Studijski program / studijski programi: RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: CRTANJE
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta

Cilj predmeta Crtanje jeste upoznavanje studenata sa osnovama crtanja i likovnog kreativnog izražavanja kroz praktičnu i teorijsku nastavu. Studenti će takođe savladati osnovne crtačke tehnike, istražujući formu, liniju, površinu i kompoziciju kao sastavne i elementarne delove jedne likovne celine, koristeći grafit, tuš, ugljen i dr.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti na koji način se skica koristi u početnim fazama kreiranja dizajna, na koji način se likovni elementi i principi komponovanja koriste u vizuelnim rešenjima, način na koji svetlo modeluje 3D objekte, moduliranje 3D objekata pomoću boje, razliku između geometrijske, atmosferske i kolorističke perspektive i njihovu primenu u prikazu prostora. Studenti će naučiti odnos linije, šrafure, teksture i površine, način crtanja objekata u prostoru, boju i njenu primenu u dizajnu, osnovne vrste fontova i osnovna pravila njihove primene u dizajnu, primenu simbola u dizajnu, primenu znakova, ikona i indeksa u dizajnu. Na praktičnim vežbama iz crtanja studenti će biti osposobljeni da samostalno crtaju i da vizuelno predstave svoje ideje. Naučiće da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Naučiće da modeluju 3D objekte po prirodi koristeći crtačke tehnike olovke, tuša i ugljena. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije kroz izučavanje perspektive, proporcije i kompozicije. Naučiće kako da koriste osnovne gradivne elemente crteža i savladaće crtanje perspektive. Ovo znanje će primeniti u osmišljavanju  dizajna u različite svrhe, razvijajući svoju kreativnost i ideje.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Predmet je osmišljen tako da kombinuje predavanja i praktičan rad, kako bi studenti najbolje razumeli i savladali veštinu crtanja. Rad započinje uvodnim predavanjem o istoriji crteža, šta je to crtež i čemu služi. Dalje, studenti se upoznaju sa osnovama crtanja i crtačkim tehnikama. Zatim, osnovnim elementima crteža: kompozicijom, linijom, perspektivom, površinom, svetlošću, senkom, formom, valerom i dr.

Praktična nastava: 

Praktičan deo nastave se izvodi na vežbama i podrazumeva crtanje po modelu, crtanje po zadatku radi savlađivanja nastavne jedinice i rad kombinovanom tehnikom po izbornoj temi.