Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: ANALIZA PODATAKA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je priprema studenata za samostalnu primenu matematičkih i statističkih metoda u istraživanju tržišta, ponašanja potrošača, pripremama i analizi marketinških kampanja na internetu.

Ishod predmeta Analiza podataka

Studenti će posedovati razumevanje teorijskih osnova potrebnih metoda deskriptivne statistike, statistike zaključivanja, kao i naprednih tehnika analize velike količine podataka. Studenti će biti praktično osposobljeni za upotrebu aplikativnih programa koji se koriste u primeni teorijskih znanja, kao i propremljeni za interpretaciju rezultata u domenu elektrosnkog poslovanja.

Sadržaj predmeta

 • Teorijska nastava
 • Prikupljanje podataka
 • Grafička rezentacija podataka
 • Mere centralne tendencije, mere disperzije.
 • Statističke distribucije, osnovi verovatnoće.
 • Uzorak i ocenjivnje parametara.
 • Testiranje hipoteza.
 • Regresiona analiza i korelaciona analiza.
 • Analiza varijanse.
 • Analiza vremenskih serija.
 • Pojam otkrivanja znanja u velikim skupovima podataka.
 • Višestruka regresija.
 • Metod glavnih komponenata.
 • Metod klastera.
 • Primena u marketinškim istraživanjima.
 • Praktična nastava.
 • Program SPSS kao statistički alat.
 • Program Excel kao statistički alat.
 • Analiza ponašanja korisnika interneta.
 • Analiza dnevničkih datoteka (log files).