Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije nudi izbor i realizaciju fakultativnih predmeta. Cilj ove usluge je da studentima omogući proširenje stručnih i profesionalnih znanja, kao i istraživanje dodatnih interesovanja van njihovih studijskih programa.

Šta su fakultativni predmeti

Fakultativni predmeti su predmeti koji se ne nalaze unutar studijskog programa na kojem je student upisan ili se realizuju u školi na nekom od drugih studijskih programa osnovnih i master strukovnih studija. Upisivanjem fakultativnih predmeta studenti stiču prava i obaveze kao i drugi studenti koji taj predmet slušaju unutar svog studijskog programa.

Kako se upisuju fakultativni predmeti

Fakultativni predmeti su komercijalna usluga škole, koja je u skladu sa brojem ESPB bodova koje nosi izabrani predmet, i prijavljuju se u Studentskoj službi pre početka semestra u kojem se predmet realizuje. Fakultativni predmeti donose dodatne ESPB bodove studentima.

Status fakultativnih predmeta

Fakultativni predmeti ne ulaze u ESPB bodove koje student ostvaruje unutar godine studija ili celog studijskog programa i nisu zamena za obavezne ili izborne predmete unutar studijskog programa. Fakultativni predmeti služe isključivo kao mogućnost za lično dodatno usavršavanje.

Studentima će se nakon polaganja predmeta koji su izabrali kao fakultativni ovaj predmet prikazati u listi položenih predmeta u dodatku diplomi. Ocene dobijene iz fakultativnih predmeta se ne uzimaju u obračun prosečne ocene.

Koja su prava i obaveze studenata koji upišu fakultativne predmete

Student koji izabere fakultativni predmet ima sva prava i obaveze kao i drugi studenti koji taj predmet slušaju unutar svog studijskog programa.

Za više informacija o izboru i realizaciji fakultativnih predmeta studenti se mogu obratiti Studentskoj službi škole.