Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Broj ESPB: 7
Uslov: Položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom

Ciljevi završnog rada

Priprema studenta za samostalni rad, vođenje studenta kroz realizaciju projekta od ideje do implementacije i finalno potvrđivanje kompetencija studenta u oblastima elektronskog poslovanja.

Ciljna grupa su studenti koji su položili sve ispite iz prethodnih semestara.

Očekivani ishodi

Završni rad predstavlja stručni rad studenta u kome se on upoznaje sa metodologijom rada na rešavanju problema u oblasti elektronskog poslovanja.

Opšti sadržaji

Nakon obavljenog stručnog rada student priprema završni rad u formi koja sadržajno obuhvata sve aspekte elektronskog poslovanja, uključujući obavezna poglavlja: uvod, opis procesa, logičku i fizičku organizaciju podataka, ulazno-izlazni aspekt, komunikacioni deo, dokumentaciju, aspekte inovativnosti, resurse, praktičan deo, diskusiju rezultata i primene, zaključna razmatranja i pregled literature.

Metode izvođenja

Student predaje prijavni dokument studentskoj službi, koja ga prosleđuje mentoru, profesoru koji pokriva oblast interesovanja studenta, ukoliko student ispunjava sve uslove. Mentor je dužan da razmotri predlog i definiše temu rada u propisanom roku. Predlog teme rada treba da sadrži naziv teme i kratak opis.

Student radi rad uz povremene konsultacije sa mentorom. Uz saglasnost mentora, student predaje završen rad odštampan u četiri primerka (jedan tvrdo ukoričen) studentskoj službi, minimalno sedam dana pre odbrane.

U komisiji su tri člana, od kojih je jedan predmetni nastavnik – mentor. Odbrana rada (projekta) je javna. Student brani rad pred komisijom, o čemu se vodi zapisnik koji potpisuju članovi komisije. Komisija donosi odluku da li je kandidat uspešno odbranio završni rad i ocenjuje ocenom od 5 do 10, a po propisanoj proceduri i na odgovarajućim obrascima.

Ocena (maksimalni broj poena 100)

Evaluaciju završnog rada inicijalno vrši mentor. Nakon što student završi rad brani ga pred komisijom, koja vrši evaluaciju kvaliteta rada i kompetencija studenta u direktnom razgovoru sa studentom na javnoj odbrani završnog rada.