Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: Projektovanje u oblasti internet programiranja
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Projektovanje u oblasti internet programiranja je dobro savladavanje programskog jezika Java i njenih razvojnih alata, upaznavanje principa i metoda projektovanja i osposobljavanje za samostalnu izradu internet programskih paketa kroz realizaciju samostalnih projekata većeg obima.

Ishod predmeta

Studenti će steći funkcionalna znanja iz programskog jezika Java i to znanja o kategorijama promenjivih, operatorima, naredbama uslovljavanja, naredbama ciklusa, metodi finalize, ugneždenim i unutrašnjim klasama, zadavanju argumenata, načinima pravljenja višestepene hijerarhije, korišćenju apstraktnih klasa, definisanju interfejsa, primenu interfejsa i promenjivima u interfejsu. Studenti će naučiti kako se koristi rezervisana reč TRY i CATCH, kako se kreiraju sopstveni izuzeci, šta je i kako se primenjuje Javin model programske niti, šta je deadlok, kako se radi automatsko pakovanje i raspakivanje, kako se radi čitanje podataka sa konzole i ispisivanje podataka na konzoli, način upotrebe džokerskih argumenata, ograničenja generičkih tipova, klase String Buffer i String Builder, interfejse paketa java.lang, interfejse za rad sa kolekcijama, Javine klase i interfejse za ulazno-izlazne operacije, elemente paketa Java.net, arhitekturu i strukturu apleta, HTML oznake apleta, mehanizme za obradu apleta, rad sa prozorima, grafičkim objektima i tekstom u Javi, AWT kontrolne objekte, raspoređivače i menije, pakete u API.-ju za konkurentno programiranje, kako se radi daljinsko pozivanje metoda, razvoj serveta pomoću Tomcata, obradu http zahteva i odgovora. Na vežbama koje prate program predmeta studentima je omogućen praktičan rad iz svih oblasti Java tehnologija.

Sadržaj predmeta

 • Principi izrade softverskih projekata za potrebe internet programskih paketa.
 • Metode projektovanja aplikacija za internet.
 • Praktična primena teorije web dizajna,
 • Praktična primena pravila i koncepata web dizajna,
 • Planiranje web sajta, Analiza strukture web sajta,
 • Praktična primena HTML i DHTML jezika,
 • CSS (Cascade Style Sheet), JavaScript programiranje,
 • Praktična realizacija integracije JavaScript -a i HTML koda,
 • Izrada prezentacija korišćenjem web alata.
 • Izrada nekoliko projekata u oblasti internet programiranja.Praktična nastava
 • Praktičan rad na računarima, izrada samostalnih projekata većeg obima.
 • Konsultacije sa predmetnim nastavnikom o idejama koje student implementira u svom projektu.