Zoran Lončarević je diplomirao na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije Univerziteta u Novom Pazaru i stekao zvanje dipl. inženjera informacionih tehnologija. Godine 2009. postaje angažovan kao saradnik u nastavi na Univerzitetu u Novom Pazaru za grupu informatičkih predmeta, a od 2011. godine radi kao asistent. Postdiplomske – master studije završava na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije 2011. godine, programsko područje informacioni sistemi.

Doktorant je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, studijskog programa za informatiku. Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na projektima iz oblasti tehnološkog razvoja. Autor je nekoliko stručnih i naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, zbornicima i konferencijama. Poseduje i licencu i sertifikat Oracle akademije (kao predavača) za razvoj i programiranje baza podataka kao i java programiranja, stečenih u Češkoj i Austriji.

Radno iskustvo: Tri godine kao asistent na Univerzitetu u Novom Pazaru i Departmanu u Pančevu na predmetima: Informacioni sistemi, Programiranje, Računarske mreže, Objektno-orijentisano programiranje, Softversko inženjerstvo, Dizajn aplikativnog softvera, Multimedijalni sistemi, Web dizajn, Zaštita računarskih sistema. Oblasti interesovanja iz IT-a su: Informacioni sistemi, Baze podataka, ERP sistemi, Objektno-orijentisano programiranje i modelovanje, Internet programiranje, Računarske mreže, Zaštita računarskih sistema i merža i kriptografija.