Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora tehnike i informatike. Na istoj katedri je, odbranom završnog master rada na drugom stepenu akademskih studija, stekao stručni naziv master profesor tehnike i informatike za e-learning.

Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme i ažuriranja i održavanja sajta škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta.
U LINK groupu, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za e-learning. U ITHS-u radi kao profesor na predmetima Algoritmi i programiranje C, Objektno orijentisano programiranje C#, Veb dizajn, Aplikativni programi.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na stručnim konferencijama i simpozijumima. Oblast profesionalnog interesovanja su mu informaciono-komunikacione tehnologije, nastava i učenje u elektronskom obrazovanju.