Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: Bezbednost elektronskog poslovanja
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je priprema studenata za suočavanje sa izazovima nesigurnog okruženja u kom se projektuju sistemi e-poslovanja i u kome takvi sistemi operišu. Studenti će se upoznati sa teorijskom osnovom zaštite, politikama zaštite, tehnikama i metodama zaštite sistema i specifičnostima zaštite e-poslovanja.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa pravnim i etičkim aspektima zaštite, oblicima krađe identiteta, načinima realizacije zaštite intelektualne svojine, vrstama zloupotreba u IT-ju, biometrijskim merama zaštite, perimetrijskom zaštitom, zaštitom od elektromagnetskog zračenja, karakteristikama zaštite korišćenjem lozinki, ulogom kriptografije u procesu zaštite IS, načinom korišćenja Cryptoola. Studenti će naučiti koje su karakeristike Software Reverse Engineeringa, šta su hibridni kriptosistemi, koje su vrste i metode antivirusne zaštite, ulogu biometrijskog čipa u identifikacionim dokumentima, pretpostavke bezbednosti Android OS, pretpostavke sistema za detekciju upada – IDS, IPS sisteme, osnove digitalne forenzike, metode bezbednog uklanjanja podataka, digitalno mesto zločina i vezu sa fizičkim mestom zločina, tehnike i alate digitalne forenzike.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 

  • Osnovni pojmovi i definicije. Resurs, podatak, informacija. Principi zaštite računarskih sistema. Politike zaštite. Slojevita zaštita. Pretnje, rizici, reakcije. Pripreme za havariju i posthavarijski period. Princip kontinuiteta poslovanja
  • Osnovi kriptografije. Pojam šifre. Klasična kriptografija, metod supstitucije. Asimetrični kriptografski metodi. Sistemi zasnovani na javnom i tajnom ključu. Razmena ključeva.
    Kontrola pristupa i mrežne barijere
  • Zlonamerni softver i zaštita
  • Sigurnost baza podataka
  • Digitalni potpis i digitalni sertifikati
  • Sigurnost u e-trgovini. Rizici, pretnje, rešenja i standardi
  • Sigurnost bežičnih mreža

Praktična nastava

  • Vežbanje u laboratoriji