Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: ANALIZA PODATAKA PRIMENOM SOFTVERSKIH ALATA
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta Analiza podataka primenom softverskih alata je da studenti ovladaju veštinama prikupljanja, organizovanja, statističke analize i predstavljanja podataka; da uoče kauzalne veze u prirodnim i društvenim fenomenima i izgrade odgovarajući model i da koriste odgovarajuće softverske alate.

Ishod predmeta

Po završetku kursa analiza podataka primenom softverskih alata studenti će biti u stanju da:

 • Objasne prirodne i društvene fenomene u situacijama neizvesnosti,
 • Primenjuju račun verovatnoće u donošenju odluka,
 • Modeluju realne probleme koristeći odgovarajuće slučajne promenljive,
 • Argumentuju svoje stavove koristeći različite prikaze podataka, kao i mere centralne tendencije i varijabilnosti uz primenu odgovarajučeg softvera,
 • Postavljaju hipoteze i donose odluke primenjujući odgovarajući test i statistički softver,
 • Analiziraju zavisnost različitih varijabli u realnom kontekstu izgradnjom odgovarajućeg regresionog modela koristeći odgovarajući softver,
 • Utvrđuju pravilnosti u nizu podataka koristeći softver za analizu vremenskih serija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

 • Elementarna verovatnoća
 • Diskretne slučajne promenljive
 • Neprekidne slučajne promenljive
 • Deskriptivna statistika
 • Intervali poverenja
 • Testiranje hipoteza
 • Linearna regresija