Novi koncept na ITS-u

Na ITS-u se konstantno uvode unapređenja i radi na inovativnom pristupu obrazovanju, što tehnološkom, što metodološkom, a sve sa ciljem da bi se studentima omogućilo lakše i efikasnije sticanje praktično primenjivog znanja.

Ovog puta, nastavni tim ITS-a posvetio je posebnu pažnju inoviranju koncepta ishoda učenja.

Ishodi učenja su merljive izjave o tome šta se od studenta koji je dobio odgovarajuću kvalifikaciju, ili završio program, očekuje da zna, razume, i šta je u stanju da uradi. Kao takve, one naglašavaju vezu između nastave, učenja i provere znanja (ispita).

Ishodi učenja se tipično karakterišu upotrebom aktivnih glagola koji izražavaju znanje, razumevanje, primenu, analizu, sintezu i evaluaciju (Blumova taksonomija nivoa saznanja). Oni treba da budu definisani pre procene opterećenja studenta (a to je u vezi sa određivanjem Evropskog sistema prenosa bodova, ESPB) u vezi sa programom ili obrazovnim delom.

Ishodi se definišu za studijski program, a zatim za svaki nastavni predmet studijskog programa. Nastavniku oni jasno daju do znanja šta treba da predaje (sadržaj predmeta), te na osnovu čega će odabrati adekvatne nastavne metode, ali i nastavna sredstva, odnosno nastavnu tehnologiju. Studentu, sa druge strane, jasno daju informaciju šta treba da nauči i šta će biti proveravano na ispitu.

Definisanje ishoda učenja

Profesori na svojim predmetima definišu ishode učenja. Na pojedinim predmetima ishodi predmeta napisani su na nivou samog časa. Uvedene su i realizovane radionice za nastavnike i saradnike koji se bave pisanjem ishoda učenja (engl. learning outcomes), ali i ocenjivanjem zasnovanim na ishodima učenja.

Anketiranjem studenata studijskog programa Informacione tehnologije provereno je koliko je ovakav pristup, koji se od 2016. godine primenjuje na ITS-u, olakšao studentima usvajanje znanja i pripremu ispita.

Rezultati pokazuju da je 90% studenata koristilo ishode učenja napisane uz svaku nastavnu jedinicu. Kada se radi o identifikaciji pitanja kojih nema na kraju nastavnih jedinica, a daju se na kolokvijumima i ispitima, 93,8% smatra da su im pomogli.

Na pitanje: „Da li smatrate da je korisno da imate napisane ishode učenja za predmet?“, 81,82% je odgovorilo potvrdno, a samo 3% odrično, dok 18% nema određeni stav o tome.