Diplomirala je na Fakultetu za menadžment u Beogradu 2002. godine. Zvanje magistra ekonomskih nauka stekla je 2009. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Beogradu. Autor je preko 20 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova, kao i nekoliko knjiga i priručnika u oblasti menadžmenta, preduzetništva, liderstva, ekonomije i dr.

Učestvovala je u realizaciji preko trideset naučno-istraživačkih i razvojnih projekata u oblasti unapređenja menadžmenta, razvoja malih i srednjih preduzeća, ekonomske strategije razvoja opština na jugu Srbije, kvaliteta obrazovanja u visokom obrazovanju, istraživanja tržišta i dr.

Ima višegodišnje iskustvo na poslovima asistenta i predavača u visokoobrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, a kao konsultant u radu sa malim i srednjim preduzećima, udruženjima i institucijama koje se profesionalno bave problemima i podrškom u razvoju MSP-a.

Akreditovani je predavač od strane Zdravstvenog saveta Srbije za seminar „Menadžment u zdravstvu i sportu”, br. A-1-2021/15. Sertifikovan je koordinator kvaliteta u visokom obrazovanju od strane AEI – Agency for European integration and Economic Development iz Austrije u sklopu IPA Twinning projekta Strengthening Institutional Capacity for Quality Assurance.