Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ANALIZA I PROJEKTOVANJE POSLOVNIH SISTEMA
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je ovladavanje tehnikama analize i projektovanja specifičnih informacionih sistema koji se koriste u e-poslovanju.

Ishod predmeta

Studenti će naučitii osnove i principe birokratske organizacije Maxa Vebera, koncepte teorije o ponašanju, faktore motivacije, osnovne elemente i principe projektovanja organizacije, uticaj strategije na organizaciju poslovnog sistema. Naučiće definiciju, funkcije i dimenzije organizacione strukture, način utvrđivanja i analiziranja zadataka u preduzeću, kriterijume podele rada i departmentalizacije, delegiranje autoriteta, formalizacija, način projektovanja procesa i značaj ljudskog faktora, uticaj organizacione kulture, način projektovanja sistema merenja performansi i nagrađivanja, način na koji se analizira i istražuje organizaciona struktura, principe projektovanja elektronskog poslovanja u organizaciji.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Pojam poslovnog sistema.
  • Analiza organizacije.
  • Vrste organizacionih struktura.
  • Transformacija preduzeća ka e-poslovanju.
  • Planiranje promena.
  • Tipovi promena u organizaciji.
  • Pristupi uvođenju promena.
  • Upravljanje promenama.
  • Upravljanje rizicima.
  • Proces implementacije sistema za e-poslovanje: istraživanje tržišta i potreba, planiranje, projektovanje, implementacija, kontrola, migracija u produkciono okruženje.