Studijski program: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta: E-USLUGE
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa pojmom i značajem elektronskih usluga, kao i sa mogućim tehnološkim realizacijama. Studenti će se upoznati sa teorijskim osnovama i konkretnim rešenjima iz sledećih e-usluga: upravljanje lancima nabavke, e-marketing, e-uprava, e-zdravstvo, e-učenje, upravljanje odnosima sa klijentima.

Ishod predmeta

Studenti će steći funkcionalna znanja o mogućnostima primene elektronskih usluga u različitim domenima poslovanja. Studenti će se na praktičnim primerima upoznati sa postavkama sistema za upravljanje lancima snabdevanja, kao i mogućnostima primene RFID tehnologije u ovom domenu.

Studenti će naučiti elemente i ključne funkcionalnosti ERP sistema, sistema elektronskog obrazovanja, načine na koje se virtuelna realnost, društvene mreže i cloud computing tehnologija mogu primeniti u obrazovnom procesu, funkcionalnosti softverskog rešenja SugarCRM namenjenog upravljanju odnosima sa klijentima, načine za realizaciju e-mail reklamne kampanje korišćenjem sistema za upravljanje odnosima sa klijentima, modele i forme elektronske trgovine, elemente i metodologiju za izradu internet biznis plana, postavke, implementaciju i servise elektronske uprave, elektronska dokumenta, elektronski potpis.

Na primeru content management sistema (CMS) WordPress studenti će steći potrebna znanja za samostalno kreiranje i objavljivanje sadržaja na web prezentacijama.

Zdravstveni informacioni sistemi, njihova primena i značaj, kao i konkretna softverska rešenja u ovom domenu se detaljno obrađuju u okviru predmeta.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 

 • Pojam e-usluge, razvoj i uslovljenost tehnologijom
 • Pojam strategije uvođenja i realizacije e-usluga
 • Upravljanje lancima nabavke
 • Pojam, osobine i tehnološka realizacija
 • Modeli lanca nabavke
 • Primena metoda i tehnika e-poslovanja u restrukturiranju lanca nabavke
 • E-marketing: pojam, defincija i primena
 • Planiranje operacija
 • Analiza poslovne situacije, definisanje ciljeva, strategije i taktike
 • Pojam brenda, novi mediji i uloga IT-ja
 • E-uprava
 • Pojam, ciljevi, uloga i tehnološka rešenja
 • E-zdravstvo
 • Definicija, elementi, tehnološka rešenja
 • Pojam telemedicine
 • E-učenje
 • Klasifikacija, ciljevi, tehnološka rešenja
 • Uloga u društvu
 • Upravljanje odnosima sa klijentima
 • Pojam, uloga, veza sa marketingom
 • Pojam konverzije
 • Proces kupovine online
 • Sticanje poverenja kupaca i zadržavanje poverenja
 • Kvalitet usluge
 • Proširenje baze klijenata
 • Tehnološka rešenja za upravljanje odnosima sa klijentima

 

Praktična nastava

 

 • Vežbe u laboratoriji
 • Diskusije
 • Studije slučaja
 • Grupni rad
 • Metod radionice