Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: PRAVO U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta Pravo u elektronskom poslovanju je osposobljavanje studenata za razumevanje i primenu pravne regulative povezane sa elektronskim poslovanjem. Studenti će naučiti sve o kreiranju elektronskih ugovora, elektronskim plaćanjima, patentima i pravu intelektualne svojine, zaštiti autorskih prava i zaštiti podataka o klijentima.

Ishod predmeta

Studenti će se upoznati sa osnovama poslovnog prava, osnovnim odredbama zakona o trgovini, zakona o elektronskoj trgovini, pojmom i sadržinom elektronskih ugovora, oblicima intelektualne svojine, scenarijima visokotehnološkog kriminala, pitanjima konkurencije na elektronskom tržištu, zaštitom podataka u elektronskom poslovanju, pitanjima razmene privatnih informacija na društvenim mrežama, razmenom privatnih informacija u elektronskoj trgovini, zaštitom podataka u online advertajzingu, pojmovima elektronskog sertifikata, elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa, sertifikacionim telima u Srbiji, zaštitom dece na internetu, pitanjima sigurnosti u obavljanju elektronskih transakcija. Značajan segment nastave na ovom predmetu je posvećen praktičnom rešavanju studija slučajeva iz oblasti prava u elektronskom poslovanju, čime će studenti steći primenljiva praktična znanja iz ove oblasti.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Elektronsko poslovanje i pravna regulativa
 • Kreiranje elektronskih ugovora
 • Opseg elektronskih ugovora
 • Elektronska plaćanja (fizičkih i pravnih lica)
 • Pravo patenata
 • Pravo intelektualne svojine
 • Imena domena i zaštita trgovačkih marki
 • Zaštita autorskih prava
 • Licenciranje softvera
 • Privatnost i prikupljanje podataka
 • Digitalni potpis
 • Računarski kriminal
 • Oporezivanje elektronske trgovine
 • Elektronske evidencije
 • Zaštita podataka o klijentima