U Centru za istraživačku delatnost (CNIR) redovni i vanredni profesori, docenti, asistenti i saradnici u nastavi ITS-a imaju na raspolaganju najviše naučnoistraživačke uslove za ostvarivanje svojih stručnih i akademskih potencijala i ambicija.

Kome je Centar namenjen?

Zahvaljujući Centru, studenti, alumni i nastavni kadar ITS-a dobijaju snažan podsticaj u okviru naučnoistraživačkog rada i profesionalnog usavršavanja.

Kroz obezbeđivanje resursa za istraživanje, sredstava za štampanje i objavljivanje naučnih i stručnih monografija, logistike za organizovanje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, kroz individualni rad sa nastavnicima i saradnicima i podršku u brojnim drugim naučnoistraživačkim procesima, Centar omogućava da se redovni i vanredni profesori, docenti, asistenti, saradnici u nastavi i studenti ITS-a, pored nastavnih obaveza, posvete svom naučnom, stručnom i umetničkom radu. Na taj način ohrabruje se naučni razvoj celokupnog kadra, a posebno onih kojima je objavljivanje naučnih radova neophodno za sticanje naučnonastavničkih zvanja.

Pružanjem kolegijalne podrške, stručnim povezivanjem, zajedničkim projektima i usmerenim istraživanjima Centar predstavlja mesto na kome ITS akademska zajednica istovremeno ostvaruje najviše standarde naučne izvrsnosti i etičnosti i uživa u njima.

Procesi i delatnosti u okviru Centra

Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost redovno pokreće niz procesa i obavlja raznovrsne delatnosti koji se kreću od kreiranja naučne i izdavačke politike, preko omogućavanja uslova i resursa za realizaciju najrazličitijih naučnih projekata i poduhvata, do konkretnih aktivnosti neophodnih za obavljanje svakodnevnih naučnih i izdavačkih poslova:

 • organizacija, održavanje i praćenje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija i događaja;
 • pokretanje i realizacija domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata;
  izdavanje naučnih i stručnih monografija, zbornika sa naučnih skupova i konferencija, i tematskih zbornika;
 • pokretanje, praćenje i objavljivanje stručnih časopisa iz različitih naučnih oblasti;
  iniciranje i realizacija izrade i publikovanja udžbenika, praktikuma, skripata i hrestomatija;
 • uspostavljanje, održavanje i širenje mreže organizacija koje sarađuju sa Centrom;
  saradnja sa relevantnim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
  konsultantske usluge prilikom određivanja i izrade pojedinačnih strategija naučnoistraživačkog rada nastavnika;
 • izrada planova naučnoistraživačkog rada i planiranje publikovanja radova nastavnika;
 • finansiranje i obezbeđivanje resursa za naučnoistraživački rad nastavnika;
  podrška u izradi i publikovanju naučnih radova i istraživačkih rezultata (prevod, lektura, dizajn, priprema za štampu, distribucija);
 • stvaranje uslova za timski naučnoistraživački rad kroz povezivanje kolega iz različitih oblasti, ohrabrivanje koautorskih projekata i radova;
 • definisanje naučnoistraživačke i izdavačke politike kroz konsultacije sa nastavnoistraživačkim kadrom i u skladu sa aktuelnom kategorizacijom naučnih časopisa, odlukama matičnih naučnih odbora i važećim Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača nadležnog ministarstva;
 • uspostavljanje i koordiniranje saradnje nastavnika s ciljem publikovanja radova neophodnih za ispunjavanje uslova nastavne kompetentnosti i akreditacije ustanova;
 • podrška, usmeravanje i podsticanje razvoja nastavnonaučnog podmlatka ITS-a;
  profesionalna i stručna edukacija nastavnika i saradnika kroz organizovanje predavanja, radionica i seminara;
 • pravljenje baze sa otvorenim pristupom za naučne radove nastavnika na ITS-u s ciljem povećavanja vidljivosti naučnoistraživačkih rezultata i poboljšanja citiranosti autora;
 • izrada baze podataka svih nastavnika sa oblastima njihovog naučnog delovanja i istraživanja, bibilografijom naučnih radova i aktuelnim naučnonastavnim zvanjima i klasifikacijama;
 • omogućavanje slobodnog pristupa naučnim bazama i savremenim softverima s ciljem unapređenja i olakšavanja naučnih i stručnih istraživanja;
  kreiranje onlajn baze naučnoistraživačkih publikacija iz različitih oblasti i njihovo slobodno korišćenje;
 • pravljenje posebne biblioteke ITS izdanja i publikacija;
 • promovisanje razvoja naučnoistraživačkog i stručnoistraživačkog rada kod studenata master akademskih, odnosno master strukovnih studija;
 • promocija nauke, naučnih rezultata i istraživanja, kao i etičnosti naučnoistraživačkog rada, pred širom javnošću.

Brojni resursi koji su na raspolaganju u okviru Centra

Centar pruža sveobuhvatnu podršku, bogate resurse i savremene alate koji omogućavaju besprekorno odvijanje individualnog i timskog naučnoistraživačkog rada. Najbolji uslovi omogućavaju da nastavnici bez poteškoća i u skladu sa najvišim standardima sprovedu sve faze naučnih proučavanja od istraživačkog rada, preko organizovanja naučnih konferencija, do publikovanja i prezentovanja rezultata.

Mesto novih pronalazaka, jedinstvenih dostignuća i vrednih znanja

Kao važan deo ITS-a, Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost omogućava individualni i timski rad na važnim istraživanjima, prodor novih naučnih otkrića i generisanje znanja koja će ne samo menjati svet informacionih tehnologija već će imati važan pozitivan uticaj na celokupnu društvenu zajednicu. Svim studentima ITS-a na raspolaganju su bogata znanja, rezultati i resursi Centra koji će im znatno unaprediti i olakšati studiranje. Pored toga, oni imaju i jedinstvenu mogućnost da se uključe u rad Centra u skladu sa svojim akademskim interesovanjima i potrebama i tako doprinesu pozitivnim promenama koje Centar pokreće.

Zajedno dolazimo do vrednih naučnih otkrića, ostvarujemo najviše standarde akademske izvrsnosti i menjamo svet oko nas.