Pomoćnik direktora za kvalitet

 

Dr Marko Vulić rođen je 1985. godine u Beogradu. Godine 2009. diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka (FON), Univerziteta u Beogradu, na smeru Menadžment, sa temom: „Uloga e-bankinga u unapređenju finansijskih usluga banaka”. Master studije, smer Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, završio je 2010. godine na FON-u sa temom: „Primena mobilnih servisa za unapređenje CRM koncepta sistema elektronskog obrazovanja”. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju” odbranio je 2013. godine na FON-u (studijski program Informacioni sistemi i menadžment, smer Elektronsko poslovanje).

Od prve godine doktorskih studija primao je stipendiju Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za mlade istraživače – doktorante. Bio je angažovan kao saradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje na FON-u na izvođenju nastave iz predmeta Elektronsko poslovanje, Internet marketing, Simulacije i simulacioni jezici.

Do sada je objavio preko dvadeset radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja i konferencijama. Ima za objavljivanje prihvaćeno jedno poglavlje u međunarodnoj monografiji i jedan rad u tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja.

Učestvovao je u realizaciji projekta Fakulteta organizacionih nauka: „Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja”, realizator projekta: „Fakultet organizacionih nauka”, naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, 2011-2014.