Savetnik direktora

 

Dr Slavko Pokorni ima više od 30 godina nastavničkog iskustva u visokoškolskoj nastavi na više visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti tehničkih sistema, informacionih tehnologija, radarskih uređaja i drugih oblasti u Srbiji i inostranstvu.

Magistrirao je 1985. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu sa temom iz oblasti pouzdanosti elektronskih sistema vazduhoplova. Doktorirao je 1995. godine vojnotehničke nauke, oblast elektrotehnika, na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu iz oblasti primene infracrvenog zračenja.

Biran je u sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Biran je i u zvanje profesora strukovnih studija. Bio je načelnik katedre 15 godina, a rukovodio je i organom za nastavno-naučni rad. Autor je više nastavnih materijala (udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi, skripta) i više od 100 naučno-stručnih radova, od čega nekoliko u međunarodnim časopisima, a citiran je u više inostranih radova. Takođe je autor više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AEROmagazin. Bio je mentor za četiri doktorske disertacije. Rukovodio je više naučnoistraživačkih projekata iz više tehničkih oblasti, a posebno iz oblasti pouzdanosti tehničkih sistema i primene infracrvenog zračenja, ili učestvovao u njihovoj realizaciji.

Član je programskih odbora domaćih časopisa i domaćih i međunarodnih naučnostručnih skupova. Recenzent je domaćih časopisa i međunarodnih skupova. Bio je član ili predsednik saveta više obrazovnih institucija. Više puta je odlikovan i nagrađivan za svoj rad, doprinos razvoju obrazovnih institucija i rezultate u nastavi i nauci.