u enterijerima i eksterijerima
22. Engleski jezik III VI 5
22.1. Poslovna korespondencija
22.2. Terminologija savremenog poslovanja
ETCS I sem 30
23. Elektronsko poslovanje* VI 3
23.1. B2B i B2C poslovanjee
23.2. IT poslovanje i preduzetništvo
23. Poslovna komunikacija*
VI 3
23.1. Komunikacioni procesi
23.2. Savremeni kanali poslovne komunikacije
23.3. Internet i poslovna komunikacija
24. Istraživanje i razvoj multimedijalnog sadržaja
VI 3
24.1. Analiza potreba korisnika i dizajn interfejsa
24.2. Dizajn i obrada audio i video sadržaja
23.3. Razvoj multimedijalnih aplikacija
25. Predmet završnog rada VI 3
26. Stručna praksa (u Comtrade-u) VI 3
27. Završni rad izrada i odbrana VI 3
ECTS VI sem 30
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180
* Označeni predmeti su izborni

 

Plan i program za studijski program Računarska multimedija 2017. možete pogledati ovde.